งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ดอยอินทนนท์ กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวริศรา    ขัดใจวงค์
2. เด็กชายคงสิทธิ์    ลูนละวัน
1. นางสาวรักษวดี    เกล็ดจีน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศศินา    สุนันตา
2. เด็กหญิงวรรณษา    งามเพ่อ
1. นางพนิดา    จริยา
2. นายสุทิน    อยู่ทุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................