งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    มีบุญ
2. นายสิรภพ    พุทธอาสน์
1. นางมนัสชนก    ตามวงค์
2. นางสุนีย์    ยามี
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณฑิตา    ศรีพรม
2. นางสาวนุชวรา    กันธะวิเร
1. นายคมเพชร    อิ่นสุวรรณ์
2. นายชาตรี    โถแก้ว
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายฐินิกร    วิน
2. นายสารินทร์    ปะทะนมปีย์
1. นายชนกันต์    กิจรักษ์
2. นางวิไลลักษณ์    ประเทศรัตน์
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายเจษฎาพงษ์    ปุ๊ดใจ
2. นายสันติภาพ    มะโนวงค์
1. นายพิภพ    อุ่นคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอดิเทพ    แสนใส
2. นายภูมิภัทร์    ยะใจมั่น
1. นางสาวดวงกมล    ไชยศิลป์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขันทะ
6 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายพีระพงษ์    ปวงคำ
2. นายปภังกร    ช่วยกุล
1. นายพงศกร    ประสม
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสิทธิพร    แซ่ล้อ
2. นายปรินทร    สวัสดิ์ธีรกุล
1. นางสาวภัทรจิต    จันอ้น
2. นายเกรียงไกร    โนชัย
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายฐิติกร    บุญทอง
2. นายธนกร    วงศ์ลังกา
1. นายปฏิญญา    เมืองมา
2. นายอนุชิต    โปราหา
9 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายแสงเพชร    หวังผล
2. นายหองคำ    อินแสง
1. นายชริน    ณ พิกุล
2. นายพงศธร    สายใจ
10 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายเกียรติศักดิ์    เสาร์ยะ
2. นายนวัชชัย    ใจอารี
1. นายคุณวุฒิ    สืบสม
2. นางมาลี    มนาคม
11 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายนราวิชญ์    น้อมนง
2. นายภูริภัทร    หินคง
1. นางสาวชลิตตา    คำมูล
2. นางสาวอัชรา    ราชคม
12 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายอังค์กริช    พระธานี
2. นางสาวเบญญภา    ซุ้ยทา
1. นายพิบูลย์       แสงทอง
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจารุกิตต์    เครือเถาว์
2. นายเจษฎา    ไชยวงค์
1. นายโยธิน    ศิริเอ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................