งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 187
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายนิราศ    โพธิปัญญา
2. นายชัยวัฒน์    ดอนชัย
3. นายจิรวัฒน์    ไลวรรณ
1. นายนายวรวุฒิ    ไชยชมภู
2. นางรตนพร    ตุ้ยยวง
2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเขมิกา    หมื่นคำ
2. นางสาวเกวลิน    อินใฝ่
3. นางสาวณัฐพร    ต่อมใจ
1. นางวรรณพร    เพ็ชรนิล
2. นางสาวสุกัลยา    ไชยรินทร์
3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกมล    พุทธะ
2. นางสาวดรุณี    จะกอนะ
3. นายอาซอง    มาเยอะ
1. นางจีรภา    จันกิติ
2. นางสาวรัชนี    แสงคำ
4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวฝนทิพย์    สมเพ็ญ
2. นายภูมิพัฒน์    กันทะปงใจ
3. นายขัตติยะ    ตาผัน
1. นางนาตยา    พรหมเทศ
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญญาทิพย์    ลำพึงมี
2. นางสาววัชรีพร    ชัยชาญ
3. นางสาวณัฐณิชา    ขัติยะ
1. นางสาวกรรณิการ์    กันทะ
2. นางสาวกานต์ธีรา    ยศอินทร์
6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายเดชพนต์    แซ่เฒ่า
2. นางสาววาลี    วรจันทร์เพ็ญศรี
3. นางสาวกนกพร    บุญเจิง
1. นางสาวกานดา    จันดา
2. นางสาวศิริพร    รังษี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................