งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพงษ์    นามวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์    จะนู
3. นายณัฐสิทธิ์    แซ่ลี
4. นายรุ่งดิสกร    แซ่มัว
5. นายมนูญ    จะแล
6. นายการัณย์    แซ่ว่าง
1. ว่าที่ร้อยตรีธราเทพ    อริยธนา
2. นายพิพัฒน์พงศ์    รุ้งดี
3. นายอาโด    อินต๊ะจักร
2 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายศราวุฒิ    กันจินะ
2. นายวรัญชัย    กันธะริน
3. นายสุริยะเพชร    อินใจ
4. นายมนต์มนัส    คำจันทร์
5. นายอภัย    ชัยวังเย็น
6. นายศุภนัส    นันตะเสน
1. นายพิชัย    ยามี
2. นางสาวสุนารี    อินไชย
3. นายเกียรติศักดิ์    จันทร์ตา
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายนราวิชญ์    บุญรสศักดิ์
2. นายคงศักดิ์    จินดาธรรม
3. นายณัฐพงศ์    พานทอง
4. นายธนวัฒน์    เยาว์ธานี
5. นายณัฐวุฒิ    พุทธโจทย์
6. นายพานทองแท้    พูลเพิ่ม
1. นายณัฐพันธ์    อิสระดำรง
2. นายเทวราช    กรกฏกำจร
3. นายไพวุฒิ    ขุนซาง
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายประกร    หมอโป๊ะกู่
2. นายนพรัตน์    ก้อนแก้ว
3. นายพรอนันต์    ปาติ๊บ
4. นายภากร    ปิยะธรรมาชัย
5. นายกฤตพงษ์    แซ่อัง
6. นายไกรวุฒิ    ทองมา
1. นายพีรกิตติ์    ทองเจือฐิติโชติ
2. นายยรรยง    มูลงาม
3. นางสาวรัมภณัฎฐ์    อภิวัฒน์ภิญโญ
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายปฏิพล    ชัยวงศ์
2. นายภัทรดนัย    บุญยวง
3. นายจักรกริช    มั่นคง
4. นายประสูติทิพย์    กันคำ
5. นายศรายุทธ    นุธรรม
6. นายธนวัฒน์    ยาละ
1. นายคมสัน    จันทร์ต๊ะ
2. นายเจษฎา    คำเป๊ก
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................