งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    บุญเรือง
2. นายณพสิทธิ์    บุญของ
3. นางสาวมัฐณาวรรณ    ไชยทัศน์
4. นางสาวทัญกมณ    นามวงศ์
5. นางสาวสายธารทิพย์    ศรีวุธิ
6. นางสาวธนภรณ์    จักรักษา
7. นายนวเทพ    นันไชย
8. นายดนัยณัฏฐ์    อาโน
9. นางสาวกานต์ธิดา    แก้วทรายเงิน
10. นางสาวพรนภัส    กันทะเตียน
1. นายจิรเวช    บัวติ๊บ
2. นายณัฐวุฒิ    ชาวน่าน
3. นายศิลา    เฉียบแหลม
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายบรรณวิทิต    อวดดี
2. นางสาวโยษิตา    อินทจักร์
3. นางสาวกันฑิฌา    หมื่นกันฑ์
4. นางสาวนันทิยา    สุเรียมมา
5. นางสาวธนภรณ์    แพทอง
6. นางสาวภัณฑารักษ์    ธิวงค์
7. นางสาวลักษณาภา    น้อยไพโรจน์
8. นางสาวมาติกา    เจริญพร
9. นายลาภิน    ขิงทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายทรงศิลป์    ณ พิกุล
2. นางสาวภรณ์กนก    อุปชัย
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวไฝทอง    สิทธิขันแก้ว
2. นางสาวณัฐภัสสร    จันทวงค์
3. นางสาวฐานิตา    พวงมาลัย
4. นางสาววรดา    แก้ววัง
5. นางสาวพิมพิชชา    ยานิวงค์
6. นายชนะพงศ์    ประสมกล้า
7. นายทินภัทร    บุตรดี
8. นายภาณุพงศ์    ศรีวิชัย
9. นายรามิล    ไชยถา
10. นายพิทักษ์    มั่นกุง
1. นางฐิติพร    ดอนชัย
2. นายวุฒิชัย    ต๊ะยาย
3. นางสุรีย์ฉาย    เพชรประดับ
4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายศุภเชษฐ์    ทาบุญ
2. นายศุภณัฐ    ซาวใจ
3. นายเจษฎากร    เกตุชุมพร
4. นายฐานทัพ    มาละวรรณา
5. นางสาวพิมพ์ญาฎา    ศรีชัย
6. นางสาวมัทนพร    วรศรี
7. นางสาวสุพินดา    อุปถัมภ์
8. นางสาวรัชนีกร    พลทามูล
9. นางสาวสิริพร    พรมสาย
10. นางสาวปิยธิดา    เสนนอก
1. นางดลฤดี    บุญยะรัตน์
2. นางสาวประภาภร    กองตาพันธุ์
3. นายสยาม    จันต๊ะวงค์
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐการณ์    วางที
2. นางสาวอภิญญา    จักร์แก้ว
3. นางสาวพิมพ์ชนก    หลวงติ๊บ
4. นางสาวสุภัสสร    ขาวงาม
5. นางสาวเบญจรัตน์    คำนิลนคร
6. นางสาวกันธิดาพร    ยงเพชร
7. นางสาวอารียา    อาจดวงดี
8. นายภัทรพล    ทิศวงค์
9. นางสาวณัฐฐริณีย์    ไทยเหนือ
10. นายนนทวัฒน์    ยาวิชัย
1. นายวรพจน์    กันธิยะ
2. นายศรชัย    กาวิต๊ะ
3. นายอดิศักดิ์    บุญเถาว์
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายรชานน    มานอก
2. นายภานุสรณ์    ธรรมวงค์
3. นางสาวอรวิลัย    ชายทน
4. นายประวิตร    กันทา
5. นางสาวรัตชณิตา    แสนทา
6. นางสาวปฏิมาพร    ศัพท์พันธ์
7. นายธนภัทร์    จี้หอม
8. นางสาวปิยรัตน์    พรมมา
9. นางสาวจิราภรณ์    ลาพิงค์
10. นางสาวชฎาพร    ทองสุข
1. นางสาวปรียา    พงศาปาน
2. นายเจนณรงค์    แสงจันทร์
3. นางสาวเพ็ญแข    อิ่นคำ
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายชาติชาย    รักไทย
2. นางสาวปรารถนา    ธรรมวงค์
3. นางสาวมลธิชา    มาเยอะ
4. นางสาวกมลลักษณ์    ชาวไพร่
5. นางสาวนันทนา    แสนแก้ว
6. เด็กหญิงรัตติกาล    ดำรงธรรม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    ไชยจินดา
8. นางสาวมีนา    สะโง้
9. นางสาวศิริรฏา    แต้มพงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวลดาวัลลิ์    วงศ์ใหญ่
2. นายเมธิชัย    ชัยมินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายบุญศรี    สามมล
2. นายกองคำ    มารวย
3. นายปรเมฐ์    แก้วขจรคำ
4. นายยี่คำ    นามหลง
5. นางสาวแพรวฤทัย    ศรีใจปลุก
6. นางสาวเรวดี    นามวงค์
7. นางสาวพนิตนันท์    คำปันบุตร
8. นางสาวจินตพร    ฟ้าสิทธิชัย
9. นางสาวสุภาพร    คำติ๊บ
10. นางสาวสุพรรษา    สายทอง
1. นายตรรกพงศ์    ธรรมรังษี
2. นางรัตนา    มากสุข
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจักรภัทร    ตาสอน
2. นางสาวนันท์นภัส    ทำของดี
3. นายเจษฎาพร    สอนแก้ว
4. นายปัญจพล    มูลพร้อม
5. นางสาวณัฐนิชา    เจนใจ
6. นางสาวสุพัตรา    บุตรราช
7. นางสาวลดามณี    ทินภัทรสกุล
8. นางสาวศศิกานต์    แสนเขื่อน
9. นางสาวน้ำทิพย์    ติ๊บเต็ม
10. นางสาวบุญฑริกา    เพียงสงวน
1. นางขวัญจิต    ไฝขัน
2. นางภรัณยา    การเก็บ
3. นายโยธิน    ศิริเอ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................