งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพกฤตรา    บุผานัน
2. เด็กหญิงชุตินันท์​    สิงห์​สุข
3. เด็กหญิงอรญา    เหมืองสอง
4. เด็กหญิงอัจฉรา    ธนู
5. เด็กหญิงศรัณย์​พร    กันธิพันธ์
1. นางชญาภา    แก้วชุมพล​กุล​
2. นางสุวิชชา    จินาอิ
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตร์ฤทัย    โกว
2. เด็กหญิงอนรรฆ    ผลจันทร์
3. เด็กหญิงไหมแพรวา    ไชนามล
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา    เมฆสุรินทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางวิภา    อุทยานุกูล
2. นางเยาวลักษณ์    พรมรินทร์
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนมน    จักษุริยา
2. เด็กหญิงรัตนกร    จักษุริยา
3. เด็กหญิงจิราภา    แตนศรี
4. เด็กหญิงปานระพี    สมศักดิ์
5. เด็กหญิงภูริชญา    ทาวัง
1. นางกรองนภา    ผกาผล
2. นางนาตยา    พรหมเทศ
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอชิรญา    ธิสงค์
2. นางสาวศิริพร    คำแดง
3. เด็กหญิงธนกร    กันทะเป็ง
4. เด็กหญิงศิริภัทรา    พุทธรรม
5. เด็กชายบรรณสรณ์    จันทราพูน
1. นางมัทนา    กุลชัย
2. นางสาวอรอนงค์    ชุ่มเมืองเย็น
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิกา    พงค์กาสอ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา    คิดอ่าน
3. เด็กหญิงพรรณิภา    จิตต์ลำจวน
4. เด็กหญิงเข็มพลอย    แข็งการ
5. เด็กหญิงเจนจิรา    อ้ายดวง
1. นายชยณัฐ    เสาร์ปา
2. นางศศิธร    เสาร์ปา
6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    เชื้อมาก
2. เด็กหญิงวิภาดา    แก้วบุรี
3. เด็กหญิงเมธาวี    สหัสเรืองกิตติ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    ผูกพันธ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    โยธาดี
1. นางกาบจันทร์    จุมปา
2. นายชัยวัฒน์    แก้วดำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................