งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแทนขวัญ    ธิโนชัย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    จันทเลิศ
3. เด็กหญิงมาย    คิโดะ
1. นางสาวพลับพลึง    กำแพง
2. นางอรุณี    ผ่องใส
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญรินทร์    เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงหมี่แผ่    เหว่ยซือ
3. เด็กหญิงบู้ฉู่    เบเช
1. นางสาวโชติพัช    ดีแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณราย    เกษี
2. เด็กหญิงดาราวดี    สบาย
3. นางสาวสุชานันท์    คำนนท์
1. นางสาวนิตยา    ระวิงทอง
2. นางสาวสุกัลยา    ไชยรินทร์
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ขาวฟอง
2. เด็กหญิงชัญญา    มั่นรอด
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    แก้วสมนึก
1. นางสาวอัมพร    อุดป้อ
2. นายเมธี    อนันต์
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภัส    ปาละสกุล
2. เด็กชายพูนพิสิษฐ์    จับใจนาย
3. เด็กชายกฤตยชญ์    พรมรัตน์
1. นางสาวสาวิตรี    เทพอุดม
2. นางอรอนงค์    กาญจนสุนทร
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัลลิกา    ศิริสุวรรณ
2. เด็กหญิงดารารัตน์    มามูล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    กูลประดิษฐ์
1. นางพรสวรรค์    กัม่พลานนท์
2. นางศิริลักษณ์    บุญทอง
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรารินทร์    สองสีใส
2. เด็กหญิงกชกร    อ่วยนางกู่
3. เด็กหญิงวรัณญา    ไชยราช
1. นางสาวปวันรัตน์    สบบง
2. นางพรพรรณ    สัมฤทธิตานนท์
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รูปงาม
2. เด็กหญิงกันตา    มีลาภ
3. เด็กหญิงสุนิษา    สายแปง
1. นางสาวจริยา    ปู่กต
2. นางพรทิพย์    อิสสระภาพ
9 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    คีรีแก้ว
2. เด็กหญิงอาทิตยา    กล่ำสี
3. เด็กหญิงพาราดา    สุยะสิงห์
1. นางสาวญานิกา    สืบซุย
2. นางสาวเกษสุดา    จันแดง
10 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    เรียงสมุด
2. เด็กหญิงสุคนธา    โภคะ
3. เด็กชายภัทรพรรณ    สุวรรณโสภา
1. นางญาณิน    วิริจินดา
2. นายธรรมรัตน์    นามศิริ
11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ลาเชกู่
2. นางสาวแหยง    ลาแช
3. นางสาวจันทร์จิรา    มาเยอะ
1. นางจีรภา    จันกิติ
2. นางอมรรัตน์    ปินวรรณา
12 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสรา    ชัยคำ
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    อุ่นพิมพ์
3. เด็กหญิงศุภัชญา    ไชยพล
1. นางสาวยุพา    จันทร์มโน
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสาธิต    แน่นอน
2. เด็กหญิงกิติดารัชต์    ปงเมฆ
3. เด็กหญิงโซเฟีย    อินทะรังษี
1. นางพิมใจ    วรรณทา
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    พรมสมศรี
2. เด็กหญิงอรยา    บุญเรือง
3. เด็กชายจตุรภัทร    ธรรมปัญโญ
1. นางสาวดุษฎี    ดั้นเมฆ
2. นางนพวรรณ    มณี
15 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    ใจหงอก
2. เด็กหญิงพิชาพร    บุตรมี
3. เด็กหญิงนิสากร    รื่นพิทักษ์
1. นายศุภวัจน์    พรมตัน
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวิรายุ    แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์    แสนเผ่า
3. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญคำภา
1. นางพิชญาภา    วงศ์ไชย
2. นางศศิธร    วงค์ประดิษฐ
17 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริโสภาพรรณ    ยะมา
2. เด็กหญิงปิยธิดา    นวลชัยภูมิ
3. เด็กหญิงกาญจนา    ธรรมเสน
1. นางกัลยา    เตชะ
2. นางสุวรรณี    ใจซื่อ
18 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชารีย์    แซ่ลี
2. เด็กหญิงนิชารัตน์    มาเยอะ
3. เด็กหญิงบูบา    เชอมือ
1. นายธนภูมิ    มะลิกุล
2. นางแววดาว    ตนะทิพย์
19 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    ธรรมสอน
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์    ดวงเต็ม
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ปกแก้ว
1. นางมัทนา    กุลชัย
2. นางสาวเสาวรจ    โกฏสืบ
20 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร    ใจโส
2. เด็กหญิงพิลัยวรรณ์    นันตรัตน์
3. เด็กหญิงวรัชยา    คำวิลัย
1. นางสาวนิลุบล    ปัญญาทิพย์
ครูไม่ครบจำนวน
21 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสหมี่    จะคือ
2. เด็กหญิงดีโบล่า    จะลอ
3. เด็กหญิงริดา    จะโจ
1. นางสาวศิริรัตน์    ขัดทะขันธ์
2. นางสาวอริยา    วงค์เจริญ
22 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงริฌานันท์    เมืองมา
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ศรีพรม
3. เด็กหญิงนันทกานต์    สุรินทร์
1. นายกฤษณะ    เชียงแรง
2. นางอัญคณาพร    สัญญา
23 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณา    ชัยแก้วเม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    หมั่นถา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    มณีชัย
1. นายจิราวุฒิ    วงศ์พระครู
2. นางสาวจุฑาลักษณ์    เสมอเชื้อ
24 โรงเรียนปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาลินี    ใจหล้า
2. เด็กหญิงนิษฐา    กองแสง
3. เด็กหญิงอัญชนา    -
1. นางสาวณัฐกานต์    ชัยศักดิ์
2. นางสาวรัชนันท์    วงศ์หลวง
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฉันทิกา    กันทะดง
2. เด็กหญิงเพชรอรุณ    เป็งแจ่ง
3. เด็กหญิงสุธิดา    ยืนยง
1. นางสาวจินดา    เครืออินตา
2. นางจินตนา    ธรรมวงค์
26 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทิพร    ศรีดวงใจ
2. เด็กหญิงขวัญนภา    ก้างยาง
3. เด็กหญิงสิริมา    สุรินกาศ
1. นางสาวพวงผกา    ไชยชนะ
2. นางสาวิตรี    จันทสโร
27 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริชาติ    รัตนวิโรจน์ชัย
2. เด็กหญิงกัลยกร    ใจงาม
3. เด็กหญิงสุธีรา    แซ่ลี
1. นายปรีชา    คำแสน
2. นางสาวสายพิน    โปราหา
28 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายลี่เจ่อ    เชอหมื่อ
2. นางสาวอรญา    ปักษี
3. นางสาวอาซือ    เบเช
1. นางสาวศศิร์อร    ตาคำปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
29 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแสงดาว    อยู่สิงห์
2. เด็กหญิงพรนภัส    โสภณมหาลาภ
3. เด็กหญิงวิไล    เบเชกู่
1. นางสาววนิชยา    อะโนต๊ะ
2. นางสุดาวรรณ    พลอยแดง
30 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ประทุมพร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    ศรีรัตนา
3. เด็กหญิงพิมนภา    แยเบียง
1. นางสาวพริ้มเพรา    พฤกษมาศ
ครูไม่ครบจำนวน
31 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชาลินี    เครือต๊ะ ม.3/1
2. เด็กหญิงชลิดา    เครือต๊ะ ม.3/2
3. เด็กหญิงปนัดดา    กันทะ ม.3/3
1. นางสาวธัชกร    จับใจนาย
2. นางสาวประภาพร    อัตมะ
32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอู    กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงแทน    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงชนากานต์    หงษ์คำ
1. นางสาวชฎาธาร    ใจกล้า
2. นางณภาภัช    ม้าอุตส่าห์
33 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัจจิมา    แซ่วื้อ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงมัณฑิรา    แซ่มิ่ง
1. นางสาวอัญชลี    สุติราช
2. นางสาวอำพัน    หมั่นค้า
34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภารวี    มนัสมโนธรรม
2. เด็กหญิงจารุณี    แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุทธิดา    แซ่หาง
1. นายวชิรกรัณฑ์    วงศ์ไชยพาณิช
ครูไม่ครบจำนวน
35 โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลรัตน์    ชีหมื่อ
2. นางสาวสุมาลี    ชีหมื่อ
3. เด็กชายณัฐพล    มาเยอะ
1. นางสาวณิชาภา    จันริยา
2. นางสาวพรพรรณ    ทาศักดิ์
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมณฑาวดี    ลีวงศ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงอนันตญา    โนราช
3. เด็กหญิงนริศรา    เกิดสันเทียะ
1. นางกนกณัฐ    บุญมา
2. นางพัชรินทร์    แก้วมาลา
37 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศศิธร    แซ่เล่า
2. เด็กหญิงจูลมณี    ภูอ่อน
3. เด็กชายจิรวัฒน์    เผ่าคำ
1. นางจันทรวัทน์    พรมผอง
2. นางสาวอัชรา    ราชคม
38 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร      พงศ์พชร
2. เด็กหญิงปริยากร      จองรัตน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    วิชา
1. นางสาวภัสวรลักษณ์      วรรณรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
39 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา    อินโน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    สายตา
3. เด็กหญิงอำไพ    กมลาสน์โกมล
1. นางสาววรีรัตน์    อาจนาเสียว
ครูไม่ครบจำนวน
40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    มีทางดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    พาวะพรม
3. เด็กชายธฤษณุ    เขียวอ้าย
1. นางสาวกัณชนิภา    วุฒินุช
2. นางพิสมัย    วิศิษฏ์ลานนท์
41 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    แซ่กือ
2. เด็กหญิงสุปราณี    เกสรกติกา
3. เด็กหญิงปนัดดา    แซ่กือ
1. นางฐิติชญา    จินะราช
2. นางสาวสรารัตน์    ปลอดทอง
42 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิราภร    ขวัญพะงุ้น
2. เด็กหญิงฐิติชญา    จินดารัตน์
3. เด็กหญิงณัฐวรา    พรมงาม
1. นางณิชกานต์    ช่วยแก้ไข
ครูไม่ครบจำนวน
43 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัญชิดา    กองธรรม
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ    อิ่นคำ
3. เด็กหญิงพรวิสาข์    ฟังเร็ว
1. นางสาวศุภาภรณ์    อ่อนพุทธา
2. นางสาวเอี่ยมฤทัย    จวบประสพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................