งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสวรส    โปร่งใจ
2. นางสาวญาณิศา    ค้าแก้ว
3. นางสาวชนิกา    ปนธะรังษี
1. นางสาวพลับพลึง    กำแพง
2. นางอรุณี    ผ่องใส
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวภาวิณี    ดวงคำ
2. นางสาวบัวทิพย์    วันอ่อน
3. นางสาวศิรินทรา    ไชยชมพู
1. นางโชติพิช    ดีแก้ว
2. นางโชติพิช    ดีแก้ว
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายจิระพงศ์    นาวา
2. นางสาวสุรีพร    ภมร
3. นางสาววุฒิพร    วงค์มูล
1. นางสาวนิตยา    ระวิงทอง
2. นางสาวสุกัลยา    ไชยรินทร์
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    สิงขรชัยรัตน์
2. นางสาวญาณิศา    ตุ้ยน้อย
3. นางสาวศิรินภา    มณีรัตน์
1. นางสาวอัมพร    อุดป้อ
2. นายเมธี    อนันต์
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ชมภู
2. นางสาวอโนมา    ไชยศิริวงศ์สุข
3. นางสาวจันทร์จรัส    จิรคุณาสิน
1. นางสาวสาวิตรี    เทพอุดม
2. นางอรอนงค์    กาญจนสุนทร
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริพร    หินสม
2. นางสาวจิดาภา    พึ่งราช
3. นางสาวอัฌชยา    กันธิยะ
1. นางสาวปวันรัตน์    สบบง
2. นางพรพรรณ    สัมฤทธิตานนท์
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    ยอดมหาวรรณ
2. นางสาวสายพิณ    เบเซ
3. นางสาวเงินงาม    สุขแสนหวี
1. นางสาวจริยา    ปู่กต
2. นางพรทิพย์    อิสสระภาพ
8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรพร    สุขสวัสดิ์
2. นางสาวมาอิง    พม่า
3. นางสาวเยวิหม่อง    พม่า
1. นางสาวญานิกา    สืบซุย
2. นางสาวเกษสุดา    จันแดง
9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    บอกบุญ
2. นายสิปปกร    วอนอ้น
3. นางสาวธัญจิรา    ทาปัญญา
1. นางญาณิน    วิริจินดา
2. นายธรรมรัตน์    นามศิริ
10 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวนิติกานต์    ก้างยาง
2. นางสาววรินทร    บุญอินทร์
3. นายอาพี    เซหมื่อ
1. นางสาวจิตติพร    ทรรศนียากร
2. นางสาวจีรภา    จันกิติ
11 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวนางสาวฉัตรตมล    ใจสุข
2. นางสาวรัตติกานต์    จอมปินทอง
3. นางสาวมิญชญา    พงษ์แก้ว
1. นางสาวยุพา    จันทร์มโน
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    เร็วไว
2. นางสาวพรทิพย์    อายิกู
3. นางสาวกนกวรรณ    ไชยประเสริฐ
1. นางพิมใจ    วรรณทา
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรเปรมศักดิ์    ธิปละ
2. สามเณรนพรัตน์    สลีสองสม
3. สามเณรเจษฎา    แก้วฟู
1. นางสาวธีรารัตน์    ภัยราช
2. นางสาวรุ่งราตรี    เขียวเพชร
14 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    ไชยประมูล
2. นางสาวรุจิรา    กันทะธง
3. นายพิษณุ    โทลา
1. นางสาวดุษฎี    ดั้นเมฆ
2. นางนพวรรณ    มณี
15 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยรัตน์    จันทนะเขต
2. นางสาวเปรมฤทัย    ตุ้ยแพร่
3. นางสาวพิมพกานต์    พรมตัน
1. นายศุภวัจน์    พรมตัน
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายธีรศักดิ์    จันทร์ใจ
2. นางสาวศิรดา    เตจ๊ะ
3. นางสาวปิยรัตน์    ใจเมือง
1. นางศศิธร    วงค์ประดิษฐ
2. นางอัจฉรา    พันธุวัฒน์
17 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวนาราภัทร    ไชยมงคล
2. นางสาวกวินนา    ขันธปรีชา
3. นายพีรพล    ฉัตรแก้ว
1. นางกัลยา    เตชะ
2. นางสุวรรณี    ใจซื่อ
18 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณษา    ปุกแก้ว
2. นางสาวเจตสุภา    ยศวงใจ
3. นางสาวศราริน    เทพธรรม
1. นางกานต์สินี    สาคำ
2. นางสาวสุนิดา    แปงคำ
19 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกันยาพร    แสงลี่
2. นางสาวสุภัสสร    มาเยอะ
3. นางสาวกาญจนา    จาโย่
1. นางสาวภาวินีย์    สักแกหลี
2. นางแววดาว    ตนะทิพย์
20 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายพัฒนากร    ตะกรุดทอง
2. นางสาวภานรินทร์    ริยะนา
3. นางสาวขวัญจิรา    ชัยมูลวงค์
1. นางมัทนา    กุลชัย
2. นายวรายุทธ    คงแก้ว
21 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ลภัส    หลายแห่ง
2. นางสาวพุทธพิทยา    วงษาฟู
3. นางสาวเพ็ญพิชชา    ศิริวัฒน์
1. นางสาวนิลุบล    ปัญญาทิพย์
ครูไม่ครบจำนวน
22 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกรณ์    มีสา
2. นางสาวพฤฒิพร    จอมบุญเรือง
3. นางสาวนลินี    ท้าวปู่ปัน
1. นางสาวศิริรัตน์    ขัดทะขันธ์
2. นางสาวอริยา    วงค์เจริญ
23 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์นรี    นัยยะติ๊บ
2. นางสาวนาตยา    กัสสะปะ
3. นางสาวณัฐริกา    พุทธวงค์
1. นายกฤษณะ    เชียงแรง
2. นางอัญคณาพร    สัญญา
24 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำทิพย์    กันทา
2. นางสาวชฎานันท์    เขตกัน
3. นายพงษ์ศิริ    พลังโชค
1. นายจิราวุฒิ    วงศ์พระครู
2. นางสาวจุฑาลักษณ์    เสมอเชื้อ
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลธิดา    พันตาแก้ว
2. นางสาววรรณา    นันทรักษ์
3. นางสาวปภัษรินทร์    ขันใจ
1. นางสาวจินดา    เครืออินตา
2. นางจินตนา    ธรรมวงค์
26 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรนันท์    แก้วประทุม
2. นางสาวผกาวรรณ์    จันทร์แก้ว
3. นางสาวสุทธิดา    รัตนอมร
1. นางสาวพิชชาภรณ์    พันธุ์จำเริญ
2. นางสาวิตรี    จันทสโร
27 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวโกลิติ    เชอมือกู่
2. นางสาวสุขใจ    ลีซอกู่
3. นางสาวอาซึ    เมอแล
1. นางสาววนิชยา    อะโนต๊ะ
2. นางสุดาวรรณ    พลอยแดง
28 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชริดา    คำหล้าทราย ม.5/4
2. นางสาวชนิกานต์    จับใจนาย ม.5/4
3. นางสาวอนัญญา    คำห่อ ม.5/4
1. นางสาวธัชกร    จับใจนาย
2. นางสาวประภาพร    อัตมะ
29 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยะธิดา    อินต๊ะวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ    อุ่นคำ
3. นางสาวจินตนา    นามแก้ว
1. นางสาวชฎาธาร    ใจกล้า
2. นางณภาภัช    ม้าอุตส่าห์
30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพิศมัย    แซ่ซ้ง
2. นางสาวมาลี    มาเยอะ
3. นายสมจิตร    แซ่ลี
1. นายวชิรกรัณฑ์    วงศ์ไชยพาณิช
ครูไม่ครบจำนวน
31 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวอรวินทร์    ช่างแอ่ว
2. นางสาวกัญญาวีร์    สุปัน
3. นายคเชนทร์    ปินตา
1. นางกนกณัฐ    บุญมา
2. นางพัชรินทร์    แก้วมาลา
32 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยาณี    เขียวลา
2. นางสาวพัณณิตา    ข้องเกี่ยวพันธ์ุ
3. นางสาวอรุโณทัย    ทิศอุ่น
1. นางมาลี    มนาคม
2. นางสาวอัญจนา    หมอกเหมย
33 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวชลกานต์    แสงกันธา
2. นางสาวสายทิพย์    แซ่ย่าง
3. นางสาวศุภนุช    แซ่โซ้ง
1. นางจันทรวัทน์    พรมผอง
2. นางสาวอินทร์ทุอร    จำนง
34 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววิชิต    ถิ่นสุช
2. นางสาวสิริกานต์    ครุฑแก้ว
3. นางสาวภาวินี    แจขจัด
1. นางสาวภัสวรลักษณ์      วรรณรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวพรทิพย์    ศรีทอง
2. นางสาวกัลยาณี    อุ่ยแม
3. นางสาวนันทนา    สมจิตต์
1. นางสาววรีรัตน์    อาจนาเสียว
ครูไม่ครบจำนวน
36 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริกานต์    ศรีษะธร
2. นางสาวเกวรินทร์    เขื่อนศิริ
3. นางสาวกมลชนก    บุญธรรม
1. นางสาวลำดวน    ศรีษะธร
2. นางโสภา    นุชท่าโพธิ์
37 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวแพรวา    ไชยลังการ
2. นางสาวจีรนันท์    แสงงาม
3. นางสาวภาชินี    อนุเคราะห์
1. นางฐิติชญา    จินะราช
2. นางสาวสรารัตน์    ปลอดทอง
38 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวลัดดาวรรณ    เงินท๊อก
2. นายฐาปกรณ์    กันตา
3. นางสาวอรนุช    พรมงาม
1. นางสาวอัญชุลี    นกชัยภูมิ
ครูไม่ครบจำนวน
39 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรราม    ยาวงค์
2. สามเณรกิตติชัย    ฉัตรทิพย์นาถกร
3. สามเณรศุภชัย    ติ๊บเหล็ก
1. นางสาวกรรณิกา    คุณปัญญา
2. พระอนุชา    กิตติธมฺมวาที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................