งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 209
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    แอซอ
2. เด็กหญิงจารุณี    จะทอ
1. นายรัฐเขต    เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา    ผกาภิวัฒน์
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุริมพรรษ์    เหรียญเจริญสุข
2. นายขุนน้ำ    โทมี
1. นายกิตติศักดิ์    สุปัญโญ
2. นางสาววิราภา    ครึ้มกลาง
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายนายณัฐวุฒิ    เนืองลา
2. นายภูวดล    ปาปวน
1. นางบัวบาน    วะไลใจ
2. นางสุมล    หลักคำ
4 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวุฒิกันต์    ต๊ะยศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายรังสันติ์    บุญคำ
2. นางสุวิมล    บุญคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................