งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรพงษ์    ทอนคำ
2. เด็กหญิงมะเซ่    ลอสือ
1. นายดุสิต    ขุมคำ
2. นางสาวสุกัญญา    ผกาภิวัฒน์
2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยชนะ    สุเรียมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ลือชัย
1. นางสาวพัชราภรณ์    อินทะชัย
2. นางวรรณพร    เพ็ชรนิล
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    วันโน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา    ภิญโญ
1. นางศิริพร    ดอนชัย
2. นางสาวสกุลรัตน์    วงค์วิชัย
4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายนธี    สัญญา
2. นายกายสิทธิ์    ปัจฉิมานนท์
1. นางสาวจันทกานต์    สมณะ
2. นางพรพรรณ    สัมฤทธิตานนท์
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    วงค์ตันกาศ
2. เด็กชายนภัสกร    ลือสุวรรณ
1. นางลฎาภา    ดวงสนิท
2. นางสาวอุษณิษา    มหาวรรณ์
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุพิจักขณ์    นันต๊ะเสน
2. เด็กชายวสันต์    โพธิ์ศรี
1. นางสาวจิราภรณ์    บั้งเงิน
2. นางสาวสุรางค์    อุสาหะ
7 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วลังกา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ชัยวังเย็น
1. นางอโณทัย    ทักษิณเจนกิจ
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายธนากร    แลคำแสน
2. นายภาคภูมิ    สีตา
1. นางสาวพัชรพร    โพธิ์งาม
2. นางสาวมยุรี    ธิป้อ
9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมฆา    สว่างวงค์
2. เด็กชายภูมิเพชร    อินสม
1. นางนาตยา    พรหมเทศ
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยุตม์    เลิศหล้า
2. เด็กชายณัฐธร    นาคทอง
1. นางจุฑามาศ    ฝอยทอง
2. นายสมควร    ธรรมากาศ
11 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ใจธรรมสกุล
2. เด็กชายณัฐพล    แก้วคำมี
1. นางสาวนัดดา    เก๊าทอง
2. นางอรุณรัตน์    แก่นจันทร์
12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายปธานิน    แซ่ว่าง
2. เด็กชายชนะพล    แซ่เฉิน
1. นายธนทรัพย์    รัตนไภ
2. นายเรวัตร    กันคำ
13 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายเรวัต    แซ่หวัง
2. เด็กชายสมเดช    รุ่งวงศ์อำนาจ
1. นางสาวพิมพ์ชนก    คะลา
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายชลกานต์    กองมา
2. นายอติชาติ    จำปาทราย
1. นางนิรมล    ปิ่นทอง
2. นายฤทธิกร    เกียรติกุลภักดี
15 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายรัชนนท์    อินคำปา
2. นางสาวธิดารัตน์    บุญเทียม
1. นางบัวบาน    วะไลใจ
2. นางสุมล    หลักคำ
16 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายจตุพล    จักรแก้ว
2. เด็กชายจิระพงษ์    ราญรอน
1. นางนิตยา    วงศ์กาไสย
2. นางมาลี    มนาคม
17 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายปณชัย    กันทะสาร
2. เด็กชายอนันตชัย    ช่างลอย
1. นางสาวปทิตตา    ทะนันชัย
2. นางเยาวลักษณ์    ใจแก้ว
18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันทชัย    ชัยชนะ
2. เด็กชายวรชัย    อุ่นดอนทอง
1. นายวรวุฒิ    วงศ์เวียน
2. นายศรัญญู    ปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................