งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    สุภาคำ
2. เด็กชายโสรัสจะ    บุตรมี
3. เด็กชายธราเทพ    วังเจริญ
4. เด็กชายกษิภพ    นราจร
5. เด็กชายคฑาวุธ    ใจยา
6. เด็กหญิงธีรนาฏ    กินร
7. เด็กหญิงจิตรวรรณ    แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงณัฐวดี    พระวิสัตย์
9. เด็กหญิงอัชราภรณ์    กันทะสอน
10. เด็กหญิงวานิสสา    เครือสอน
1. นางสาวกนกวรรณ    จึงอยู่สุข
2. นางสาวอรอุมา    ชัยสวัสดิ์
3. นายเอกบดินทร์    กิตติจริยา
2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา    ถาน้อย
2. เด็กชายอนุพันธ์    ผันผาย
3. เด็กชายรัฐภูมิ    เทพประชา
4. เด็กชายฐิติวัฒน์    อินสุ
5. เด็กชายปลายฟ้า    โสภาคำ
6. เด็กหญิงวรัญญา    กลิ่นหาย
7. เด็กหญิงพรกนกวรรณ    คำน้อย
8. เด็กหญิงศศิธร    ศิริปรุ
9. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    คำแปง
10. เด็กหญิงรัตกันต์    แซ่ด่าน
1. นางสาวนุสรา    เทียนประดิษฐ์
2. นางสาวพรวิภา    อุบลสถิตย์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนพมาศ    ปัญญาไว
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แสงปัญญา
3. เด็กหญิงจันทนิภา    ปัญญาไว
4. เด็กหญิงสิริกัญญา    ศิริพรสมบัติ
5. เด็กหญิงปพิชญา    สารชัยวงค์
6. เด็กชายภูวดล    จำดี
7. เด็กชายสงกรานต์    บุญทวี
8. เด็กชายอนุสรณ์    ปิงใจ
9. เด็กชายชินดนัย    สายใจ
10. เด็กชายธีรภัทร    พวงกิ่งแก้ว
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นางสาวศิรินทิพย์    สกิจกัน
3. นางอัจฉราพร    ยารังษี
4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤตเมธ    ใจหนัก
2. เด็กชายภรภัทร    โปราหา
3. เด็กชายเสฏวุฒิ    บุญตุ้ย
4. เด็กชายปิติภัทร    วรรณศรี
5. เด็กหญิงประสิตา    โปราหา
6. เด็กหญิงกุลนันท์    สีลารักษ์
7. เด็กหญิงกุลณัฐ    สีลารักษ์
8. เด็กหญิงปิยสุดา    จันวันใจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนภัทร    แสงเกร็ด
2. เด็กชายธนากร    เมอและ
3. เด็กชายเมษณี    เมฆะ
4. เด็กชายพงศ์เพ็ชร    กะมล
5. เด็กชายศุภชัย    สมบุญไชย
6. เด็กหญิงครรธารักษ์    มงคลใหม่
7. เด็กหญิงกฤตพร    ทาแกง
8. เด็กหญิงศศิกานต์    สมใจดี
9. เด็กหญิงณัชนิชา    น้ำใจดี
10. เด็กหญิงขวัญจิรา    พิสัยเลิศ
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    กันทากูล
2. เด็กหญิงกรวรรณ    คำวัง
3. เด็กหญิงอริยา    ดงเย็น
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำปันติ๊บ
5. เด็กชายประสพสุข    ตระกูลสวัสดิ์
6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    อินคำปา
7. เด็กชายรัชชานนท์    ชุ่มบุญยัง
8. เด็กชายณัฐวัตร    ยอดสาย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางตรีนุช    สมแก้ว
2. นางรัชนีกรณ์    เหล่าภักดี
3. นายสุชาติ    ติ่งหมาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................