งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพิชัยยศ    ทับทิมรณยุทธ
2. นายสุวิจักขณ์    ก้างออนตา
3. นายจามร    เจนตระกูล
4. นายวิสาร    ศรีสงวนวิลาส
5. นายณัชภูมิ    คำยัง
6. นางสาวธัญลักษณ์    นำอิน
7. นางสาวน้ำธาร    ธีระกุลสถิตย์
8. นางสาวช่อฟ้า    เขียวปัญญา
9. นางสาววรัญญา    อิ่นแก้ว
10. นางสาวภัณฑิลา    เครื่องใจ
1. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายอมร    แก้วบัง
2. นายเจษฎาภรณ์    ขันคำ
3. นายพิชญวัฒน์    ศรีชัยมูล
4. นายพัชระพงษ์    คล่องแคล่ว
5. นางสาวนุชสรา    ผ่านชมภู
6. นางสาวพุทธรักษา    ยศมูล
7. นางสาวเสาวลักษณ์    เพชรบุญ
8. นางสาวพรณัฐชา    แก้วแพร่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกนกวรรณ    จึงอยู่สุข
2. นางสาวอรอุมา    ชัยสวัสดิ์
3. นายเอกบดินทร์    กิตติจริยา
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวันเคอ    ลุงคำ
2. นายนนทวัฒน์    กันทะวงค์
3. นายธนพล    ยี่ตันสี
4. นายมงคล    กันทะลึก
5. นายนภัสกร    กุยแก้ว
6. นางสาวพรนภา    หนุ่มมะรัตน์
7. นางสาวจาริยาวดี    เขื่อนคำ
8. นางสาวพีชานิกา    ไชยวงค์
9. นางสาวนัสนันท์    ทุ่มจร
10. นางสาวสาวิตร์    คำใส
1. นางสาวนุสรา    เทียนประดิษฐ์
2. นางสาวพรวิภา    อุบลสถิตย์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายจีรศักดิ์    กันทะวงศ์
2. นางสาวกิตติวรรณ    คำเหล็ก
3. นางสาวปาริชาติ    คำแก้ว
4. นางสาวขวัญรัตน์    กาขัด
5. นางสาวอารียา    กฤษณาไพร
6. นางสาวขวัญชนก    ขัติราช
7. นายดิษฐเดช    สุนะ
8. นายศุภกิตติ์    หยูทองแก้ว
9. นายคฑาวุธ    เครื่องคำ
10. นายชมภูศักดิ์    ยาเคาะ
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นางสาวศิรินทิพย์    สกิจกัน
3. นางอัจฉราพร    ยารังษี
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมลพรรณ    พิมลธิติกุล
2. นางสาวณิชารีย์    ชีวินมงคลไพร
3. นางสาวสุรางคณา    เราเท่า
4. นางสาวสุนิสา    แลเชอ
5. นางสาวอารียา    ศิริวงค์
6. นายสุภาวัฒน์    แซ่หลี่
7. นายไพศาล    วุ่ยเยือ
8. นายสุกนต์ธี    แซ่หลี่
9. นายศุภชัย    เบเชกู่
10. นายเอกลักษณ์    เจริญทั้งเอกชัย
1. นางสาวน้ำเพชร    ชัยชมภู
2. นางสาวสุชาดา    ยอดโมคี
3. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายศรัณยู    ภิระบรรณ์
2. นายพัชชานันท์    ธรรมวงค์
3. นายนารถพงษ์    เขื่อนคำ
4. นายศุภวิชญ์    ตุ่นภักดี
5. นางสาวอุสรา    อัมพรดวงจิต
6. นางสาวพิชญาภา    นิ่มนวล
7. นางสาวพิชญาภัค    นิ่มนวล
8. นางสาวศุภรัตน์    เชอเกอ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายพิทักษ์    สมบูรณ์ใจ
2. นายวชิรภัทร    คำเงิน
3. นายธนกร    วงค์สูง
4. นายพีระพงษ์    ภิญโญฤทธิ์
5. นายณัฐพงศ์    แก้วปราบ
6. นางสาวนัชชา    ขันอุระ
7. นางสาวณัฐนารา    ธิโปธา
8. นางสาววรานุช    ศิริคูณ
9. นางสาวอลิชา    ชุ่มมงคล
10. นางสาวธมลพร    พุทธวงค์
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวเขมิกา    ปันทะนัน
2. นายเจิ้นกัง    ลี
3. นางสาวณัฎฐธิดา    แสนคำปิง
4. นางสาวณัฐนารี    พิชัย
5. นางสาวอมรรัตน์    ธะนะแก้ว
6. นางสาวอารายา    สวยงาม
7. นายขวัญเมือง    กาลวิทย์
8. นายยุทธพิชัย    เภารัตนปกรณ์
9. นายวัชชิลากรณ์    ปัญญานนท์
10. นายวทัญญู    ยาสมุทร
1. นางกนกณัฐ    บุญมา
2. นางรัชนีกรณ์    เหล่าภักดี
3. นายสุชาติ    ติ่งหมาย
9 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวปณิดา    วงค์ผา
2. นายสุทัศน์    แก้วกันทะ
3. นายกฤษณะพงศ์    สุจิเจิม
4. นางสาวสุดารัตน์    ไชยยศ
5. นางสาวพิชญธิดา    สิทธิพิเศษ
6. นางสาวรัตติกาล    มหาจันทร์
7. นางสาวอุไรวรรณ    รานลอน
8. นายอภิชัย    สุจริตจันทร
9. นายณัฐชนนท์    ใจโลกา
10. นายศุภกฤต    ยาวงค์
1. นางสาวพรพิมล    ณ คำ
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววันวิสาข์    วงศ์ชัย
2. นางสาวชมพูนุช    ชุ่มมงคล
3. นางสาวณัฐกฤตา    สิทธิราช
4. นางสาวจุฑาทิพย์    คำปา
5. นางสาวรวิสรา    วงศ์ชัย
6. นายรชฏ    ข่ายแก้ว
7. นายลาภิศ    พันธ์ทิบุญ
8. นายวีระศักดิ์    ทูธง
9. นายธีระศักดิ์    ทรงกำลัง
10. นายนันทพัทธ์    พรหมมินทร์
1. นายเรืองเกียรติ    นุธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................