งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงคำ    สามอิ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    กันไว
3. เด็กหญิงวรรณภา    ร้องหาญแก้ว
4. เด็กหญิงนงศ์นภัส    สมนำปน
5. เด็กหญิงกาญจนาพร    ธิยากรณ์
6. เด็กหญิงวัลลี    ตันตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพัชราพร    ขัดแปง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนภัทร    แสงเกร็ด
2. เด็กชายพงศ์เพ็ชร    กะมล
3. เด็กหญิงครรธารักษ์    มงคลใหม่
4. เด็กหญิงศศิกานต์    สมใจดี
5. เด็กหญิงน้ำตาล    ทาแกง
6. เด็กหญิงจุฑามาส    ขันอุระ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................