งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรรวีณ์    แสนพิช
2. นางสาวณัฐพร    วิพันธ์เงิน
3. นางสาวเบญญาภา    ทรงทอง
4. นางสาวณฐพร    ใจหาญ
5. นางสาวสิปรางค์    อาษา
6. นางสาววชิรญาน์    อภิชัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายพัชชานันท์    ธรรมวงค์
2. นายศรัญญู    ภิระบรรณ์
3. นายนารถพงษ์    เขื่อนคำ
4. นายศุภวิชญ์    ตุ่นภักดี
5. นางสาวอุสรา    อัมพรดวงจิต
6. นางสาวพิชญาภา    นิ่มนวล
7. นางสาวพิชญาภัค    นิ่มนวล
8. นางสาวศุภรัตน์    เชอเกอ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายวชิรภัทร    คำเงิน
2. นายพีระพงษ์    ภิญโญฤทธิ์
3. นางสาวณัฐนารา    ธิโปธา
4. นางสาวนัชชา    ขันอุระ
5. นางสาวอลิชา    ชุ่มมงคล
6. นางสาววรานุช    ศิริคูณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงโชติกา    -
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    จันทร์เพ็ญ
3. นางสาวจ๋ามฟอง    -
4. นางสาวณิชา    วรรธนานันต์
5. นางสาวศรีวรรณ    สามตาล
6. นางสาวณัฐธิดา    ยอดทิพย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายต่อศักดิ์    เสมอวงศ์ติ๊บ
2. นายธีรพงษ์    ตันหล้า
3. นางสาวบุษบากร    ติ๊บโคตร
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................