งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรัชญากร    หงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงกชกร    จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงคูณณัฐา    หิรัญญวิภาดา
4. เด็กหญิงนฤภร    บุญของ
5. เด็กหญิงสุรีย์วิภา    วงค์เนตร
6. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ศรีเมือง
7. เด็กหญิงรินรดา    ปงรังษี
8. เด็กหญิงอธิตยา    ปวนคำมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
3. นางศศิเสาวภา    ดำรงค์ศุภปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลูซี่    เกสต์
2. เด็กหญิงศรุตา    อตระ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ฟุ้งพัชรกุล
4. เด็กหญิงนิภารัตน์    ปั้นทับ
5. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    บัวสมบูรณ์
6. เด็กหญิงเอมิกา    อินทะหลุก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพรไพลิน    ชัยกุหลาบ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิวาพร    ออนสา
2. เด็กหญิงวริษา    บุญสุข
3. เด็กหญิงศศิกาล    กันทะเเสน
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    คำมูลชัย
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สระทอง
6. เด็กหญิงศศิกาญ    ธรรมเมือง
7. เด็กหญิงสุชาวดี    ตาสาย
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    มลูทาแขม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุขนิษฐ์    ยาละ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลนันท์    สีลารักษ์
2. เด็กหญิงประสิตา    โปราหา
3. เด็กหญิงกุลณัฐ    สีลารักษ์
4. เด็กหญิงปิยสุดา    จันวันใจ
5. เด็กหญิงรัตติกาล    โยธาอุด
6. เด็กหญิงปิยะพร    ใจดี
7. เด็กหญิงพรรณวรินทร์    สารรัตน์
8. เด็กหญิงสุภัชญา    สืบสกุลวงค์คำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    สมใจดี
2. เด็กหญิงจุฑามาส    ขันอุระ
3. เด็กหญิงน้ำตาล    ทาแกง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    พิสัยเลิศ
5. เด็กหญิงครรธารักษ์    มงคลใหม่
6. เด็กหญิงวันวิสา    จุลโพธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิพย์    มาเยอะ
2. เด็กหญิงพรธิดา    ณ กาวงค์
3. เด็กหญิงหนึ่ง    บุญมี
4. เด็กหญิงพลอยรินทร์    ยี่ใหม่
5. เด็กหญิงสุพัตรา    ยี่หล้า
6. เด็กหญิงบุญฑริการ์    กามนต์
7. เด็กหญิงวรรณภา    ยอดทิพย์
8. นางสาวฟอง    ชัยนวล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจารุตา    งามจันทราทิพย์
2. นายธีรพงษ์    ตันหล้า
3. นางสาวบุษบากร    ติ๊บโคตร
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณภัทร    ภูบรรทัด
2. เด็กหญิงวณิชยา    ดวงดี
3. เด็กหญิงณัฐชา    สาริวงค์
4. เด็กหญิงจุฑามณี    หินคง
5. เด็กหญิงกชกร    คำลือ
6. เด็กหญิงเฌณิศา    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทิมาใจ
8. เด็กหญิงจิรนันท์    สุวรรณ์ทัย
9. เด็กหญิงพัชริยา    นันตาชัยวุฒิ
10. เด็กชายณัฐพล    ไชยยาเทพ
11. เด็กชายธนนันท์    ปันจันทร์
12. เด็กชายพงศภัค    ชาวเหนือ
1. นางสาวชุลีพร    วรรณมะณี
2. นายนัฎฐพล    ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณภา    ป๋าป่าสัก
4. นายสุรชัย    คำสุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................