งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    จันทรหัสดี
2. นางสาววริษา    กิติเดช
3. นางสาวชลธาร    ยอดระรำ
4. นางสาวพรชิตา    ศรีบุญทา
5. นางสาวศศิวิมล    แสนคำ
6. นางสาวรุ่งทิพย์    ทะพา
7. นางสาวกัลยา    พุทธจันทร์
8. นางสาวธิญาภรณ์    หลักนา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวอุบลวรรณ    นารัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาสินี    ประพันธ์กูล
2. นางสาวเกษมศรี    บุญทา
3. นางสาวกัญพัชร์    ไชยประเสริฐ
4. นางสาวอริศรา    ศรีวิชัย
5. นางสาวญาดาวี    สุธรรม
6. นางสาวดรุณี    วางท่า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพรไพลิน    ชัยกุหลาบ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวสรัลชนา    บุญธรรม
2. นางสาวนภัสกร    สืบปัญญา
3. นางสาวสุภาษิณีย์    มูลวัง
4. นางสาวกิตติวรรณ    คำเหล็ก
5. นางสาวปาริชาติ    คำแก้ว
6. นางสาวขวัญรัตน์    กาขัด
7. นางสาวอารียา    กฤษณาไพร
8. นางสาวขวัญชนก    ขัติราช
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นางสาวศิรินทิพย์    สกิจกัน
3. นางอัจฉราพร    ยารังษี
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอุสรา    อัมพรดวงจิต
2. นางสาวศุภรัตน์    เชอเกอ
3. นางสาวพิชญาภัค    นิ่มนวล
4. นางสาวพิชญาภา    นิ่มนวล
5. นางสาวกรกฏ    เม่นสุวรรณ
6. นางสาวสิริยากร    ยะกาศ
7. นางสาวพรรธิตรา    เนาวราช
8. นางสาวกุลยา    แสนนา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวณัชชา    ขันอุระ
2. นางสาวณัฐนารา    ธิโปธา
3. นางสาวเกวลิน    คิดเลิศล้ำ
4. นางสาวธมลพร    พุทธวงค์
5. นางสาววรานุช    ศิริคูณ
6. นางสาวอลิชา    ชุ่มมงคล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวศุภนุช    กมุทมาโนชญ์
2. นางสาวกุลนันทน์    ขันเมือง
3. นางสาวกุลรัตน์    ขันเมือง
4. นางสาวสุดารัตน์    แม่เย็น
5. นางสาวสุธิดา    มนต์สวรรค์
6. นางสาวพร    เรืองคำพาง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางรุจิรา    ดาราสว่าง
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณศิริ    เรือนคำ
2. นางสาวณัฎฐนรี    บัวผัด
3. นางสาววรรณิษา    วงศาสนธิ์
4. นางสาวฐิติวรดา    ค้าแก้ว
5. นางสาวเสาวลักษณ์    ขัดทรายขาว
6. นางสาวนภนันท์    นำแปง
7. นางสาววรัญญา    บำรุงนา
8. นางสาวบุณยาพร    สุปัน
9. นางสาวมธุรส    แก้วมะโน
10. นายภัทรพงษ์    ยาแก้ว
11. นายอนิรุทธ์    ระวังการ
12. นายกีรพัฒน์    ศรีภา
1. นายธีระพงษ์    สายบุปผา
2. นายระพีภูมิพัฒน์    สาระวรรณ์
3. นางสาววรรณภา    ป๋าป่าสัก
4. นายสุรชัย    คำสุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................