งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกร    กองคำมูล
2. เด็กหญิงวริณญา    ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงสุจิวรรณ    สุขทั่วญาติ
4. เด็กหญิงฤทัยสุข    สุขทัย
5. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์    แก้วเพชรพิสุทธิ์
6. เด็กหญิงปิยฉัตร    วิชัยหิน
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ใจยา
8. เด็กหญิงภัคนันท์    แก้วมณี
9. เด็กหญิงภูมิวรินทร์    พรมรังกา
10. เด็กหญิงวรัชญา    สายสืบ
11. เด็กหญิงพุทธินันท์    ตันกูล
12. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ศรีธาราธิคุณ
13. เด็กชายอัสกร    ทะสร้อย
14. เด็กชายเอ็มเมริก    สุภาสุทธิ์
15. เด็กชายกฤติน    จี๋คำวัน
16. เด็กชายนพกร    วงศ์หวัน
1. นางจอมขวัญรพี    ชราชิต
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเอื้อการย์    มณีชัย
2. เด็กหญิงกัลป์ยกร    เตชะ
3. เด็กหญิงชฎาวดี    พรมแจ้
4. เด็กหญิงรุจิราภา    แก้วสาทร
5. เด็กหญิงคุณัญญา    ยานะ
6. เด็กหญิงนันท์นพิน    มานะสุข
7. เด็กหญิงพิชญากาญจน์    กุณราชา
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุประการ
9. เด็กหญิงวสุนทรินทร์    ศรีสุขกาญจน์
10. เด็กหญิงสุพิชชา    ดะระศิริ
11. เด็กหญิงลินดาเวโลเน็กส์    ปาปูต์
12. เด็กชายศรัณเศรษฐ์    เหมืองหม้อ
13. เด็กชายธนโชติ    โยธา
14. เด็กหญิงชุติญาดา    อินต๊ะพรม
15. เด็กหญิงชญาภา    วุฒิไมตรีจิต
16. เด็กหญิงหัทยานันท์    อัมพันธ์
1. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร    ชีวินกุลทอง
2. เด็กหญิงปารณีย์    แซ่ซิว
3. เด็กหญิงกฤตยา    เจริญทั้งเอกภาพ
4. เด็กหญิงกฤษณา    ชรัสวรกุล
5. เด็กหญิงวิพิชญา    เด่นเกศินีไฉไล
6. เด็กหญิงพวงเพ็ญ    เด่นเกศินีเลิศ
7. เด็กหญิงชนิกานต์    แซ่โจว
8. เด็กหญิงขวัญชนก    แซ่เซิ่น
9. เด็กหญิงสมศรี    หวุ่ยยือกู่
10. เด็กชายยงวินัย    แซ่หวาง
11. เด็กชายปรีชา    เบเชกู่
12. เด็กชายไกรวิชญ์    ชีวินมงคลไพร
13. เด็กชายชัชวาล    แซ่ลี
14. เด็กชายอาฉ่า    หวุ่ยลองกู่
15. เด็กชายธนชัย    เบียเช
16. เด็กชายรัฐภูมิ    เด่นวิทยวงค์
1. นางสาวน้ำเพชร    ชัยชมภู
2. นางศรัญญา    เมืองนำโชค
3. นางสาวสุชาดา    ยอดโมคี
4. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนนันท์    ปันจันทร์
2. เด็กหญิงวณิชยา    ดวงดี
3. เด็กหญิงณัฐชา    สาริวงค์
4. เด็กหญิงจุฑามณี    หินคง
5. เด็กหญิงกชกร    คำลือ
6. เด็กหญิงเฌณิศา    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทิมาใจ
8. เด็กหญิงจิรนันท์    สุวรรณ์ทัย
9. เด็กหญิงพัชริยา    นันตาชัยวุฒิ
10. เด็กชายณัฐพล    ไชยยาเทพ
11. เด็กชายณภัทร    ภูบรรทัด
12. เด็กชายยศภัทร    อิ่นคำ
13. เด็กหญิงธัญชนก    เขียวตื้ออินทร์
14. เด็กชายพงศภัค    ชาวเหนือ
15. เด็กชายณัฐพงษ์    สมวุฒิ
16. เด็กชายรัฐพงษ์    ศรีกันชัย
1. นางขวัญจิต    ไฝขัน
2. นายชยพงศ์    ถาวร
3. นายนัฎฐพล    ศรีวิลัย
4. นางสาววรรณภา    ป๋าป่าสัก
5. นายสุรชัย    คำสุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................