งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยรวีย์    บุญมี
2. นางสาวสิริสกุลพร    ศิริคุณ
3. นางสาวนิชาภา    คำทา
4. นางสาวปริยาภัทร    อาจโพธิ์
5. นางสาวแพรชมพู    ปกครองบ้าน
6. นางสาวไพลิน    งดงาม
7. นางสาวพรภินันท์    ธรรมวงค์
8. นางสาวจีรพัฒน์    จันทร์ศิริ
9. นายธีรดนย์    แตงเส็ง
10. นายธนพล    ปิติปุณณโชติ
11. นายธนกฤต    อินนันชัย
12. นายปิยชาติ    น้ำทิพย์
13. นายศิวกร    แก้วมาลา
14. นายภูมิภัทร    คำเหลือง
15. นางสาวอรทัย    คำแดง
16. นางสาวเบญญาภรณ์    อินเทพ
1. นางสาวจอมขวัญรพี    ชราชิต
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพิชัยยศ    ทับทิมรณยุทธ
2. นางสาวฉัตรรวีณ์    แสนพิช
3. นางสาวเบญญาภา    ทรงทอง
4. นางสาวณฐพร    ใจหาญ
5. นางสาวสิปรางค์    อาษา
6. นางสาววชิรญาน์    อภิชัย
7. นางสาวณิชากร    บุดดี
8. นางสาวพร้อมพร    คงบรรทัด
9. นางสาวกันนิกา    จันทร์พานิช
10. นางสาวอาภารัตน์    เชื้อเจ็ดตน
11. นางสาวญาณิศา    พีระชัยสมบูรณ์
12. นายสุวิจักขณ์    ก้างออนตา
13. นายจามร    เจนตระกูล
14. นายวิสาร    ศรีสงวนวิลาส
15. นายกิตติพศ    ศรีจันต๊ะ
16. นายณัชภูมิ    คำยัง
1. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาววารุณี    คำใหม่
2. นางสาวสุประวีณ์    อินต๊ะ
3. นางสาวพรธีรา    นิราศ
4. นางสาวศิริเพ็ญ    บุญมี
5. นางสาวฐิตินันท์    ฟูเฟือง
6. นางสาวกีรติกา    มีบุญ
7. นางสาวอาทิตยา    กันหา
8. นางสาวธวัลรัตน์    สุคัลธมาลย์
9. นางสาวกรรณิกรณ์    มีสา
10. นางสาวณัฐิชา    นุใจ
11. นางสาวมัสลิน    เวียงนนท์
12. นางสาวสุพรรษา    ยาสมุทร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางพัชราพร    ขัดแปง
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมลพรรณ    พิมลธิติกุล
2. นางสาวสิริวิมล    หมื่อและ
3. นางสาวณิชารีย์    ชีวินมงคลไพร
4. นางสาวสุรางคณา    เราเท่า
5. นางสาวสุนิสา    แลเชอ
6. นางสาวอารียา    ศิริวงค์
7. นายสุภาวัฒน์    แซ่หลี่
8. นายธเนศ    แชเมิงกู่
9. นายไพศาล    วุ่ยเยือ
10. นายอาทู่    เชเมกู่
11. นายทิวา    เหม่อแลกู่
12. นายสิธิชัย    หม่อปอกู่
13. นายสุกนต์ธี    แซ่หลี่
14. นายศุภชัย    เบเชกู่
15. นายสิทธิพงษ์    หวุ่ยซือกู่
16. นายเอกลักษณ์    เจริญทั้งเอกชัย
1. นางสาวน้ำเพชร    ชัยชมภู
2. นางศรัญญา    เมืองนำโชค
3. นางสาวสุชาดา    ยอดโมคี
4. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฎฐนรี    บัวผัด
2. นางสาวฐิติวรดา    ค้าแก้ว
3. นางสาววรรณิศา    วงศาสนธิ์
4. นางสาวเสาวลักษณ์    ขัดทรายขาว
5. นางสาววรรณศิริ    เรือนคำ
6. นางสาวนภนันท์    นำแปง
7. นางสาววรัญญา    บำรุงนา
8. นางสาวบุณยาพร    สุปัน
9. นางสาวมธุรส    แก้วมะโน
10. นายภัทรพงษ์    ยาแก้ว
11. นายอนิรุทธ์    ระวังการ
12. นายกีรพัฒน์    ศรีภา
13. นายนิติภูมิ    อูปคำ
14. นายธนบดี    ตินารี
15. นายณัฐพล    ไชยยาเทพ
16. นายณัฐกมล    แสวงงาม
1. นายธีระพงษ์    สายบุปผา
2. นางสาววรรณภา    ป๋าป่าสัก
3. นางสาววรรณเพ็ญ    จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรพงษ์    อินเขียว
5. นายสุรชัย    คำสุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................