งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยาภัทร    อาจโพธิ์
2. นางสาวแพรชมพู    ปกครองบ้าน
3. นางสาวสุจิรา    ขันทะวงค์
4. นางสาวสุธาทิพย์    ลักกอก
5. นางสาวศิขริน    อินทะรน
1. นางจอมขวัญรพี    ชราชิต
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายยุทธนา    โนจา
2. นางสาวนิภาพร    ศรีวรรณ
3. นางสาวสุวรรณา    อาสือ
4. เด็กชายณัฐดนัย    เบิกบานดี
5. เด็กชายวุฒิชัย    อริยะสุกริม
1. นางกนกพร    เนตรอนงค์
2. นายมาโนช    อรัญญะวงค์
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายสุภัทร    พรมเทศ
2. นายนันทยศ    ศรีโยลา
3. นายอภิรักษ์    วิทชัยยาพงศ์
4. เด็กชายสุทธิพงษ์    แจ่มใส
5. นางสาวหทัยกาญ    ไชยบัณฑิต
1. นายกิตติพงษ์    เฉพาะตน
2. นายสากล    มะหิธิ
4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิธินาศ    ตัวงาม
2. นายอมร    แก้วบัง
3. นายวัชรากร    ไลคุณ
4. นายรังสรรค์    ชัยชนะ
5. นายศุภกร    เซอหมื่อ
1. นายพิพัฒน์พงศ์    มีทรง
2. นางสาวอรอุมา    ชัยสวัสดิ์
5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพีระพัฒน์    สวัสดิ์นที
2. นายพงศกร    เศวตศิริ
3. นายธนากร    เกตุศิริ
4. เด็กชายธนวัฒน์    กองพีระ
5. เด็กชายภูธเรศ    มณีจันทร์สุข
1. นางสาวจิราภรณ์    บั้งเงิน
2. นางสาวสุรางค์    อุสาหะ
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    หมื่นถา
2. นายสร้างสรรค์    สันติกาญจน์
3. นายกฤษฏา    อภิรมย์
4. นายพนาลักษณ์    ทามัน
5. นางสาวสุจิตรา    บุญช่วย
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นายวรากร    ปัญญาคำ
7 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ไทยใหญ่
2. เด็กชายเจริญรุ่ง    กันทะทอง
3. นายสมบูรณ์    นามวงค์
4. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีวิชัย
5. เด็กชายกฤตภาส    เนมหาวรรณ์
1. นายพงศกร    จินดาธรรม
2. นายศรัญญู    สุจา
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายวุฒิศักดิ์    อันทะปัญญา
2. นายบุญญฤทธิ์    ภานุวงค์
3. นายภรัณยู    กันทะวงค์
4. นายสุริยัน    เงินสัจจา
5. นางสาวศศิฉาย    แก้วดำ
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................