งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    เลิศอนันต์
2. เด็กชายเฟื่องลาภ    ศรีกอน
1. นางลอองพรรณ    เกษรสุวรรณ์
2. นายเอกลักษณ์    อุตะมะแก้ว
2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอกนารี    สายวงศ์โห้
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดามาส    แสงนวล
1. นางสาวรุจิรา    คำฟู
2. นางสาวรุ่งตะวัน    อวบสันเทียะ
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกิตติชัย    ธะปาน
2. เด็กชายบรรณวิชญ์    กาบุญก้ำ
1. นางกุลธิดา    จรรยาพงษ์
2. นายเสกสรรค์    อาษายศ
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีพัฒน์    พรวนิชาพงศ์
2. เด็กชายพงศภัค    ต๊ะต้องใจ
1. นายจักรพงษ์    ใจการ
2. นางโสมภิลัย    สุวรรณ์
5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    สุรัตน์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ใจดี
1. นางสาวจันทกานต์    สมณะ
2. นายธราพงษ์    สวาสดิ์วงค์
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปฑิตา    คำลูน
2. เด็กหญิงกัลยา    แก้วสะอาด
1. นายอนุศักดิ์    พิมพ์เงิน
2. นายเมธัส    เริ่มศรั
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปภังกร    สุทธสม
2. เด็กชายพีรวิชญ์    ศิริรัตน์
1. นายสมเพ็ชร    หาญแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    วงค์หวัน
2. เด็กชาย อดิเทพ    รอดสุวรรณ
1. นายยุทธ์ณรงค์    แสนคำลือ
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายภควัต    ตู้ลา
2. เด็กชายวีรวัฒน์    ถาแก้ว
1. นายวัลลภ    สมวรรณ์
2. นายสายทอง    ธนสิทธิ์
10 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐสิทธิ์    เมตตาราษฎร์
2. นายจักรพันธ์    ใจสม
1. นายสิทธิพงษ์    เกตุเสนา
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเปรมศินี    นามศรีทิ
2. เด็กหญิงเพชรลดา    พนาภูริกุล
1. นางคำภู    วงค์สอน
2. นางสาวศิริพร    อาทร
12 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    อุปนันเมือง
2. เด็กชายบรมสกุล    ไทยากรณ์
1. นางชยาภรณ์    กาวิต๊ะ
2. นางรัตนันท์ภรณ์    ทะจันทร์
13 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวชิรวิทย์    พันธุโชติ
2. เด็กชายเอกศักดิ์    ขุนพิศ
1. นายธีรยุทธ    มาถา
2. นางรุ่งสุรีย์    ช่างปรุง
14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภฤกษ์    ประจักษ์ทรัพย์
2. เด็กชายณภัทร    จันทาพูน
1. นายการุณ    จอมจรรยงค์
2. นางสาวจันทาภา    บุษบุญ
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายธนภัทร    คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    กิจตระกูล
1. นางสุทธิพร    ทีฮาน
2. นางสาวอาฤทธิ์ศรา    สิทธิวงค์
16 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายนรานันทน์    แสงพิชัย
2. เด็กหญิงพรทิพย์    เตชะสิทธิ์
1. นายกฤตภาส    กาญจนวิกัย
2. นางสโรชา    คำปิน
17 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แซ่เติ๋น
2. เด็กชายรัชภูมิ    ลำน้อย
1. นายวุฒิพงษ์    รักแม่
2. นางสุวิมล    บุญคำ
18 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายฐิติ    อินทะยศ
2. นางสาวสิริประภา    ติ๊บโคตร
1. นางสาวฐิตาภา    จันต๊ะคาด
2. นางวารุณี    เพ็ชรสุวรรณ์
19 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวปราณี    คิดดี
2. นางสาวนันท์นภัส    วงศ์แก้วมูล
1. นางสาวกรรณิกา    ปัญญะติ
2. นางภรัณยา    การเก็บ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................