งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษยมาศ    ใจบาน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางทองเพียร    สิงห์ชัย
2. นายเอนก    ไชยบุตร
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    วงค์ษา
2. นางสาวอนุธิดา    เปเชกู่
3. นางสาวสโรชา    อ่อนแก้ว
1. นายณัฐวุฒิ    วันเงิน
2. นางสาวอรวรรณ    ทนันชัย
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกฤตยชญ์    ไชยวงค์
2. นางสาวระติรส    มหาทรัพย์ไพบูลย์
3. นายธีรวัฒน์    ไชยศรีมา
1. นางนาฏอนงค์    ทู้ไพเราะ
2. นายเกียรติศักดิ์    อินราษฎร
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะพร    อภิวงค์งาม
2. นางสาวพชรพร    แสนแสง
3. นางสาวประภาศิริ    ชัยแก้ว
1. นางจุติพร    ณ ลำปาง
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวจริยา    เม่อแลกู่
2. นางสาวนราวรรณ    บัวเย็น
3. นางสาวกัญญารัตน์    สุวรรณไทย
1. นางสาวดารกา    บุปผเวส
2. นางประพันธ์    พรวนิชาพงศ์
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวมทินา    วิไลวรรณ์
2. นางสาวรุ่งนภา    มะณีวรรณ์
3. นางสาวผกามาศ    เเดงดง
1. นายชัยวัฒน์    ชนะมี
2. นายมงคลชัย    วรรณวิลัย
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกรินทร์    วิสูตร
2. นายศิรสิทธิ์    สวัสดี
3. นายนำคุณ    เกตุสด
1. นางสนธยา    ตาหล้า
2. นางสาวสุกัญญา    ตามคุณ
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอย    ตาสาม
2. นางสาวเอมจิรา    ใจสุทธิ
3. นางสาวสุจิณณา    หล้าเป็ง
1. นางสาวมนษญา    วรรณรัตน์
2. นางมารินทร์    รักสุข
9 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายเจษฎากรณ์    เรืองกิจขยัน
2. นางสาวธิติมา    พลรัฐ
3. นางสาวบุญทัศนีย์    มณีวงค์
1. นายศุภรัตน์    บุญคง
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายรชต    มณีโชติ
2. นายชยานันต์    ชัยชมภู
3. นายณัฐวุฒิ    ทาธิมงคล
1. นางสาวจิราพร    จิตต์ปิยะมิตร
2. นางสาวนิพิชฌม์ชา    สาใจ
11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติกา    แก้วริน
2. นางสาวรัตนวลี    จอมหล้า
3. นายกฤติชัย    โรจะนะ
1. นายณฐสิน    ชำนาญ
2. นางสาวธาริตา    เสาว์ภาษี
12 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายชาญชิต    สิทธิวงค์
2. นางสาวมินตรา    แสนศิริ
3. นางสาวธิดารัตน์    อินต๊ะเสน
1. นายณรงศักดิ์    ปัญญาโส
2. นายนราธิป    ปิ่นมณี
13 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชยา    โกลาเพ็ง
2. นางสาวนวรรษมน    ชุมกว้าง
3. นางสาวภัชราพรรณ    เป็งเรือน
1. นางกัลยา    เทพโส
2. นางดาวเรือง    ปรีเปรม
14 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอชิรญา    เข้มแข็ง
2. นางสาวพัชรากร    ศรีธิเลิศเจริญ
3. นางสาวปรีชญา    ทุมพล
1. นางสาววรรณาภา    ยาวิชัย
2. นายศุภรัตน์    มะโน
15 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายธนกร    ยมนา
2. นางสาวกนกพร    ธิแก้ว
3. นางสาวธัญญพร    จันทร์แช่ม
1. นายอภิรักษ์    เทพอุดม
2. นางสาวแพรไหม    จุมปูป้อ
16 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนิภา    แสนรินทร์
2. นางสาวณัฐพร    สุประเสริฐ
3. เด็กหญิงฌาภัฏฐิฌาฎา    ชัยสนิท
1. นายจักรกฤช    อินเปี้ย
2. นางดวงเดือน    สมศักดิ์
17 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวสลิลทิพย์    สมณะ
2. นางสาวอริสา    ชาวเวียง
3. นางสาวศุภาพิชญ์    วงศ์ใหญ่
1. นางสาวภรภัทร    สอนศรี
2. นางลำภู    โฮซิน
18 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรภษา    กันจินะ
2. นางสาวนลินนิภา    รินยศ
3. นางสาวมัลลิกา    สุนทรศิวะลักษณ์
1. นางอังคณาภรณ์    นันตาเครือ
2. นางอัญคณาพร    สัญญา
19 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวิภา    ห่มเมืองมา
2. นางสาวอัจฉริยา    อุ่นนะ
3. นางสาวรุ่งนภา    นาเต็ม
1. นางนนิชลา    ธรรมชัย
2. นางสาวพร    ปู่แขก
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลิสรา    เงินอยู่
2. นางสาวพรรณวดี    ทรัพย์สมบูรณ์
3. นางสาวชนินรัตน์    ก้อนแก้ว
1. นางสาวพัชรินทร์    ปันเขื่อนขัด
2. นางสกุลกานต์    บุญสม
21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกังสดาล    สุตินกาศ
2. นางสาวอภิญญา    มนตรีกุล
3. นางสาวจริญญา    หะวัน
1. นายประเสริฐ    เครื่องพนัส
2. นายภัทรกวินทร์    จอมปิ่นหย่า
22 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวมาลัย    จันแปงเงิน
2. นางสาวจงรักษ์    แซ่ซ่ง
3. นายทฤษลักษณ์    แก้ววันดีธนโชติ
1. นายชนาธิป    โหตรภวานนท์
2. นางสาวอำภา    จิตแหลม
23 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายวัชรพงศ์    ทูเย่
2. นางสาวชลธิชา    คำรงค์
3. นางสาวอารี    หมอโป๊ะทู่
1. นางสาวศศิร์อร    ตาคำปัญญา
2. นางสุรางรัตน์    ลำธารทอง
24 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอภิชัย    หม่อโปกู่
2. นายสมศักดิ์    โซ่เซ
3. นางสาวธิวาทิพย์    ค่าหล่า
1. นางสาวชลฌินีมาศ    อาบสุวรรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์    คุณธนะ
25 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายเกริกฤทธิ์    เกษนาวา
2. นางสาวดารารัตน์    คำรังษี
3. นางสาวณัฐธิดา    ปงกันคำ
1. นางวิภา    กันสีเวียง
2. นางสมศรี    สวัสดี
26 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐชา    หะสิตะ
2. นางสาวณัฐนิชา    ชุ่มเมืองเย็น
3. นางสาวทิพานัน    แก้วรากมุข
1. นางกานดา    ช่วงชัย
2. นางสาวบุณณดา    ยอดแก้ว
27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายพัสกร    ตาปัญญา
2. นายจักรพงษ์    ศรสุกอง
3. นางสาวนันทนา    นาทะสัน
1. นางสาวพัชรินทร์    อานุนามัง
2. นางสาวศิริรัตน์    เจนใจ
28 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววิมลณัฐ    มั่นคง
2. นางสาวนิลฉัตร    วงศ์อนุ
3. นางสาวณัฐณิชา    ยะอิ่นแก้ว
1. นายพิทักษ์พงศ์    คำแดง
2. นางสาวอัจฉรี    รวมสุข
29 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิตาพร    ศุภบูรณ์
2. นางสาวดารารัตน์    หลวงจันทร์
3. นางสาวดวงกมล    หล้าแสน
1. นางสาวนิรชา    อุ่นเรือนพิงค์
2. นางเมทินี    กาญจนสมจิตต์
30 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายอานนท์    บุตรพรม
2. นางสาวปทิตตา    สะสม
3. นางสาวพัชราภรณ์    รักคน
1. นายทรงพล    ปาอินทร์
2. นางสาวมารีนา    ลือเรือง
31 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐภัสสร    จำศิล
2. นางสาวนิชธาวัลย์    แซ่ลี
3. นางสาวสุพิชชา    ใจขันธ์
1. นางสาวทองเหรียญ    วงค์ชัย
2. นายปิยวัฒน์    คนเก่ง
32 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวเพ็ญนภา    แซ่หลี
2. นางสาวนิภากร    ผัสวี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกีรติ    ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา    เนตรธิยา
33 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายลักษมัณ    วงศ์จีน
2. นางสาวชนัญชิดา    วงค์ชัย
3. นายสรวิทญ์    วงศ์ชัย
1. นางสาวประวีณา    ศรีธาราธิคุณ
2. นางสาวแสงหล้า    คำหมั้น
34 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวนารีรัตน์    วรรณชัย
2. นายเจษฎา    ธิโนชัย
3. นางสาวบุญญารัตน์    ธิมาชัย
1. นางศศิธร    จันนวล
2. นางสาวสราวรัชญ์    อ่อนคง
35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวพรทิพย์    วงศ์ชัย
2. นางสาวจุฑามณี    จันทรฤทธิ์
3. นางสาวญาณิศา    แสงงาม
1. นางสาวปัญญพัฒน์    เขตกัน
2. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
36 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรกิตติชัย    ผัดกันตุ้ย
2. สามเณรจิระพงศ์    วงษ์สุนทร
3. สามเณรชนะชัย    สมนาม
1. นางสาวกัลยรักษ์    ลือชัย
2. นางสาวปิยะนุช    วรรณชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................