งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร    จิตวรางคณา
2. นายวรเมธ    อุทัง
3. นางสาวศริณดา    พงโนรี
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    นางแล
5. เด็กหญิงธันย์ชนก    ยำหาน
6. นายวีรศักดิ์    เมืองมา
7. นายอภิเดช    อารีย์
8. นายภูมินทร์    บอรินทร์
9. นางสาวสกาวใจ    สายสุวรรณ
10. นางสาวเสาวณีย์    อุ่นแสง
11. นายปริวัฒน์    กันทวี
12. นางสาวจีราวรรณ    กอบพงศ์
13. นายเพชรกานต์    ตาบุญ
14. นายอัครพล    ชัยชนะ
15. นายนิพล    เส็งพรม
16. นายเกียรติศักดิ์    ปัญญาดี
17. นายวีระยุทธ    เยาว์ธานี
18. นางสาวภิรมณ์ญา    จำปาแก้ว
19. นางสาวเสาร์    บุญฟอง
20. นางสาวกนกวรรณ    ปานหร่าย
1. นางกมลพรรณ    เขื่อนเพชร
2. นางทิพวรรณ    ปันมิตร
3. นายเอกราช    สุขเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายคมกริช    เชื้อดี
2. นายณัฐปกรณ์    ยาศรี
3. นายสิรวิชญ์    สิทธิสังข์
4. นายพูลศักดิ์    เขื่อนคำ
5. นายธนากร    อ้ายม่าน
6. นายพงศ์ดนัย    ตุลา
7. เด็กหญิงภรณ์ชนก    แก้วอ้าย
8. เด็กชายบุลวัชร    แก่นจันทร์
9. เด็กหญิงวันวิสา    พงค์พฤทธิ์
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์    สุวรรณลอยแก้ว
11. เด็กหญิงอริสศรา    หนูฉ่ำ
12. เด็กหญิงรินนภาพร    มนต์เทวัญ
13. นายฌอซิน    ตังอู
14. เด็กหญิงอัญชนา    ศิริยาใจ
15. เด็กชายพงศกร    สมณี
16. เด็กชายดนัย    จันทร์วัน
17. นายชัยธวัช    นาวา
18. นายซึกูฮิโร่    คันโนะ
19. นายเบญจพล    ดวงแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายก้องกัมปนาท    กุลปัญญา
2. นางจารีย์    กุณะ
3. นางธัญญรัตน์    สมศักดิ์รัตนกร
4. นายศุธธันย์    ไชยสองวรัชญ์
5. นางสาวอภิญญา    จันทร์อิน
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายเมธาพร    มะโนฟู
2. นางสาววิราวรรณ    ธิคำ
3. นางสาวณัฐณิชา    วิจิตรธนสาร
4. นางสาววิชชุดา    พรหมธิ
5. นางสาวนันทรัตน์    บุญปั๋น
6. นายเจษฎา    อารุณ
7. นายกฤษณะ    กระทง
8. นายภัทรพล    ทิศวงค์
9. นางสาวปริญญา    สิทธิยศ
10. นางสาวศุภิสรา    ปาสา
11. นายมนัสนันท์    จันทร์อาสา
12. นายอัครพล    วังวงค์
13. นายอัครพล    แก้วพริก
14. นางสาวกรองกาญจน์    เกี๋ยงภาลัก
15. นายสรศักดิ์    ยาวิราช
16. นายเอกลักษณ์    สุกันทา
17. นางสาวสุภารัตน์    แซ่มั่ว
18. นายสายฟ้า    เสมยอด
19. นางสาวศศิวิมล    กันสุไลย์
20. นายกิตติพันธ์    สมโภชน์
1. นางสาวปิ่นแก้ว    ยานะจิตร
2. นายวรพจน์ กันธิยะ    กันธิยะ
3. นางสาวสุชาดา    นัยติ๊บ
4. นายอดิศักดิ์    บุญเถาว์
5. นางเบญจมาส    ชัยวิสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................