งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาสินี    รักปรางค์
2. เด็กหญิงปวีณา    แสงคำ
1. นางจีราพร    ขำกนก
2. นางจีราพร    ขำกนก
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารุณี    เสียงดี
2. เด็กหญิงพรณรินทร์    สุนทร
1. นางพรสวรรค์    กัม่พลานนท์
2. นางศิริลักษณ์    บุญทอง
3 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกสร    จอมสลี
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    ทองคำ
1. นางสาวอรพรรณ    เด่นประภัสร์
2. นายโกวิท    รักทรงธรรม
4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนนท์    บุญยา
2. เด็กชายณัฐนนท์    ธิยะคำ
1. นางสาวธมณณัฏฐ์    จันต๊ะมัง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรมิตา    พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิณทองทา    หอมหวล
1. นายณัฐพันธ์    ยอดรักษ์
2. นายสุทธิเกียรติ    ใสสะอาด
6 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรณัฐพล    ศรีวรรณ
2. สามเณรระพีพัฒน์    สุขน้อย
1. พระสัภยา    สิริรตนเมธี
2. พระอนุสิทธิ์    กิตฺติเมธี
7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุขเจริญ
2. เด็กหญิงหทัยชนก    อรรควุฒิวาณิชย์
1. นายประกิจ    คำก้อแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัศนีย์    กันธิมา
2. เด็กหญิงธิณารักษ์    อุปนัน
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    บุญมาลา
2. นางชลลดา    ขาวงาม
9 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภา    จอมแก้ว
2. เด็กหญิงวรัทยา    สุขแก้ว
1. นายอภิชาติ    กึมรัมย์
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกมลนัทธ์    ปัญญาอุด
2. เด็กชายกษิเดช    สายลังกา
1. นายศราวุฒิ    มูลกลาง
2. นายอภิชาต    บุญเลิศ
11 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวีร์สุดา    ฟองการ
2. เด็กหญิงสุดา    มือแลกู่
1. นางสาวศรัญญา    เมืองนำโชค
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงิจิราภรณ์    ปวนศักดิ์
2. เด็กหญิงทิพตะวัน    ทองผาง
1. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศุภมงคล    นนทมาลย์
2. เด็กหญิงศุพัชญา    ทนันชัย
1. นายธวิทย์    วุฒิ
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรัญญา    จันต๊ะ
2. เด็กหญิงวิภาพร    กิ่งแก้ว
1. นายอุดม    สมบูรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์    สุขคำ
2. เด็กหญิงชโลบล    วรรณชัย
1. นายกบินทร์    เตชวงศ์
2. นายบริสุทธิ์    อักษรดิษฐ์
16 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    สอนนันฐี
2. เด็กหญิงณัชชา    จันทร์สม
1. นายสุริยนต์    แสนคำรักษ์
2. นายเรืองเดช    ผิวพรรณ
17 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรปกป้อง    เทวนา
2. สามเณรณัฐวุฒิ    ปินตา
1. นายจิราวัฒน์    พรมศิริ
2. พระศราวุฒิ    ฐานวุฑโฒ
18 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    แซ่หว้า
2. เด็กหญิงณัฎธชา    ครุฑคำ
1. นางสาวกรรณิการ์    ต๊ะพิณะ
2. นางสาวกัลยา    ธีรศิรชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................