งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    มารยาท
2. เด็กชายธนโชติ    ชมภูวิเศษ
1. นายชวลิต    ธิจันดา
2. นางสุนีย์    ยามี
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพณทรรศน์    ชัยประการ
2. เด็กชายกมล    สีทอง
1. นางกวีวรรณ    เดชปักษ์
2. นางสาวรัตนาพร    ใจออน
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    อุทุมภา
2. เด็กชายนนธภัทร    ไชยสุ
1. นายชนกันต์    กิจรักษ์
2. นางวิไลลักษณ์    ประเทศรัตน์
4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายไวโชค    คำแผ่นชัย
2. เด็กชายอรรถชัย    สันชมภู
1. นายปริญญา    อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา    สิทธิบุญมา
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรโรจน์    แดงฟู
2. เด็กชายธนดล    จันชุม
1. นายบัลลังก์    มูลแจ่ม
2. นางสาวอุษณิษา    มหาวรรณ์
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    ปันใจ
2. เด็กหญิงกาญจนา    วิกิจสร้างสรรค์
1. นายณัฐวุฒิ    วงศ์สุภา
2. นายสิทธิชัย    แก้วมูล
7 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกร    ปู่ดี
2. เด็กชายจิรภัทร    พันธ์ผล
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ลำดวง
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรากร    ศรีค้อย
2. เด็กชายสิทธิพล    สุขอินทร์
1. นายศุภโชค    แสงทอง
2. นายสัจจา    ทะนันใจ
9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอธิคม    กำบิล
2. เด็กชายดิษฐกร    ศรีมาปัน
1. นายทวีศักดิ์    กาบปัญโญ
2. นางสาวยุวนุช    ปักษิณ
10 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตวิทย์    พันธ์หนองหว้า
2. เด็กชายธีรภาคย์    เชิดชูพนม
1. นางสาวนัทธิณี    พรหมณี
2. นายโต้ง    หน่อแก้ว
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลนันทน์    โชติเทียนชัยวัต
2. เด็กหญิงเดือน    ดวงชัย
1. นายนัฐวุฒิ    จิตรจักร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
12 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    อาโน
2. เด็กชายฐปนวัฒน์    กีนีศรี
1. นางสาวกลอยใจ    สุทธิทรัพย์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขันทะ
13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิรชัช    โพธิ
2. เด็กชายสรวิศ    ประวัติ
1. นายสมควร    ธรรมากาศ
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติกานต์    เอียดใหญ่
2. เด็กชายพตสหัส    ธรรมวงค์
1. นางสาวบุณฑริกา    สุขหทัยธรรม
2. นางสาวภัทรจิต    จันอ้น
15 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายทักษพร    ปาลี
2. เด็กชายกัสชพันธ์    ธิป้อ
1. นางสาวชนิสรา    จี้อาทิตย์
2. นายณัฐพงศ์    โกแสนตอ
16 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรดุล    เขียวมีศรี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์    ศรีใจ
1. นายกรกช    กาวิ
2. นางสาวอรวรรณ    ส่งศรี
17 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสหภาพ    เนียมมณี
2. เด็กหญิงชาลิสา    พาณิชย์เจริญรุ่ง
1. นางภัทรานิชฐ์    ตาวงศ์ศรี
2. นายไกรวิชญ์    ริจนา
18 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษณะกาญจน์    ประกิจ
2. เด็กชายปิยะณัฐ    พันธุลี
1. นางสุวภัทร    ด้วงแดง
2. นายเกรียงไกร    อภิธนัง
19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายพรชัย    เผื่อขัน
2. เด็กชายอภิวัฒน์    อุ่นนันกาศ
1. นางพรวิมล    ไชยสุข
2. นายอานนท์    เทพกัณฑ์
20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษตเมธ    เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายกิตติภูมิ    คำลือวงค์
1. นายพงศธร    สายใจ
2. นางลดาวัลย์    คำปวน
21 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณภัทร    สภูยศ
2. เด็กชายพชรพงษ์    ธิชาญ
1. นายจิรศักดิ์    ดวงสุข
2. นางสาวสิรินทิพย์    จิตแก้ว
22 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิตภินันท์    อุตมะพูน
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    สมจันทร์
1. นางมาลี    มนาคม
2. นายุคุณวุฒิ    สืบสม
23 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐพร    อินลม
2. เด็กชายอมรเทพ    สุทธลูน
1. นายกำธร    เอกมงคลสกุล
2. นางนริศรา    พรมมินทร์
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรัชยา    แก้วมาลา
2. เด็กหญิงฐิดาภา    ปกครองบ้าน
1. นางวิไลลักษณ์    กรงจักร์
2. นางเกวลิน    วุฒิสาร
25 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนภัทร    สุราช
2. เด็กชายสิทธิพล    แซ่ว้า
1. นางบานเย็น รู้ธรรม    รู้ธรรม
2. นายวิษณุ    พิชยศ
26 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรทักษ์ดนัย    คำอิ้ง
2. สามเณรนภัสกร    สุนันต๊ะคำ
1. นายจาคี    ธรรมใจ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................