งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณญาดา    สุภาวรรณ์
2. นางสาวกนกพร    พรมรักษ์
3. นางสาวณัฐวรรณ    พลาวัสนันทน์
1. นายกฤษฏา    รักษาศิลป์
2. นายจักรกฤษณ์    หมั่นหมาย
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชญา    เตอะสกุล
2. นางสาวธนพร    เเก้วเงิน
3. นางสาวชนิดาภา    เเสนสาร
1. นายศุภกานต์    ตุ่นหนิ้ว
2. นางสาวเมธิกา    ไม้แสนช่าง
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายธีร์ธวัช    อุดมอด
2. นายพลกานต์    พิศลืม
3. นายอาทิตย์    จะโป๊ะ
1. นางพรสวรรค์    กัม่พลานนท์
2. นางศิริลักษณ์    บุญทอง
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายธีรชาติ    อิทรา
2. นายเสกสรร    ปุกเสก
3. นายอภิสสิทธิ์    ขัติยะ
1. นายโกวิท    รักทรงธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์    เชิงยุทธ์พานิช
2. นายณัฐชพล    สถิตพงษ์เดช
3. นายศรเดช    อางี
1. นายณัฐพันธ์    ยอดรักษ์
2. นายสุทธิเกียรติ    ใสสะอาด
6 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรครรชิตพล    ขุนวรรณ์
2. สามเณรธีรศักดิ์    ราโรจน์
3. สามเณรวิจิตร    แซ่วื้อ
1. พระขวัญหล้า    ญาณโสภโณ
2. พระครูสมุห์ปรีชาวุฒิ    ปริสุภาจารี
7 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรกานต์    พันธ์เสน
2. สามเณรเจษฎา    แก้วฟู
3. สามเณรเปรมศักดิ์    ธิปละ
1. พระธวัชชัย    ปญฺญาโภ
2. นายวิทยา    วงค์ธรรม
8 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอลงกรณ์    ใจแก้ว
2. นายวีรพงษ์    สมคำ
3. นายธีธัช    ตาระนะ
1. นายประกิจ    คำก้อแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายฐานิสร    แซ่หยี
2. นายมนูญ    แยซอกู่
3. นายอานนท์    แสงสุวรรณ
1. นายนพฤทธิ์    ฟักแก้ว
2. นายวัชชพันธ์    บุญณลัย
10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอรพรรณ    บุญทศ
2. นายนนทพัทธ์    วงค์แดง
3. นายวรโชติ    ตาชนะ
1. นางชลลดา    ขาวงาม
2. นายอนุชิต    กรมวังก้อน
11 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอากาศ    กาบแก้ว
2. นายวรากร    วงค์แว่น
3. นายวันเฉลิม    ปั้นรูป
1. นางสาวกรรณิการ์    มะโนเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายเดชา    เชอหมื่อ
2. นายอาปอ    โว่ยแม
3. นายทักษิณ    มาเยอะ
1. นางกุหลาบ    เกิดสิน
2. นายอัครพงษ์    ปงอ้อคำ
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษ    สมชาย
2. นายปิยะพงษ์    คำผาย
3. นางสาวธัญญารัตน์    ไชยปัญญา
1. นายพุฒิพงษ์    กงแก้ว
2. นายแสนรัก    มะโฮงคำ
14 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายไชยนันท์    โปราหา
2. นายณัฐวัฒน์    นามหลง
3. นางสาวมลคำ    น้อยตาล
1. นายภมร    อ่องคำ
2. นายภักดี    ไชยวรรณ
15 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพรรษา    จุใจ
2. นายกีรภัทร    สมเพชร
3. นายปิยวัฒน์    ใจโรกา
1. นายธวิทย์    วุฒิ
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวชนาพร    ณรินทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์    แก้วตุ้ย
3. นางสาวอาภาวี    ลีรัตนมณีกุล
1. นายสมศักดิ์    ใจเที่ยง
ครูไม่ครบจำนวน
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศุภมิต    เเก้วหน่อ
2. นายนนธศิกร    เเก้วมะโน
3. นางสาวกฤติยานันท์    กันปลา
1. นายกฤตาคม    เปมกิตติ
2. นายชยพงศ์    ถาวร
18 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสิทธิชัย    แสนกว้าน
2. นายพัณกรณ์    เตรียมทนะ
3. นายวีรวุฒิ    บุดดี
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล    เผ่าต๊ะใจ
ครูไม่ครบจำนวน
19 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายภูวนัย    แก้วคำลือ
2. นายสุทธินัย    จุฬะเพชร
3. นางสาวกัญญารัตน์    เลิศทนงเดช
1. นายอาทิตย์    มูลเพชร
ครูไม่ครบจำนวน
20 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรอนุชา    อุดทา
2. สามเณรณัฐพันธ์    บุญทาคำ
3. สามเณรนรากร    จันทร์แก้ว
1. นางปาริดา    กิติมา
2. พระศราวุฒิ    ฐานวุฑโฒ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................