งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมกฤษ    ไชยยะ
2. เด็กชายวรวุฒิ    วงค์คำ
3. เด็กชายเจษฎา    สุระป้อม
1. นางพรพรรณ    สัมฤทธิตานนท์
2. นายวิเชียร    สัมฤทธิตานนท์
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    ทินวา
2. เด็กหญิงพิม    นามจาย
3. เด็กชายภัทรพงค์    เมืองวงค์
1. นางมารินทร์    รักสุข
2. นายวิทูร    แสนติยศ
3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาโล    เมอแล
2. เด็กชายยศพล    เยหลงกู่
3. เด็กชายจีนู่    แซ่ว่าง
1. นายภานุภัทร    จรัสนูพิพัฒน์
2. นายวรรณพิชัย    โยธินพิสุทธิ์
4 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรธีรศักดิ์    ละอองดี
2. สามเณรภูริวิทย์    ศรียอด
3. สามเณรอนุพงศ์    นาถี
1. นางสาวรุ่งราตรี    เขียวเพชร
2. พระอาโจ    เบียวแล
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติกร    สุริยนต์
2. เด็กชายชนกันต์    วรรณา
3. เด็กชายณัฐพงศ์    ปันนากุล
1. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธวัตชัย    เมอโป
2. เด็กชายอดิศร    มาลาแซม
3. เด็กหญิงอรทัย    บุญธรรม
1. นางสาวภิญประภา    ใจทน
2. นายสรุศักดิ์    คีรีผดุงธรรม
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายปิยราช    พุ่มเกิด
2. นายพีระพัฒน์    ส้อยแสง
3. นายสุรนาท    สิทธิยศ
1. นายชาญชัย    แก้วเถิน
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก    หมื่นคำสี
8 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายตะวัน    คำปวน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เตปินใจ
3. เด็กชายวรพจน์    สาใจ
1. นายชนก    แสนติยศ
2. นางสาวรัตนบงกช    นิพัฒน์ศิริผล
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายจะจอ    แซ่เปอะ
2. นายพัชรพงศ์    ทูเย่
3. นายสุริยา    มาเยอะ
1. นางสาวกนกวรรณ    กันทา
2. นายณรงค์    ดารารัตน์
10 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอาเหล    แสนเหลียว
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์    มาเยอะ
3. นายเกียรติภูมิ    อากุโล
1. นายคมกริช    บุญวงค์
2. นางสาวน้ำเพชร    ชัยชมภู
11 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอุ้มบุญ    อุ่นเป็ง
2. เด็กชายณัฐนนท์    ทาศักดิ์
3. เด็กชายอานนท์    ทวีโชค
1. นายจักรินทร์    ชาวดร
2. นายสาธิต    อิงอาน
12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ชัยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอชิรญา    กันคำ
3. เด็กหญิงกนิษฐา    หลู่รุ่งเรืองภัคดี
1. นายศัตยา    ทรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา    จิตบาล
13 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงษ์ศธร    โพธิ์ชัยรัตน์
2. เด็กชายณัฐพนธุ์    ควบพิมาย
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    กันทะวงค์
1. นายสมจิตร    ธิมาไชย
2. นางสาวสายพิน    ราชลำ
14 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายสงกรานต์    สิริภูมิ
2. เด็กชายธนกฤต    แสนทายก
3. เด็กชายธาราเทพ    ยูตะ คาชึรายามา
1. นายปวันรัตน์    ไชยคำวัง
2. นายสง่า    วิชา
15 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ไชยทน
2. เด็กชายวรินทร    แก้วคำเรือง
3. เด็กชายรัชชานนท์    ทวิชัย
1. นายปฐม    สมศรี
2. นายพิเชษฐ์    ศรีพิชัย
16 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรธีรศักดิ์    ใจวงค์
2. สามเณรศักดิธัช    ชัยศิล
3. สามเณรจักรดุลย์    ใจทา
1. นายจาคี    ธรรมใจ
ครูไม่ครบจำนวน
17 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายศรัณยพงค์    คิดดี
2. เด็กชายชินะธิป    วิลัย
3. เด็กหญิงกิตติยาพร    ศรีธิชัยวงค์
1. นางชนาภรณ์    อินทะมูล
ครูไม่ครบจำนวน
18 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรหลาวคำ    นามแสง
2. สามเณรหนุ่ม    คำขัน
3. สามเณรหลาวเครือ    แสงแก้ว
1. นายศิริพงษ์    อินตา
2. พระครูสังฆรักษ์อภิณัฐ สุภทฺโท    แก้วบุญเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................