งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวิชญา    ฝักฝ่าย
2. เด็กหญิงณรัชต์หทัย    ลังกาวีระนันท์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ศรีแก้ว
1. นางสาวพัชรี    คงพันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหมวย    ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงนิราภร    ทองดง
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์    ก๋าคำ
1. นางสาวปนัดดา    ปานบุตร
2. นางสาวพัชราภรณ์    อินทะชัย
3 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิศรา    ศิริวิทยานุวัฒน์
2. นางสาวสุรีรัตน์    มโนวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    อินต๊ะจักร
1. นางจงรักษ์    ชัยบาล
2. นางพรพรหม    คำโมนะ
4 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณชณน    ตาตะบุตร
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา    คำเเสน
3. เด็กชายเศรษฐธนัท    สอนเเก้ว
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรเเก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
5 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงจินณ์นิภา    เดชคุณมาก
3. เด็กหญิงธัญชนก    ฟักก่าเขียว
1. นางปรัชณา    ยาวิชัย
2. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทร์    จะทอ
2. เด็กหญิงสุปราณี    กุลยงสุข
3. เด็กหญิงชนาภา    เชอหมื่อ
1. นางสาวธารวิมล    สุขเกษม
2. นางวรินทร    หน่อแก้ว
7 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรายุ    เป็งตึง
2. เด็กชายวรากร    ชัยสมบัติ
3. เด็กหญิงวรกานต์    เสวะกะ
1. นางสาวเยาวนิตย์    พิทธวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนาคม    เพ็ญโคกสูง
2. นางสาวหมี่เดอ    โวยเเม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    กันจินะ
1. นางสาวชลิดา    ปินคำ
2. นายนายฐานันดร    กันธวงศ์
9 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอิคิว    แซ่หลี่
2. เด็กหญิงสุภัฏธกานต์    ทองอินทร์
3. เด็กหญิงสุขใจ    แซ่หลี
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนาพร    เสามั่น
2. เด็กหญิงศศิธร    หมื่นจี้
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    คำปาแปง
1. นางขวัญวิไล    บุญยอด
2. นางแว่นแก้ว    สินมณี
11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายยงยุทธ    แซ่เหาะ
2. เด็กหญิงพรพิสุทธิ    ต๊ะมอญ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา    สิทธิวงสี
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
2. นางสาวิตรี    เทพวิชิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................