งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวินี    อินต๊ะสิน
2. เด็กชายราชพฤกษ์    รักษา
3. เด็กชายภูริวิชญ์    วงศ์โยธา
1. นางสาวพัชรี    คงพันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    สุพรรณไพรศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แสนซี
3. เด็กหญิงจารวี    ทิมรอด
1. นายดุสิต    ขุมคำ
2. นายวรวุฒิ    ไชยชมภู
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสายฝน    ต่อมใจ
2. เด็กหญิงญารินทร์ดา    จุประนัดถา
3. เด็กหญิงญาราภรณ์    โพติยะ
1. นางสาวพัชราภรณ์    อินทะชัย
2. นายสากล    มะหิธิ
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชชฎา    พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศศินิภา    ทานันท์
3. เด็กหญิงศิริกานต์    ยะภักดี
1. นายชัชวาลย์    บุญกอง
2. นางเรณู    ปานกลาง
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสกร    นาใจ
2. เด็กหญิงจันทร์ศิริ    วัวยายอ
3. เด็กหญิงอรปรียา    อุตสาวงค์
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรเเก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
6 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุชิต    อินทนิน
2. เด็กชายโสภณ    เสนาธนศักดิ์
3. เด็กหญิงชนกานต์    กันทะวงค์
1. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
2. นายอรรถพล    ปิยะลังกา
7 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทชราพร    ดวงสนิท
2. เด็กหญิงนุชจิรา    คะหล่ากู่
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    อายี
1. นางสาวธารวิมล    สุขเกษม
2. นางวรินทร    หน่อแก้ว
8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวิษา    แย้มประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุภาวงค์
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ขัติยะ
1. นายนรินทร์ธัช    อินทร์วรรณ
2. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
9 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชัยกันทะ
2. เด็กหญิงเสาวภา    กันทะมัง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    เป็งแสนหนู
1. นางสาวปิ่นแก้ว    ยานะจิตร
2. นางมนรัก    นวะบุศย์
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนธรณ์    ปงคำเพย
2. เด็กหญิงขวัญศินีย์    แก้วมา
3. เด็กหญิงเจนจิรา    อภัยโรจน์
1. นายสุรสิทธฺิ์    เทพวงค์
2. นายไชยวัฒน์    วันตานาม
11 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมนัสชนก    กองพรหม
2. เด็กหญิงเมธาวี    ศรีสุกานต์
3. เด็กหญิงสาวิกา    เป็งดล
1. นางสาวกนกวรรณ    กันทา
2. นายณรงค์    ดารารัตน์
12 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเอ้ย    ละออกุล
2. เด็กหญิงอี้    ทองคำ
3. เด็กชายอภิชาติ    เจริญทั้งสุขสิริ
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสา    นายขัน
2. เด็กหญิงณัฐธศร    ป่านอุดม
3. เด็กหญิงกรรณิกา    ก้างออนตา
1. นางขวัญวิไล    บุญยอด
2. นางแว่นแก้ว    สินมณี
14 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ถาวรรณา
2. เด็กหญิงแพรวพราว    นามดวง
3. เด็กชายก้องภพ    หมั่นงาน
1. นางนพมาศ    คงรอด
2. นางรัตนา    จินตะกูล
15 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวินทร์    คำประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา    จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงศิริวัลย์    ฉินสูงเนิน
1. นางสาวกาญจณา    กันธะนภี
2. นางอภิญญา    ยอดเชียงคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................