งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    กับปะหะ
2. นางสาวเขมิกา    มณีชาติ
3. นางสาวณัฐนันท์    สิทธิมา
1. นายกิตติพงษ์    เฉพาะตน
2. นางสาวพัชราภรณ์    อินทะชัย
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวทิตยา    สมุดความ
2. นางสาวณิชาพัชร์    ดอนลาว
3. นางสาวปาริชาติ    ไชยวงค์ทอน
1. นายชัชวาลย์    บุญกอง
2. นางเรณู    ปานกลาง
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณฑิตา    มาแก้ว
2. นางสาวศยามล    มหาวุฒิ
3. นางสาวสุภิสรา    จรินทร์
1. นางวัญชลี    ด่านพนัง
2. นางศรีไพร    เมืองมูล
4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกนก    นางาม
2. นางสาวฐิติมา    เตจ๊ะ
3. นางสาวธิดารัตน์    วรธรรม
1. นางพรพรหม    คำโมนะ
2. นางสาวสุจินต์    ตาละกาญจนวัฒน์
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธิดา    เเก้วกาขัด
2. นายภานรินทร์    ทองคำ
3. นายดนันธิชัย    ศรีสุวรรณ
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรเเก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
6 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายพุทธิพงศ์    ศรีมาปัน
2. นางสาวณิชกานต์    แก้วอ้าย
3. นางสาวธันยพร    แก้วอ้าย
1. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
2. นายสุทธิ    ทองคำ
7 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณิดา    ใจเกลี้ยง
2. นางสาวสุนันทิยา    ริยอง
3. นายศุภกิณห์    บุญใส่
1. นางพิชญาภา    วงศ์ไชย
2. นางสาววรรณฑริกา    ปันทะนัน
8 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวมาลี    เลิศวชิรกุลชัย
2. นางสาวพนิดา    โซคากุ
3. นางสาวพนิตสุภา    โสภา
1. นางสาวธารวิมล    สุขเกษม
2. นางวรินทร    หน่อแก้ว
9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายธาดานนท์    สมสวัสดิ์
2. นายพงศกร    แสนใจ
3. นางสาวสุธีกานต์    ทองดี
1. นายนรินทร์ธัช    อินทร์วรรณ
2. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายศิวกร    สิงทะนะ
2. นายชัยนันท์    ดวงเสาร์
3. นายชนะชน    เมเช
1. นางสาวเบญญาภา    นันเพ็ญ
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญาภา    อายุยืน
2. นางสาวกัญญารัตน์    ขันตา
3. นางสาวนพนภา    มุงเมือง
1. นายธนพันธ์    พานคำดาว
2. นางมนรัก    นวะบุศย์
12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ    แซ่ชิ
2. นางสาวพรทิพย์    แซ่ชิ
3. นางสาวอังศุมาลิน    ลุงส่า
1. นางสาวชรินทร์ทร    บุญมา
2. นางสาวรังสิมารัตน์    เกิดชื่น
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณพร    แสงตะวัน
2. นางสาวจิรารัตน์    พัดพรม
3. นางสาวชญานิน    แซ่ลี้
1. นายสุรสิทธฺิ์    เทพวงค์
2. นางสาวอมรนารี    ปินปันคง
14 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวสิราวรรณ    กันจิน๊ะ
2. นางสาวปาริชาติ    สังข์ศิริ
3. นางสาวชรินทร์ญา    จันแปงเงิน
1. นายพิทักษ์    ไชยสถาน
2. นางสาวอภิลดา    ขันคำ
15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอรพรรณ    แซ่ไต้
2. นางสาววนิดา    หมือแลกู่
3. นางสาวสมถวิล    แซเบียว
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวเพ็ญนภา    ผิวดี
2. นางสาวรักษพรรณ    ศรีธิ
3. นางสาวนภัสสร    เกเย็น
1. นางวิลาวัลย์    วิเศษโวหาร
ครูไม่ครบจำนวน
17 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวมุกดามาศ    เดชอุดมศรีกูล
2. นางสาวพัชรินทร์    บุญทา
3. นางสาวชลธิชา    อุปารี
1. นายสมจิตร    ธิมาไชย
2. นางสาวสายพิน    ราชลำ
18 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจารุวัฒน์    เทพยศ
2. นางสาวพิมพกานต์    คำสะอาด
3. นางสาวเวธกา    บุญทา
1. นางจิตริณี    รุ่งสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์    แก้วนึก
19 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวจุรีรัตน์    ชุ่มเย็น
2. นางสาววนัชพร    บัวเจริญ
3. นายพิพัฒน์พงษ์    ทำแก้ว
1. นางสาวกนิษฐา    ฟองจำ
2. นายพิสุทธิ์    ราญรอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................