งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิสรา    ราชจินดา
2. นางสาวณัฐธิดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
1. นางมนัสชนก    ตามวงค์
2. นายอิสเรศ    กาวิโล
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวจรวยพร    ลุงคำ
2. นางสาวพรสุดา    วรรณโล
1. นายดุสิต    ขุมคำ
2. นายรัฐเขต    เต่านันท์
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพิทักษ์พงศ์    ศรีจุมปา
2. นายภานุวิชญ์    ดวงสนิท
1. นางกวีวรรณ    เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา    สมจักร
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐณิชา    ชมภู
2. นางสาวกฤติยา    ทองเปล่งศรี
1. นางสาวราตรีรัตน์    ใจวงค์
2. นางสาวอัญชลี    ทะวงศ์อารี
5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเปรมจิต    เจริญทรัพย์
2. นางสาวเจนจิรา    สมศรี
1. นางสาวจันทกานต์    สมณะ
2. นางสาวมัลลิกา    สิทธิบุญมา
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศารัตน์    นัยนันท์
2. นางสาวสกาวเดือน    อินต๊ะมา
1. นายวิทิต    เมืองอินทร์
2. นางสาวอุษณิษา    มหาวรรณ์
7 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดาพร    อินทจักร
2. นายพงศกร    ชัยชนะ
1. นายธวัช    แสนใจคำ
2. นางสาวพิกุล    ราชใจยา
8 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐกฤษ    จอมน้อย
2. นายณฌาภัทร    ทองบำเพ็ญ
1. นายศิวกร    กานันตา
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายนนภวัฒน์    ศรีนวล
2. นายธนกฤต    สุริยะศร
1. นายยงยุทธ    เดชะพงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์วิภา    ปาละเปียง
2. นางสาวนงลักษณ์    หน่อคำ
1. นางสาวกลอยใจ    สุทธิทรัพย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ    ปงรังษี
11 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินญา    ทองคำ
2. นางสาวภัทรธิดา    สุวันโน
1. นายสมควร    ธรรมากาศ
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ลภัส    สิทธิยศ
2. นางสาววีริศา    เขียววรรณา
1. นายพงศกร    ประสม
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายนครินทร์    อินต๊ะวิชัย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เมธีกุลโชค
1. นางสาวกนกพร    จำปา
2. นางสาวบุณฑริกา    สุขหทัยธรรม
14 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวปาณิสรา    มาละแซม
2. นางสาวเกวลิน    อุ่นเรือน
1. นางสาวชนิสรา    จี้อาทิตย์
2. นายณัฐพงศ์    โกแสนตอ
15 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสรายุทธ    แก่นนาคำ
2. นายธีรภัทร    จอมพล
1. นางสาวอรวรรณ    ส่งศรี
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริเนตร    พิชวงค์
2. นายศรีบุญ    คำแก้ว
1. นางพรวิมล    ไชยสุข
2. นางสาวพิชชยานาฏ    รีรักษ์
17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอัครพันธ์    แซ่ตั้ง
2. นายธัญพิสิษฐ์    เกตุมณี
1. นายพงศธร    สายใจ
2. นางลดาวัลย์    คำปวน
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายดนัย    แซ่ฮ่อ
2. นายกนก    โนรี
1. นายสุรศักดิ์    คุ้มถนอม
2. นางสาวเพ็ญนภา    มะโนใจ
19 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสุทิน    มูลมณี
2. นายสุบรรณ    จัดที่
1. นางสาวลลิตา    โชคชัย
2. นางอรอมล    แก้วมหาคุณ
20 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวนราช    แก้วกองมูล
2. นางสาวณัฐพร    ช่างแต่ง
1. นายคุณวุฒิ    สืบสม
2. นางมาลี    มนาคม
21 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายเมธา    ต๊ะศักดิ์
2. นางสาวธัญชนก    วันต๊ะ
1. นางสาวชลิตตา    คำมูล
2. นางสาวอัชรา    ราชคม
22 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราวรรณ    เรียนภาร
2. นางสาวจุฑาทิพย์    ยะถาคำ
1. นางสาวกณิการ์    ปัญญาอิ่นแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์    เกเย็น
2. นางสาวมนัสนันท์    สัมพันธสิทธิ์
1. นางสาววรรณี    ถาหล้า
2. นางสุกัญญา    เมืองมูล
24 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญ์วรา    แก้วสุข
2. นางสาวภูษิณิษา    ฟุ้งอุดมโชค
1. นายวิษณุ    พิชยศ
2. นายสุทิวัส    ของดีงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................