งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร์    จันทร์ฝั้น
2. นายภัคคภาส    น้ำใส
1. นายจีรกฤต    ดวงต๋า
2. นางมนัสชนก    ตามวงค์
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายเจตดิลก    กฤตล้ำเลิศ
2. นายกีรติ    สิงห์สุข
1. นางบงกช    บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา    ถมยา
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายภูวดล    ปิ่นทองธรรม
2. นางสาวอาภาภัทร    เจียมวิจักษณ์
1. นางสาวระวิวรรณ    วงค์บุญมา
2. นางวิไลลักษณ์    ประเทศรัตน์
4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายฐาปนวัฒน์    ไชยยะ
2. นายอภิชาติ    กานุมาร
1. นางสาวจันทกานต์    สมณะ
2. นางสาวมัลลิกา    สิทธิบุญมา
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวแสง    หนามแฝง
2. นางสาวกรองทิพย์    บัวทอง
1. นายศุภเลิศ    ท่าม่วง
2. นางสกุณี    นิยม
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวีรนนท์    สิทธิสงคราม
2. นายจีรนิมิต    สิทธิขันแก้ว
1. นางสาวจิราภรณ์    บั้งเงิน
2. นายเบญ    เครือสาร
7 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรภคนันท์    ประสาทหิน
2. สามเณรอดิเทพ    อินคำปา
1. นายจิระวัฒน์    นวลลังกา
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายพีรภัทร    บำรุงนา
2. นายรุทธกร    พิมพ์ภักดี
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ลำดวง
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายธเนศ    อาดำ
2. นายจิรดร    อัครชัยกุล
1. นางสาวนัทธิณี    พรหมณี
2. นายโต้ง    หน่อแก้ว
10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    มณีวรรณ์
2. นายภูสิทธิ์    บุญดี
1. นายพิภพ    อุ่นคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
11 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายชยางกูร    นิสสัย
2. นายสถิตย์พงษ์    ศุภกิจก้องสกุล
1. นายสมควร    ธรรมากาศ
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวปรีดาภรณ์    ใจลังกา
2. นายวรวุฒิ    วิญญา
1. นางสาวนัดดา    เก๊าทอง
2. นางอรุณรัตน์    แก่นจันทร์
13 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวภัคจิรา    ศรีเจริญ
2. นายพัทธนันท์    พงษ์ไพโรจน์
1. นายพงศกร    ประสม
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชนันทน์    ร้องหาญแก้ว
2. นางสาวอรพรรณ    พูลชัย
1. นางสาวดาราทอง    เลิกการ
2. นายเกรียงไกร    โนชัย
15 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกังสดาล    สุตินกาศ
2. นางสาวจริญญา    หะวัน
1. นางสาวชนิสรา    จี้อาทิตย์
2. นายณัฐพงศ์    โกแสนตอ
16 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอดิสันต์    จายคำ
2. นางสาวรุ่งทิวา    วงษ์วิริยะ
1. นายวัลลภ    เตชะปิตุ
2. นายอดิเรก    วิลัย
17 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวณธวรรณ    ก่ำแก้ว
2. นางสาวธัญภรณ์    เสนาวงค์
1. นายณัฐวุฒิ    กันนา
2. นายประจักษ์    ทาก๋อง
18 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายธันม์ทวิน    วงศ์เรือนคำ
2. นางสาวเบญญาภา    ศรีสวัสดิ์
1. นางสุวภัทร    ด้วงแดง
2. นายเกรียงไกร    อภิธนัง
19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวจตุพร    จาจอบ
2. นางสาววริศรา    พิลาไลย
1. นางสาวชนาธิป    ปะทะดวง
ครูไม่ครบจำนวน
20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายรติภัทร    บำรุงแจ่ม
2. นายจักรี    สุวคนธ์
1. นายชฎาพร    ขนทอง
2. นายพงศธร    สายใจ
21 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายทักษิณ    ชัชราภรณ์
2. นายธานินทร์    มณีรัตน์
1. นายกำธร    เอกมงคลสกุล
2. นางนริศรา    พรมมินทร์
22 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศตวรรษ    อาษายศ
2. นายอดิศักดิ์    พุฒอิ
1. นายพิบูลย์       แสงทอง
ครูไม่ครบจำนวน
23 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจิรพัส    เจริญดีสุข
2. นายธภัทร    ศิริมงคล
1. นายปฏิเวธ    อินทร์โต
2. นายวงศกร    คำตั๋น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................