งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชรพล    คิดหา
2. เด็กชายกษิดิศ    เจริญเกษ
3. เด็กชายณัฐวรรธน์    นิยม
4. เด็กชายณัฐชนน    หาญณรงค์
5. เด็กชายศุภกฤต    จูตระกูล
6. นายนนทนพงศ์    เขื่อนรอบ
7. เด็กชายพีรดนย์    เชื้อมหาวัน
8. เด็กชายธนากร    มีมาก
9. เด็กชายศุภกฤต    ใจเจริญสกุลดีเลิศ
10. เด็กชายมณศักดิ์    จูเปาะ
1. นายรัชย์ชวินท์    ยะอนันต์
2. นางสารภี    พรหมโวหาร
3. นายสุรเชษฐ์    เมฆอากาศ
2 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    กันติ๊บ
2. เด็กชายวีรพล    ปัญญาโนภาค
3. เด็กชายนัฐธพร    อดทน
4. เด็กชายหนุ่ม    นาสาม
5. เด็กชายอภิชาต    ลาหุนะ
6. เด็กชายธนพัฒน์    ณอุโมง
7. เด็กชายณัฐพล    จันทร์ศรี
8. เด็กชายเกรียงไกร    เชียงหล้า
9. เด็กชายนัฐธพงศ์    อดทน
10. เด็กชายวายุเดช    รัตนโชคชัย
1. นายอนุชา    กาบสนิท
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสีหนาท    โพธิ์อุดม
2. เด็กชายพงศกร    ศรีภูธร
3. เด็กชายวันเฉลิม    หน่อประเสริฐ
4. เด็กหญิงปาริชาติ    วันดี
5. เด็กหญิงณัฐชนน    จรรยา
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วดี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    นำปัญญา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชัยพร    สินันตา
2. นายพิษณุ    ปันพรม
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์    กันธิยะ
4 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติพร    ตาก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ใจคำ
3. เด็กหญิงจิราภา    ทาก๋อง
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ    สุริวรรณ
5. เด็กหญิงวริศรา    คำฝั้น
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เขื่อนแก้ว
7. เด็กหญิงศิริวิภา    ไหลหาโคตร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    ฝึกฝน
9. เด็กหญิงวณิชา    เมืองมูล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายนรพนธ์    สมน้อย
2. นายบดินทร์    กองเมือง
3. นางสาวสายรุ้ง    ศรีทอง
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติภพ    บุญมา
2. เด็กชายเกษมสันต์    อิ่นคำ
3. เด็กชายพงศกร    ธิจินะ
4. เด็กชายวิชญ    จันทวาลย์
5. เด็กชายทศพล    มุธรสพรวัฒนา
6. เด็กหญิงจิราพร    พลศรี
7. เด็กหญิงฐิติพร    วังคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกฤตัชญ์    ใจวรรณะ
2. นายสุวิจักขณ์    นาใจ
3. นายเอกลักษณ์    ทิพย์มณี
7 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายศาศวัต    พลยุทธศาสตร์
2. เด็กชายปราบปกป้อง    ถาแหล่ง
3. เด็กชายไกรวิชญ์    วงค์แอ
4. เด็กชายรัชชานนท์    คำเขียว
5. เด็กชายพงศ์พล    แซ่มัว
6. เด็กชายฐิติพงศ์    ปัญญาอิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพัชราภา    ขวัญอยู่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายพีระ    โสประดิษฐ์
2. นางสาววราพร    พรมมี
3. นายอาทิตย์    ราชใจผิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................