งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    ดากลาง
2. นางสาวไพลิน    งดงาม
1. นางบัวตูม    ออนตะไคร้
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวดุษณียา    จิตวิลัย
2. นางสาวลดาวัลย์    ดวงแก้ว
1. นางสุคนธ์ทิพย์    อย่าลืมดี
2. นางสุคนธ์ทิพย์    อย่าลืมดี
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายภัคพล    เบี้ยทา
2. นายธนันท์    บุญกอง
1. นางวลีรัตน์    เพียงใจวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวภานุชนารถ    พงษ์สนั่น
2. นางสาวฐานิสร    คำคุณเมือง
1. นางนารี    มาลา
2. นางพารัฐ    กันทาสุวรรณ์
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายเมธาสิทธิ์    มอเลกู่
2. นางสาวจิดาภา    วงษ์ธิษา
1. นางกาญจนา    จนาพิระกนิษฎฐ์
2. นางสาวชนิสรา    ชุมทอง
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    สอนอ้อ
2. นางสาวธัญลักษณ์    สุวรรณประภา
1. นางสาวสิรินภา    โยธา
2. นางสาวเปรมจิตต์    ทะริยะ
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาติ    คำพะวา
2. นางสาวจิณห์นิภา    ตรงจิตร์
1. นางสุฎาพร    ศรีมงคล
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพาณิชา    ดิลกจันทร
2. นางสาวภาพิมล    วงศ์แก้ว
1. นางคำมูล    มากสุข
2. นายดรุณี    เวทะธรรม
9 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายสิทธิชัย    คำฟู
2. นายพงศกร    ต๊ะวงค์
1. นางขนิษฐา    วุฒิชมภู
2. นางสาวญานิกา    สืบซุย
10 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    สุขเกษม
2. นายพีระพัฒน์    สวัสดิ์นที
1. นายวีระพงษ์    กันทะเนตร
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวนราพร    อามอ
2. นางสาวกชพร    อุส่า
1. นายชุติ    บุญเป็ง
2. นางสาวศิริวรรณ    ไฮคำ
12 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    แซ่ว้าง
2. นางสาวขนิฐา    สว่างวัฒนกุล
1. นายปฎิธาน    ทาแกง
2. นางสาวอัจฉรา    แก้วนาติ๊บ
13 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    วันเพ็ญ
2. นางสาววิภวานี    คิดหา
1. นางกนกพร    อ่อนพุทธา
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาพร    เรือนสว่าง
2. นางสาววรพัชชา    บุญเป็ง
1. นายศุภวัจน์    พรมตัน
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาสินี    ยามี
2. นายณัฐวุฒิ    วงค์ษา
1. นางอมรา    จันเลน
2. นางเมธี    ทะลิ
16 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    เดชสำเภา
2. นางสาวมนณัฏฐิตา    สายวัน
1. นางสาวสุนีวัลย์    เทพสิงห์
2. นางโชติกา    มาลัย
17 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวฉันทิกา    ยะตุ่น
2. นางสาวอรสา    วันงาม
1. นางสาวเจตนา    อินต๊ะเชื้อ
ครูไม่ครบจำนวน
18 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราภรณ์    แซ่ย่าง
2. นางสาววราภรณ์    สุภาพ
1. นายจตุพงษ์    สอนศรี
2. นางสาวภาวินีย์    สักแกหลี
19 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาภัค    ประภัคปัญญา
2. นางสาวนัฐนรี    ศักดิ์เจริญชัยกุล
1. นายวิทยา    เหล็กเพชร
ครูไม่ครบจำนวน
20 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพรหมพร    นันต๊ะรัตน์
2. นางสาวกัญญารัตน์    ก้อนแก้ว
1. นางสาวพิชญ์รตี    ไชยเดช
ครูไม่ครบจำนวน
21 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธิวา    คำอ้าย
2. นางสาวชนาภา    แซ่ย้าง
1. นายภูมินทร์    ธรรมของดี
2. นางสาวอริยา    วงค์เจริญ
22 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาดา    ปวงคำ
2. นางสาวมลิวัลย์    ปวงคำ
1. นายกฤษณะ    เชียงแรง
ครูไม่ครบจำนวน
23 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวพรรณ    สุตันแก้ว
2. นางสาวอรุณี    ทองคำ
1. นางวรรณิภา    จันทร์น้อย
2. นางวรรณิภา    จันทร์น้อย
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอารียา    ผ่องมณี
2. นางสาวอารีย์    แซ่จ๋าว
1. นายณัฐนันท์    พานทอง
2. นายเจนณรงค์    แสงจันทร์
25 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายพิชญุตม์    ล้อเสียง
2. นางสาวธัญชนก    ธิน้อมธรรม
1. นางจุลนี    อนุชัย
2. นายฉัตรชัย    ผัดกาศ
26 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวลักษณ์    เจ้าเล่ห์ดี
2. นางสาวณัฏฐวรรณ    ลีสิทธิกุล
1. นางสาวพวงผกา    ไชยชนะ
2. นางสาวพิชชาภรณ์    พันธุ์จำเริญ
27 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวนลินญา    พันธ์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์    มะโนเสาร์
1. นางสาวพิมพ์ชนก    คะลา
2. นางวิภานันท์    โพธิ์ทิพย์
28 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาววริษา    เงินลี
2. นางสาวธันธืวา    แก้วเลิศ
1. นางสาวลดาวัลลิ์    วงศ์ใหญ่
2. นางสาวโปรดปราน    คำเปลว
29 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิชญา    ลาหู่นะ
2. นางสาวธัญชนก    มูลทาศรี
1. นายปารมี    วชิรปทุมมุตต์
ครูไม่ครบจำนวน
30 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    คำเงิน
2. นายจิรภัทร    แสนศักดิ์หาญ
1. นายยรรยง    มูลงาม
2. นายศุภกิจ    สมศรี
31 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. สามเณรมนตรี    สุภาวัง
2. สามเณรธนบดี    ชูแก้ว
1. นางพจนกร    โนสี
2. พระอาจารย์ธาร    ภุริจิตโต
32 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวลักษีกา    ฟุ้งอัครภัทร
2. นางสาวณัฐชาภรณ์    ยะตั๋น
1. นายกริชนริศ    ปะวะภูสะโก
2. นางสาวชนม์นิภา    โนรักษ์
33 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายธีรภาพ    คำงาม
2. นางสาววรางคณา    พลบูรณ์
1. นางรัชนีบูลย์    จินะพรม
2. นายอิ่นคำ    ศตกาญจน์
34 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายธนาดุล    ณ ลิขิต
2. นางสาวนริศรา    บัวระภา
1. นางสุนทรีย์    เนียมแสง
2. นายเฉลิมไชย    ขันยอด
35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยรัตน์    ตั้งศรีถาวร
2. นายนราพิชญ์    คลาปูน
1. นายนพพล    อินตั๋น
ครูไม่ครบจำนวน
36 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวชนกนาถ    บุญทา
2. นางสาวพุทธชาติ    วงค์ชัย
1. นางสาวมนธิญา    สายวงศ์โห้
2. นางสุพิน    ขันตี
37 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพัตรา    บุตรราช
2. นางสาวณัฐวรรณ    ลิชัยมูล
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    จงศิริ
2. นางโสภา    นุชท่าโพธิ์
38 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวอัญชิสา    เรียงยาย
2. นางสาวขวัญจิรา    รวมจิตร
1. นางสาวทัยริกา    ปินตามูล
2. นางสาวรัชนีวรรณ    พึ่งพวก
39 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวชนากานต์    วงค์แก้ว
2. นางสาวศุภาพิชญ์    สุยะแก้ว
1. นางสาวดาวเรือง    จินะ
2. นางสาริณี    เพชรใจศักดิ์
40 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรนครินทร์    ยอดปา
2. สามเณรธนพัจน์    คำแก่น
1. นายจิราวัฒน์    พรมศิริ
2. นายธีราภิสุทธิ์    ประสพ
41 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรนันทพงษ์    อินทะศักดิ์
2. สามเณรอภิชาติ    ปาณะกิจ
1. นายปิยะพงษ์    ยอดรัก
ครูไม่ครบจำนวน
42 โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรกัมปนาท    จินะศรี
2. สามเณรชิษณุพงษ์    มาฟอง
1. พระณัฐวุฒิ    ชุตินฺธโร
2. นายวรพล    เทพพรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................