งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทร์เสนา
2. เด็กหญิงรินรดา    ช่วยเกิด
1. นางบัวตูม    ออนตะไคร้
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรภัทร    ไอสาม
2. เด็กหญิงกรรณิกา    เพื่อธงสา
1. นางสุคนธ์ทิพย์    อย่าลืมดี
2. นางสุคนธ์ทิพย์    อย่าลืมดี
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัสน์นันท์    กันทา
2. เด็กหญิงยุวรินทร์    ใจขันธ์
1. นางสาวนิตยา    ระวิงทอง
2. นางสาวสุกัลยา    ไชยรินทร์
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรเจต    ทัศจันทร์
2. เด็กชายกันตพัชร    ไหมเหลือง
1. นางวลีรัตน์    เพียงใจวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลปริยา    ชูไว
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี    พัชรพิมล
1. นางพุฒิมาศ    สุภาวรรณ
2. นางสาวอังคณา    เรือนแก้ว
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอทิตญา    ประยูรศร
2. นางสาวมาลินี    เจอปา
1. นางกาญจนา    จนาพิระกนิษฎฐ์
2. นางสาวชนิสรา    ชุมทอง
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปินตา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    อุ่นใจ
1. นางพรพรรณ    สัมฤทธิตานนท์
2. นางสาวเปรมจิตต์    ทะริยะ
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยาพร    เหลี่ยมธนวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐมน    มะโนวงค์
1. นางสุฎาพร    ศรีมงคล
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเขมวริษฐ์    เสนาป่า
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    แสงจ้อย
1. นางคำมูล    มากสุข
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    ทาบุญสม
2. เด็กหญิงวนิดา    ธิยะคำ
1. นางสาวภัทรภร    ชัยปัญหา
2. นายวีระพงษ์    กันทะเนตร
11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    แซ่ลิ้ว
2. นางสาวกุลนัฏ    ปะตังถาเน
1. นายดุษิต    จินดาธรรม
2. นางสมศรี    นุกิจอนันต์
12 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงพิณวารินทร์    ริยะเทน
1. นายปฎิธาน    ทาแกง
2. นางศศิวิมล    ปันติ
13 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริษา    คำจันทา
2. เด็กหญิงพริษา    พรหมจันทร์
1. นางอมรา    จันเลน
2. นายเทวิน    กระธง
14 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    เชื้องาม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ดวงปัญญา
1. นางสาวพัชรพร    โพธิ์งาม
2. นางสาวมยุรี    ธิป้อ
15 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมรศรี    ยอดแปง
2. เด็กหญิงณิชา    พงษ์นิพนธ์
1. นางสาวเจตนา    อินต๊ะเชื้อ
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรศักดิ์    แลเชอ
2. เด็กชายสมศักดิ์    ซือหมื่อ
1. นายจตุพงษ์    สอนศรี
2. นางสาวภาวินีย์    สักแกหลี
17 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวรวุฒิ    ตันวิลาส
2. นายพิษณุ    เตปินตา
1. นายวิทยา    เหล็กเพชร
ครูไม่ครบจำนวน
18 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภัส    หมื่นแล
2. เด็กหญิงสุภาพร    กุศล
1. นางสาวพิชญ์รตี    ไชยเดช
ครูไม่ครบจำนวน
19 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    เยเบี่ยง
2. เด็กหญิงพิมพ์พร    ลุงโอง
1. นายภูมินทร์    ธรรมของดี
2. นางสาวอริยา    วงค์เจริญ
20 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    วรรณใจ
2. เด็กหญิงแคทรียา    พาแขะ
1. นางวรรณิภา    จันทร์น้อย
ครูไม่ครบจำนวน
21 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    ตามวงค์
2. เด็กหญิงอัญเชิญ    เจริญกุล
1. นางเอมิกา    พันธกิจปฐมกุล
ครูไม่ครบจำนวน
22 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสภิตา    รุ่งแสง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    คำอ้าย
1. นายลิขิต    บุญเลิศ
2. นางหฤทัย    มนปัญญา
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิตา    ทีปะแสง
2. เด็กหญิงกนกอร    ยะถาคำ
1. นางจินตนา    ธรรมวงค์
2. นางสาวนัศรินทร์    เรห์มาน
24 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนูรียา    ภิระบรรณ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ร้องหาญแก้ว
1. นางจุลนี    อนุชัย
2. นายฉัตรชัย    ผัดกาศ
25 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอังคณา    กันจินะ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤธาร    แซ่พ่าน
1. นางสาวพิชชาภรณ์    พันธุ์จำเริญ
ครูไม่ครบจำนวน
26 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวสันต์    นาใจ
2. เด็กหญิงรสิกา    โกเมน
1. นางณัฐมน    มหาเสน
2. นางสาววรรณภา    ศรีสายัณห์
27 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเข็มอักษร    แก้วบุญเป็ง
2. เด็กหญิงธิรัชชา    เงินสัจจา
1. นายเฉลิมพล    ทรายหมอ
ครูไม่ครบจำนวน
28 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนพร    หยาง
2. เด็กหญิงคัคนัมพร    หล่อสุทธิธรรม
1. นางสาวพิมพ์ชนก    คะลา
2. นางวิภานันท์    โพธิ์ทิพย์
29 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมัญฑิตา    กองแก้ว
2. เด็กหญิงฐานมาส    หม่อปอกู่
1. นางสาวพรรณภา    แสงยะรักษ์
ครูไม่ครบจำนวน
30 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริมาศ    แก้วรากมุข
2. เด็กหญิงสุนิษา    นันท์ชัยวงค์
1. นางสาวลดาวัลลิ์    วงศ์ใหญ่
2. นางสาวโปรดปราน    คำเปลว
31 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเมริสา    กาญจนชูวงศ์
2. นายมนตรี    ใจสาม
1. นางแสงหล้า    ใสสะอาด
ครูไม่ครบจำนวน
32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหมวย    นายวงศ์
2. เด็กหญิงสุวรรณา    วงค์คำ
1. นางสาวนภัสนันท์    กิติมา
2. นางอัจฉรา    ราชเนตร
33 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกวินทรา    ปาเกี๋ยง
2. เด็กหญิงปรวิศา    ศักดิ์ณรงค์
1. นางสาวอัญชลี    สุติราช
2. นางสาวอำพัน    หมั่นค้า
34 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. สามเณรสันติ    กันทะวงค์
2. สามเณรณัฐวุฒิ    ธิยะคำ
1. นางพจนกร    โนสี
2. พระอาจารย์ธาร    ภูริจิตฺโต
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์    นามสุข
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    สุธรรมฤทธิ์
1. นางสาวจิฒภัทร    คำมาเขียว
ครูไม่ครบจำนวน
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติธัช    ปินตาคำ
2. เด็กชายอินทรัตน์    นิลรัตน์
1. นายกริชนริศ    ปะวะภูสะโก
2. นางสาวพัชรินทร์    เหลาบัว
37 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิตยา    มีเชาวน์
2. เด็กหญิงเกศแก้ว    สุภากุล
1. นางรัชนีบูลย์    จินะพรม
2. นายอิ่นคำ    ศตกาญจน์
38 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    วุฒิ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    กองอินทร์
1. นางพรรณี    บุญยืน
2. นายเฉลิมไชย    ขันยอด
39 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุทธะ
2. เด็กหญิงรุจิฬา    กูลต๊ะ
1. นางแสงพลอย    อุตส่าห์
ครูไม่ครบจำนวน
40 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิรามัย    บุญถนอม
2. เด็กหญิงเกศรินญา    บุตรบ้านเขวา
1. นางสาวปาณิสรา    สำเนียงเย็น
2. นางสุพิน    ขันตี
41 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายมงคลชัย    ป้องปก
2. เด็กชายทรงพล    ษรเสวี
1. นางนิตยา    วงค์วุฒิ
2. นางรัตนาภรณ์    ใจมา
42 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์    แซ่มัว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญยวง
1. นางสาวทัยริกา    ปินตามูล
2. นางสาวรัชนีวรรณ    พึ่งพวก
43 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชนิดา    ต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ    สมพมิตร
1. นางสาวดาวเรือง    จินะ
2. นางสาริณี    เพชรใจศักดิ์
44 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงพลอย    โชติเสน
1. นางสาววาสนา    ปินตาหล้า
2. นางสาวสุนิสา    สุกุล
45 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรยศพนธ์    ถาเงิน
2. สามเณรกัมปนาท    หวลดี
1. นายจิรวัฒน์    สังฆะวรกุล
2. นายจิราวัฒน์    พรมศิริ
46 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรธีรภัทร    คีรีแสนภูมิ
2. สามเณรอดิศร    วงค์ชัย
1. นายปิยะพงษ์    ยอดรัก
ครูไม่ครบจำนวน
47 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สุนทร
2. เด็กหญิงมณกานต์    จักรสาน
1. นางกนนกรัตน์    ก๋าต๊ะ
ครูไม่ครบจำนวน
48 โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรสิริราช    วงค์ราช
2. สามเณรเนติรัฐ    วงค์อนุ
1. นางสาวนพมาศ    ธรรมวงค์
2. พระสกล    มหาปุญฺโญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................