งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณิศา    ยืนธรรม
2. เด็กชายนนทพัทธ์    อินสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีหรั่ง
4. เด็กชายจัตวา    คำวังพฤกษ์
5. เด็กชายชยพล    รัตนาวรรณกร
6. เด็กชายวัธนชัย    ไม้จำปา
7. นางสาวธรินดา    คำลือเมือง
8. นางสาวสุวรา    วรรณชัย
9. นางสาววรดา    ตุ่นไธสง
10. นางสาวสุวรรณมาลี    แซ่หาง
1. นายชัยนันท์    จินะพรม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์รอด    ทองคำ
2. นางสาวแสงฟอง    วงค์มาก
3. นางสาวชุติการณ์    ไชยสลี
4. นางสาววิภา    คำแก้ว
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา    แก้ววังปลา
6. เด็กหญิงปราณปริยา    ธรรมวงค์
7. เด็กหญิงเปมิกา    แสงวิลัย
8. เด็กหญิงปาริชาติ    สุระกำแหง
9. เด็กหญิงศรัญญา    วงศ์บุญมา
10. เด็กหญิงกัญญาริณทร์    ศรีวิชัย
1. นางจิรพร    แสงโปร่ง
2. นางสาวจุฑามาศ    ท้าวมะณี
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ปัญโยแก้ว
2. เด็กหญิงชนากานต์    บุญหนัก
3. เด็กหญิงภคภรณ์    จินดารัชตทิพย์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ปันแปง
5. นางสาวกานต์พิชชา    สายศักดิ์
6. นางสาวปวีณ์ธิดา    วุฒินุชเพิ่มพูล
7. นางสาวจิดาภา    วระวิจิตร
8. เด็กหญิงกวินวลัย    นวะมะวัฒน์
9. เด็กหญิงเกตน์สิรี    ทาปัญญา
10. นางสาวปณิตา    พานิชดี
1. นายชัยวุฒิ    แปงหล้า
2. นางวิไล    สารธนกุล
3. นายสุริยา    อ่อนหนองหว้า
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ชาวลำปาง
2. เด็กหญิงกิดาการ    สีสมครุฑ
3. เด็กหญิงจุฬาพร    กันแก้ว
4. เด็กหญิงนิพรัตน์    อุ่นติ๊บ
5. เด็กหญิงสณัฐชา    อินต๊ะนางแล
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ปินตาสาร
7. นางสาวหนึ่งฤทัย    พุ่มเกตุแก้ว
8. นางสาวปองหทัย    ศิลชัย
9. นางสาวกมลลักษณ์    อารีย์
10. นางสาวอังคณา    ศรีโชติ
1. นางกมลพรรณ    เขื่อนเพชร
2. นางทิพวรรณ    ปันมิตร
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรัญญารักษ์    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล    บุญเสงี่ยม
3. เด็กหญิงคนางรัตน์    บุญรักษ์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ปิจดี
5. เด็กหญิงฐิติพร    อุปารมี
6. เด็กหญิงสุทธิภัทร    รื่นเริง
7. นางสาววริศรา    ยอดใส
8. นางสาวโจแอน เง็กฮอง    ลี
9. นางสาวกมลรัตน์    ปันทะ
10. นางสาวกัญญาภัค    ชัยแสน
1. นางสาวณัชธดาภรณ์    ตื้อแก้ว
2. นางพวงพร    ชินะกุล
3. นางวรรณนภัส    หาญชัยนิตยพันธ์
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์    ใจดี
2. เด็กหญิงกชกร    สุวิมลตระกูล
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    จอมทา
4. เด็กหญิงโสภา    ปินตา
5. นางสาวนักคณู    เมืองเหมย
6. นางสาวนุชรีย์    ปินใจนำ
7. นางสาวสิรีธร    จิตติมณี
8. นางสาวมาริสา    ลุงกอ
9. นางสาวนฤมล    สมใจ
10. นางสาวภัทรมัย    ใจจุมปู
1. นายชานันท์    สุวันโน
2. นางธนิมพร    จินโจ
3. นางสาวอนุตตรีย์    นภพลภูมิสิริ
7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันธิชา    พฤษหอม
2. นางสาวกนกวรรณ    ยศบัวพิตร
3. นางสาวอุบลวรรณ    ศรีบุญเรือง
4. นางสาวโยชิตา    วงษ์แก้ว
5. นางสาวชนชนก    บัวลาเสิศ
6. เด็กหญิงณัฐจิรา    ใจวงค์
7. เด็กหญิงกิ่งกมล    สมวัง
8. เด็กหญิงอารียา    การเพียร
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์    เถิงกันทา
10. เด็กหญิงสุพิชญา    มูลใจหาญ
1. นางสาวพรพิมล    มัลลิกาวงศ์
2. นางสาวพรพิมล    ทะละถา
3. นางสาววิไลลักษณ์    ขันจันทร์
8 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุุฑาทิพ    พรมเทศ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จงแพทย์
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา    กิติมา
4. เด็กหญิงสุพัสตรา    ใจมอย
5. เด็กหญิงชนม์นิภา    แสนใจนา
6. เด็กหญิงจินดาทิพย์    ราชคม
7. เด็กหญิงชนิดา    ต๊ะวรรณา
8. เด็กหญิงสวิชญา    ดำคำ
9. เด็กหญิงธัญพิชชา    ใจสอน
10. เด็กหญิงปริชญา    อุ่นใจ
1. นายชวนชิด    จันทาพูน
2. นายชัชวาล    ธีรชัยสกุล
3. นางหฤทัย    มนปัญญา
9 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงยศนันท์    กันธิพันธ์ู
2. เด็กหญิงอำพิกา    กันธิยะ
3. เด็กหญิงณัฏธิพร    อินตาดือ
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์    อินดี
5. นางสาวกัญญาพัชร    สมฟอง
6. เด็กชายธนัฐพล    ราวิชัย
7. เด็กชายสรยุทธ    ไตรมณี
8. นายราชัน    จินดาธรรม
9. นายวราวุธ    ก้างยาง
10. นายเนติภูมิ    แก้วชาติ
1. นางสาวกาญจนา    ยอดออน
2. นางสาวนาทลัดดา    นันทเสน
3. นายวัชรสิน    จี๋แปง
10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ชัยมงคล
2. เด็กหญิงปานปรีญา    ธรรมวรรณ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อินต๊ะชัย
4. เด็กหญิงพรไพลิน    แก้วดำ
5. เด็กหญิงศศิกานต์    สิทธิยศ
6. เด็กหญิงเกตุวดี    เนตรรังษี
7. นางสาวพลอยไพลิน    เขียวคำ
8. นางสาวบัวทอง    บัวจำ
9. นางสาวชดาภรณ์    ธารสิริกุล
10. นางสาวแพรววจี    เขียวดำ
1. นางสาวญาณิชสา    ใจยะกว้าง
2. นางนิภาวรรณ    วิชัย
3. นายปิยพงษ์    ไม่มีเหตุ
11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิชากร    เนติประวัติ
2. เด็กหญิงน้ำตาล    นายสาม
3. เด็กหญิงสุภาพร    พูลศิลป์
4. เด็กหญิงวรัญญา    ขันคำกาศ
5. เด็กหญิงณัฐริกา    นันตาวงศ์
6. เด็กหญิงมลนภา    แสงคำ
7. เด็กหญิงพิชญาภา    สุภาศรี
8. เด็กหญิงรัชนีพร    สาธรรม
9. เด็กหญิงอรัญญา    มูลงาม
10. เด็กหญิงภคมน    หะวัน
1. นางทิพวรรณ    บุญหวาน
2. นายสนธยา    อินทัฏฐาน์
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศรีพอง    แสนพลเมือง
2. เด็กหญิงหงษ์เหิน    ทองดี
3. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ    ไทยลื้อ
4. เด็กหญิงอาทิตยา    นิธิสกุลมั่น
5. เด็กหญิงชีวาพร    นามพรหม
6. เด็กหญิงแสงเดือน    เลิศจิตกุศล
7. เด็กหญิงสุภาวดี    แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงญาณสิรี    คำอ้าย
9. เด็กหญิงกนกพร    บุญชัย
10. เด็กหญิงศรัญรัตน์    รักมิตร
1. นายนิศาชล    วงศ์นวล
2. นายวรวิช    ชัยก๋า
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวอภิสรา    วงษ์มหาวรรณ์
2. นางสาวศุจินธร    กองฟู
3. นางสาวจิดาภา    อนันตมี
4. นางสาวกัญญาพิชญ์    คำงาม
5. เด็กหญิงอนันตญา    ก๋าทองทุ่ง
6. เด็กหญิงกฤษณา    ดวงจินดา
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    นวลใส
8. เด็กหญิงพินิตนันท์    ปงลังกา
9. เด็กหญิงนิภาภัทร    พรมจิโน
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    พบครุฑ
1. นายณัฐชัย    ฐานะราช
2. นายภูริสนันท์    แก้วประภา
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ทองมาลา
2. นางสาวพัณณิตา    คำดีี
3. นางสาวสิรฎา    ชิตนอก
4. เด็กหญิงปราณปริยา    ปะละ
5. เด็กหญิงสุวรรณี    คิดดี
6. เด็กหญิงธันยพร    คำมงคล
7. นางสาวญาโณทัย    แก้วศิลา
8. นางสาวกนกประภา    กาวิโล
9. นางสาวจรัสระวี    นนท์น้อย
10. นางสาวดารณี    การรักษา
1. นางสาวนฤมล    ทองสา
2. นางศิริกาญจนา    ไกรอ่ำ
3. นางศิรินทิพย์    ทันใจ
15 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    แก้วกอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา    จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงพริสร    เพียรชนะ
4. เด็กหญิงสุณัชชา    ติ๊บคำ
5. เด็กหญิงสุภิสรา    แผนจะบก
6. นางสาวพิชญธิดา    แก้วตา
7. นางสาวจิราพร    สิงห์แก้ว
8. นางสาวน้ำทิพย์    ตรีวิเวก
9. เด็กหญิงศศิยากรณ์    อิ่นคำ
10. เด็กหญิงฟ้าใหม่    เจดีย์แปง
1. นายจิรายุทธ    อิ่นคำ
2. นางสาวรุจิรา    คำสุภา
3. นายไพฑูรย์    วงษ์งาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................