งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    แก้วใหม่
2. เด็กชายอภิชาติ    พิทักษ์ยอด
1. นายอุดร    ฮ่องลึก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุพงศ์    พาสว่าง
2. เด็กชายนัฐพล    พรสมประสงค์
1. นายดุสิต    ขุมคำ
2. นายบุญลือ    ดอนชัย
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทยศ    ศรีโยลา
2. นายอภิรักษ์    วิทชัยยาพงศ์
1. นายกิตติพงษ์    เฉพาะตน
2. นางสาววิมลพรรณ    การเร็ว
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชพน    วงศาโรจน์
2. เด็กชายธนโชติ    มูลแก้ว
1. นายณรงค์ชัย    ฝั้นก้อ
2. นายศิลา    เฉียบแหลม
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพฤกษ์    รัศมีจันทร์
2. นายธนภัทร    ทะวะดี
1. นายชัยวุฒิ    มาเมืองกล
2. นายอัครเดช    เมฆสุรินทร์
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทวัส    ใจนาง
2. เด็กชายกิตติธัช    อันต๊ะนนท์
1. นายสุริยัน    ไทยโคกสี
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    ศักดิ์พลูทวี
2. เด็กชายสุรเกียรติ    คำวัง
1. นายภาวัต    เต่านันท์
2. นางมาลัย    สุตา
8 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิณพรต    นพเก้า
2. นายพานทองแท้    หอมหวล
1. นายศุภรัตน์    บุญคง
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิขเรศ    บ้านสระ
2. เด็กชายอภิรัตน์    จันทร์จารุพงศ์
1. นางสาวอัจฉริยา    รังสิวุฒาภรณ์
2. นายเอกชัย    จันทิมา
10 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายประทีป    พิริยะ
2. เด็กชายวรัญชิต    พรใจวิวัฒน์
1. นายวิศรุต    ปวงรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรเป็นไทย    ทองขาว
2. สามเณรวุฒิชัย    อุ่นใจเรือน
1. พระธวัชชัย    ปญฺญาโภ
2. นายวิทยา    วงค์ธรรม
12 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐนรินทร์    กันจินะ
2. เด็กชายวรวุฒิ    บุญทา
1. นายณฐสิน    ชำนาญ
2. นายเจนณรงค์    พุ่มแตง
13 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรณชัย    มูลกำเลิศ
2. เด็กหญิงอารยา    หนูกลิ้ง
1. นางกัญญาณัฐ    คีลาวงศ์
2. นายณรงศักดิ์    ปัญญาโส
14 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    ไชยชมพล
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    ยามี
1. นางดลฤดี    บุญยะรัตน์
2. นางธัญญารัตน์    ปิงวัง
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปภาวิชญ์    แสนจมปู
2. เด็กชายศรประวิช    ฝึกฝน
1. นายกฤษดา    คำมาบุตร
2. นายวิทยา    มาทา
16 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุรัสยา    สุริน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    สิทธิกูล
1. นายทวีศักดิ์    กาบปัญโญ
2. นางสาวยุวนุช    ปักษิณ
17 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิทย์    รักพนาลี
2. เด็กชายเอกวัฒน์    จะอู
1. นายวสันต์    สุภี
2. นางวันวิสาห์    ประกาสิทธิ์
18 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐชนน    โพสลี
2. เด็กชายจิราภัทร    เกียรติจิรกุล
1. นายฉลอง    สุยะวงค์
2. นายภาคภูมิ    มณีวรรณ
19 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยางกูร    ยาวิราช
2. เด็กชายชูศักดิ์    ใจยืน
1. นายนวพร    สมคำ
2. นายภานุมาศ    พันธ์จันทร์
20 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    ใจเสมอ
2. เด็กชายพลวรรษ    อุโมงค์
1. นายพสุ    ประมวน
2. นางเจตชฎาพร    ประมวน
21 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    จันดา
2. เด็กชายธนกฤต    จินะเมืองใจ
1. นายสุริยัน    จันดา
ครูไม่ครบจำนวน
22 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวนชัย    คุตตางกุล
2. เด็กชายรชตโยธิน    พรทรัพย์ปัญญา
1. นางสาวทัศนีย์    จงไพศาลศิลป์
2. นายวศิน    จงไพศาลศิลป์
23 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายปณิธิ    ชาญชัยรัตนโชติ
2. เด็กชายพีรพัฒน์    อาหยิ
1. นายพิทยุตม์    จุมปา
2. นายโกวิทย์    ไชยสิทธิ์
24 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสาธร    วันแสง
2. เด็กหญิงหมี่ฉ่า    แลเชอ
1. นางทศพร    สมยง
2. นายพนม    สมยง
25 โรงเรียนปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์    นิติเอกบุตร
2. เด็กชายบุญยกร    กันทะวงค์
1. นางสาวนุชจรี    จินดาธรรม
2. นางสาวอชิรญา    จัดของ
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ศิริวงค์
2. เด็กชายมุ้ง    แสงอี่
1. นางสาววิภาวรรณ    ทิวาคำ
2. นางสาวโสภาพร    ทะโพนชัย
27 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนาคิน    ทำของดี
2. เด็กชายพงศกร    สีลาง
1. นางสาวกัญญาวีร์    ริยะเทน
2. นางสาวพรชรินทร์    มาลัย
28 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอลงกร    พงศาปาน
2. เด็กชายณัฐธัญ    คำมอย
1. นายนิวัติ    ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา    จิตแหลม
29 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายณัฐกานต์    แซ่แหย่น
2. นายณัฐวัตร    คำลือ
1. นายกิติศักดิ์    หลักฐาน
2. นางอรอนงค์    จอมแปง
30 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายทิวา    ชีวินบุญอนันต์
2. เด็กชายสรัล    แซ่ลู่
1. นายบุญศรี    แก้วดำ
2. นางสาววนิดา    ปิงสุแสน
31 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายนพดล    ยอดยัง
2. เด็กหญิงวัลลภาภรณฺ    ท่าดีสม
1. นางสาวดารุณี    เชื้อเจ็ดตน
2. นายพงศ์สุธี    เลศักดิ์
32 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายเมธิชัย    มูลมั่ง
2. เด็กชายอาทิตย์    สิงห์นี
1. นายรชานนท์    นันต๊ะสี
2. นายไพวุฒิ    ขุนซาง
33 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรากร    บุญศรี
2. เด็กชายธนภัทร    พืชทอง
1. นายปรีดา    คำแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
34 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    บัวงาม
2. เด็กหญิงรังสิยา    รังสี
1. นางมาลิณี    ตาหล้า
2. นายอัครวัฒน์    นนท์ธนาวิชญ์
35 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายยุทธนา    ถาวงศ์
2. นายรัฐนันท์    อโนราช
1. นายจิรศักดิ์    ดวงสุข
2. นายบดินทร์    โทเพชร
36 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนกฤต    นันต๊ะ
2. เด็กชายวรเมธ    ใจคิด
1. นางกชพร    สายกษิรา
2. นายไกรสิทธิ์    ปันวัง
37 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายว่าเน้ง    แซ่ท่อ
2. เด็กชายพันธมิตร    แซ่ย่าง
1. นางสาวทองเหรียญ    วงค์ชัย
2. นายปิยวัฒน์    คนเก่ง
38 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แก้วระกา
2. เด็กชายคชาพล    บรรเลง
1. นายจีระศักดิ์    คำนิล
ครูไม่ครบจำนวน
39 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายพีรพล    วงค์งาม
2. เด็กหญิงกฤษณา    วุฒิ
1. นางสาวพรรณี    จันต๊ะอินทร์
2. นางสาวเทียมจันทร์    ดำเนินนิรันดร์
40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายปริวรรต    อ่างหิรัญ
2. เด็กชายปณัฐชัย    ทองภู
1. นายกฤตยศ    วรรณสาร
2. นายศราวุฒิ    จันทร์หัวนา
41 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    หลี่จา
2. เด็กชายภูมิปัญญา    จันแก้ว
1. นางสาวปัญญพัฒน์    เขตกัน
2. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
42 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายปวริศ    ประเสริฐ
2. เด็กชายภานุพงษ์    ไชยวุฒิ
1. นางสาวณัฐธิดา    งามตา
ครูไม่ครบจำนวน
43 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายศิวัช    พรชัย
2. เด็กชายวุฒินันท์    กูลนา
1. นางฐณัฐกานต์    แก้วจำปา
2. นางธนัฐศุภา    อนันต์วรชัย
44 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรสิทธิพล    นันต๊ะ
2. สามเณรธิติวุฒิ    หมั่นคิด
1. นางสาวกัลยรักษ์    ลือชัย
2. นางสาวปิยะนุช    วรรณชัย
45 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรเมธาสิทธิ์    ยะฝั้น
2. สามเณรทศพล    กิตวงศ์
1. นายบรรจบ    กำจัด
2. นายอุเทน    ไชยพิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................