งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรัญชัย    แก้วคำปา
2. เด็กหญิงวราลี    ฟูเจริญ
1. นายอุดร    ฮ่องลึก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุพงศ์    พาสว่าง
2. เด็กชายศุภฤกษ์    แก้วสาร
1. นายบุญลือ    ดอนชัย
2. นางสาวศรัญญา    ใจมีสุขพงศ์พันธ์
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิษณุุชัย    หัตถกอง
2. เด็กชายธนกร    สาคุณ
1. นายจิรเวช    บัวติ๊บ
2. นายณรงค์ชัย    ฝั้นก้อ
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายรชตะ    คำมี
2. เด็กหญิงนิจวิภา    มิตรสุวรรณ
1. นายวศิน    มังคลาด
2. นายสมชาติ    ประสม
5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนกันต์    เเก้วปัน
2. เด็กชายธีรภัทร    นันตา
1. นายสุริยัน    ไทยโคกสี
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรเกียรติ    คำวัง
2. เด็กชายธนกฤต    ศักดิ์พลูทวี
1. นายภาวัต    เต่านันท์
2. นางมาลัย    สุตา
7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธวัช    ชำนาญยา
2. เด็กชายปิติพงษ์    สุทธิแสน
1. นายวรชัย    กาญจนธารทิพย์
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรณัฐวุฒิ    คำล้น
2. สามเณรนที    ขัดสี
1. พระธวัชชัย    ปญฺญาโภ
2. นายวิทยา    วงค์ธรรม
9 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพุฒิพงค์    ตาสาย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ตาสาย
1. นายณฐสิน    ชำนาญ
2. นายเจนณรงค์    พุ่มแตง
10 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณิภา    ชัยชนะ
2. เด็กชายบัญญวัต    อุตมา
1. นางกัญญาณัฐ    คีลาวงศ์
2. นายณรงศักดิ์    ปัญญาโส
11 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    รักษามั่น
2. เด็กชายจิตกร    กาบสาร
1. นางดลฤดี    บุญยะรัตน์
2. นางธัญญารัตน์    ปิงวัง
12 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    รักชาติ
2. เด็กชายธนภัทร    ธนูมาส
1. นายกฤษดา    คำมาบุตร
2. นายวิทยา    มาทา
13 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชรดนัย    รัตนไชย
2. เด็กชายกิตติภูมิ    ยอดแก้ว
1. นายทวีศักดิ์    กาบปัญโญ
2. นางสาวยุวนุช    ปักษิณ
14 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพล    แซ่ล่อ
2. เด็กชายสมบูรณ์    แซ่จาง
1. นายวสันต์    สุภี
2. นางสาวไพรินทร์    อินต๊ะวงค์
15 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐฐาไนย    เหล็กเพชร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    บัวศิลา
1. นายฉลอง    สุยะวงค์
2. นายภาคภูมิ    มณีวรรณ
16 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาณุวิชญ์    ลีนาค
2. เด็กชายพีระพล    แสงสุข
1. นางดลณพร    พรราศรีวัฒนา
2. นายภานุมาศ    พันธ์จันทร์
17 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวายุ    จันตะมะ
2. เด็กชายนนท์พัทธ์    เชอมือ
1. นายพสุ    ประมวน
2. นางเจตชฎาพร    ประมวน
18 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    จันดา
2. เด็กชายธนกฤต    จินะเมืองใจ
1. นายสุริยัน    จันดา
ครูไม่ครบจำนวน
19 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอติชาติ    เทพา
2. เด็กชายภัทสกร    คำปา
1. นางสาวทัศนีย์    จงไพศาลศิลป์
2. นายวศิน    จงไพศาลศิลป์
20 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมควร    อาหยิ
2. เด็กชายมงคล    แซ่ย่าง
1. นายพิทยุตม์    จุมปา
2. นายโกวิทย์    ไชยสิทธิ์
21 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวันชัย    ลาหู่นะ
2. เด็กชายสุจินดา    แก้วดำ
1. นายพนม    สมยง
2. นายอัครพงษ์    ปงอ้อคำ
22 โรงเรียนปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัชรพล    เพชรสกุล
2. เด็กชายกฤษฎา    เด่นปรีชา
1. นางสาวนุชจรี    จินดาธรรม
2. นางสาวอชิรญา    จัดของ
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสาทิตย์    สุริยันต์
2. เด็กชายศรายุทธ    แก้วสืบ
1. นางสาววิภาวรรณ    ทิวาคำ
2. นางสาวโสภาพร    ทะโพนชัย
24 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกร    แซ่ล่อ
2. เด็กชายวิสิทธิ์    ยั่งเจริญกิจ
1. นายนิวัติ    ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา    จิตแหลม
25 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายบรรณสรณ์    แซ่ฟู่
2. นายชัยวัฒน์    ลามือกู่
1. นายกิติศักดิ์    หลักฐาน
2. นางอรอนงค์    จอมแปง
26 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธรรมนิตร์    พรใจ
2. เด็กชายทรัพย์    เจริญทั้งความรู้
1. นายบุญศรี    แก้วดำ
2. นางสาววนิดา    ปิงสุแสน
27 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนภศร    รวงผึ้ง
2. เด็กหญิงชาลินี    เครือต๊ะ
1. นายรชานนท์    นันต๊ะสี
2. นายไพวุฒิ    ขุนซาง
28 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายปริญญา    เส็มเส็น
2. เด็กชายวรพล    วิชาชะ
1. นายปรีดา    คำแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
29 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายรัฐนันท์    อโนราช
2. เด็กชายภูธฤทธิ์    อินเรือง
1. นายจิรศักดิ์    ดวงสุข
2. นายบดินทร์    โทเพชร
30 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพนิตพิชา    ทะลือชัย
2. เด็กชายภูมินทร์    ยุบลนิตย์
1. นางกชพร    สายกษิรา
2. นายไกรสิทธิ์    ปันวัง
31 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐนนท์    เอกชีวะ
2. เด็กชายนพดล    คำใจ
1. นายชัยกาญจน์    นวลกำแหง
2. นางทัศนีย์    จันทร์ลา
32 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายวาณุศิลป์    คำนา
2. เด็กชายธนพล    จะสาร
1. นางสาวพรรณี    จันต๊ะอินทร์
2. นางสาวเทียมจันทร์    ดำเนินนิรันดร์
33 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายพัชรพล    นำแปง
2. นายศุภเชฐก์    อิ่นคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช    ฟ้าเลิศ
2. นายศราวุฒิ    จันทร์หัวนา
34 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายปิติกานต์    ไชยลังการ
2. เด็กชายราชการ    จินดาธรรม
1. นางสาวปัญญพัฒน์    เขตกัน
2. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูมิบดินทร์    อินธิศักดิ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์    ใจแปง
1. นางสาวณัฐธิดา    งามตา
ครูไม่ครบจำนวน
36 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุวิชย์    ไกลถิ่น
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    เพียรชนะ
1. นางฐณัฐกานต์    แก้วจำปา
2. นางธนัฐศุภา    อนันต์วรชัย
37 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรฐิติวุฒิ    จอมลุน
2. สามเณรธนพล    สุภาดี
1. นายบรรจบ    กำจัด
2. นายอุเทน    ไชยพิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................