งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายชยาวัฒน์    อะนาโรจน์
2. นางสาวจีราภรณ์    สมศรี
3. นางสาวญาณิศา    เกียรติบุรษ
1. นางประภัสสร    ทับทอง
2. นายแมนรักษ์    เปรมทอง
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายน้ำหนึ่ง    อินทสนธิ์
2. นางสาวณัฐมล    ดีภา
3. นางสาวชุติกาญจน์    วงศ์ใหญ่
1. นางจินตนา    แสนงาย
2. นายมนตรี    บัดปัน
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวิธวิทย์    โชติธนานุรักษ์
2. เด็กหญิงญาตาวี    ศรีวงค์
3. นางสาวฐิติวรดา    จันทร์ตัน
1. นางปุณยาพร    จอมใจหาญ
2. นางสายรุ้ง    แสวงงาม
4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวมัณฑิตา    โสภา
2. นางสาวสุคนทิพย์    กันทะกาศ
3. นางสาวจิราพร    ดวงเอ้ย
1. นางสาวปัทธวดี    บ่ายเที่ยง
2. นายเอกบดินทร์    กิตติจริยา
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายศุภโชค    ปิงวงศ์
2. นางสาวนฤมล    กิตติศักดิ์ถาวร
3. นางสาวอธิศรี    ใจแก้ว
1. นางแววตา    เขื่อนแปด
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    ธิยะคำ
2. นางสาวรัตติกาล    กาบแก้ว
3. นางสาวสิทธดา    วงละคร
1. นายธีรวัฒน์    เทพละ
2. นายพีระฉัตร    ใจน่าน
7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    ทารัตน์
2. นายประภาส    นิมิตรถาวร
3. นายจุลพงศ์    บอรินทร์
1. นางสาวมินตรา    ไชยนันตา
2. นายอารัมภ์    อินทสังข์
8 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฎฐากร    ชัยวรรณ์
2. นางสาวญดาวรรณ    จันทร์ต๊ะนาเขต
3. นางสาวอนันตญา    มหาสกุลชัย
1. นางสาวภคมน    เพ็ชรรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายพัชรพล    ใจ๋หลัก
2. นางสาวกันยารัตน์    เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวจิราพัชร    บุญสูง
1. นายสิทธิพงศ์    วงษา
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวรุจิรางค์    แซ่เจอว
2. นางสาวอาซามะ    หมู่เกีย
3. นางสาวอาหลู่    แซ่เจ้า
1. นายคมศร    ขันตี
2. นางธัญธิชา    ปัญญา
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชา    มะโนวงค์
2. นางสาวรัชนีกร    สรมณีย์
3. นางสาวณัฐริกา    ฐานธรรมคีรี
1. นางผการัฐ    สินันตา
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวประกายเพชร    ซองดี
2. นางสาวจุฑาทิพย์    จินกาญจน์
3. นางสาวชัญญานุช    เกินตัว
1. นางคำภู    วงค์สอน
2. นายชัยบุญ    วงค์สอน
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายณัฐธนานุสรณ์    อินทะจักร์
2. นางสาววิสุทธิพร    รุ่งดี
3. นางสาวสุรางค์พิมล    ก๋าวี
1. นางสาวนริศรา    ยาวิชัย
2. นางสาวเพ็ญแข    อิ่นคำ
14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวเกษศิริน    สิทธา
2. นางสาวนฤมล    ชุ่มมงคล
3. นางสาววรัญญา    ธรรมเสน
1. นางพัชรินทร์    มณี
2. นางมณัชยา    ปีบ้านใหม่
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายเตชิต    สิทธิวงค์
2. นายณรงค์    นามแอ่น
3. นายสมบูรณ์    นามยี่
1. นายกรวิชญ์    ดอนชัย
2. นางพัชรินทร์    เพ็ญยะสิทธิ์
16 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐณิชา    ปาละ
2. นางสาวมัลณิกา    จันทร์ก๋อง
3. นางสาวธนัชพร    เสนนะ
1. นางสาวณปภัช    บรรณาการ
2. นางรัตดา    ปันทราช
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวีระพงษ์    ใจใชย
2. นางสาวกมลลักษณ์    อาทรประชาชิต
3. นางสาวณัชริกา    กันทะสอน
1. นางภัทราพร    ทรัพย์ศิริ
2. นางรัตติยา    วงศ์วุฒิ
18 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายพีรพล    ชัยวงศ์
2. นายกณวรรธน์    อินเทพ
3. นางสาวดวงแก้ว    กานต์มณีกุล
1. นางสาวกนกวรรณ    ปริมิตร
2. นางสาวอนุสรา    อุ่นคำ
19 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายทวิชชัย    สิงห์อ้าย
2. นายพัชรพล    สอนฉิ่ม
3. นางสาวปภาณิน    ดีวิเศษ
1. นางฉวีวรรณ    ศิริวงค์
2. นางภัสราวดี    เกตุนะ
20 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายนนทชัย    คำเต็ม
2. นายณัฐพล    กันตรี
3. นางสาววาริณี    ถิ่นถา
1. นางมลิวัลย์    พรมวงค์
2. นางศิริมาต    วนารักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................