งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายต้นฑุล    แก้วประการ
2. นายพชรพล    สมณะ
3. นายญาณวรุตน์    สุขสวัสดิ์
1. นายสุเมธ    ชาญวัฒนา
2. นายเฉลิมพล    ชูสวัสดิกุล
2 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกัมปนาท    ชัยชนะมงคล
2. นายอภิวัฒน์    แจ้งดี
3. นายภัทรวรินทร์    สมบัติใหม่
1. นายหาญ    เสนนะ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายไพสิษฐิพัชร    กาบุญก้ำ
2. นายปวรุฒน์    คำไพโรจน์
3. นายคุณากร    ศรีลา
1. นายกานต์    มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย    แก้วมูล
4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    จินาโกด
2. นายจิราวัฒน์    ปินตาธรรม
3. นายทินกร    กิ่งแก้ว
1. นายทวีศักดิ์    กาบปัญโญ
2. นางสาวยุวนุช    ปักษิณ
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายทิวากร    สกุลเชาวน์
2. นายกิตติสิทธิ์    เชาว์นพีรกุล
3. นางสาวบัวชมพู    มาเยอะ
1. นางสาวนัทธิณี    พรหมณี
2. นางสาวศิรินทิพย์    รินเที่ยง
6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายยุทธศักดิ์    ฟองสมุทร
2. นายณัฐพนธ์    สุทธวงค์
3. นายภัทรภณ    ตาคำ
1. นางสาวกลอยใจ    สุทธิทรัพย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ    ปงรังษี
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกพร    ปาคำวัง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ภัทรพาณิชย์กุล
3. นางสาวณัฐฐินันท์    กันแก้ว
1. นายภานุพงษ์    ชมภูติ๊บ
2. นายฤทธิกร    เกียรติกุลภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................