งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรภัทร    สิงห์ใจ
2. เด็กชายศุภกาญจน์    แจ่มจรัส
1. นายปรีชา    หยีดน้อย
2. นางสาวมินษนา    ภัคกิตติโสภณ
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิไลพร    เจ่ป่า
2. นางสาวสุธิมา    จะหมื่อ
1. นางธมนต์    บุญเรือง
2. นางธมนต์    บุญเรือง
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายหลู่    บ่วย
2. เด็กชายพัสกร    สิงห์ใจมา
1. นายกิตติพงษ์    เฉพาะตน
2. นางทิพปภา    จันทร์ลือ
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    ภิระบรรณ์
2. เด็กชายภูวิศ    แก้วคำ
1. นายกัมปนาท    ดอนลาว
2. นางสาวสุนทรี    ภีระ
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล    กันติ๊บ
2. เด็กชายคุ้มเกล้า    กนกสิงห์
1. นายฐปนรรฑ์    ปัญญาอัศวโชติกุล
2. นายอำพน    คำเขียว
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    คำแสง
2. นายภานุกร    เรือนแปง
1. นางสาววนิดา    ดวงสวัสดิ์
2. นางวิชุดา    แก้ววรรณดี
7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายศตพรรต    สุวรรณเสน
2. เด็กชายวินัย    ศรีมา
1. นางสาวณัฐพร    ใจปา
2. นางสาวปัทธวดี    บ่ายเที่ยง
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวรชิต    มหามิตร
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ปราบราย
1. นางสาวจินดารัตน์    หงษ์ประสิทธิ์
2. นายอนุศักดิ์    พิมพ์เงิน
9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสถาพร    ลาดศรี
2. เด็กหญิงบุษราคัม    เลขนอก
1. นางพัฒนา    เครือบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมินตรา    สุพรมอิน
2. นางสาวนิษฐิดา    เสมอใจ
1. นางสาววราภรณ์    เลขา
2. นายหาญ    เสนนะ
11 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพจมาน    สว่างธนานันต์
2. เด็กหญิงรุจิรา    ลาวิลาช
1. นายธีรวัฒน์    เทพละ
2. นางสาวศศิมาภรณ์    วงค์เวียน
12 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเมก้า    เชอมือ
2. เด็กหญิงมาลี    เฌอหมื่อ
1. นายกีรติ    พิสัยเลิศ
2. นางสาวนิศาชล    ปัญญา
13 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิง อาทิตยา    เปียงแหล่
2. เด็กหญิงวาสนา    พงศ์สิริวิโรจน์
1. นายยุทธ์ณรงค์    แสนคำลือ
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    หมื่นมะเริง
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ศีติสาร
1. นางสาวเบญจมาศ    ไฝเครือ
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    หมื่อแล
2. เด็กหญิงปิยมาศ    มาเยอะ
1. นางสาวทัศมาลี    ร่วมสุข
2. นายวิศรุต    ปวงรัตน์
16 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิตยา    คำพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทองทิพย์
1. นางวิธิดา    ตาวงค์
2. นางสาวสนธยา    นายี
17 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายขจรศักดิ์    นันต๊ะเสน
2. เด็กชายสุขเกษม    จันทร์ขามเรียน
1. นายวัลลภ    สมวรรณ์
2. นางสายทอง    ธนสิทธิ์
18 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศรีวงค์
2. เด็กหญิงพรรณิดา    พรหมมินทร์
1. นายไพทูรย์    จักร์แก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    จักรเงิน
2. เด็กชายณฐนนท์    นันติ
1. นายสิทธิพงศ์    วงษา
ครูไม่ครบจำนวน
20 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญชิดา    วงศ์ษา
2. เด็กหญิงมณิสรา    นัยนา
1. นางชนัญชิดา    เทพสุนันท์
2. นางอุไรวรรณ    เชื้อเมืองพาน
21 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุญรอด    ลุงจอ
2. เด็กชายชัชนันท์    พนาอุดมสุข
1. นายกรวิชญ์    ผัดแก้ว
2. นางธัญธิชา    ปัญญา
22 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    ทุ่มจร
2. เด็กหญิงณัฐชา    นันทวรรณ
1. นายสุจินต์    ใจซื่อ
ครูไม่ครบจำนวน
23 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปภาวิชญ์    พหุโล
2. เด็กชายอดุลย์    อุดม
1. นางคำภู    วงค์สอน
2. นายชัยบุญ    วงค์สอน
24 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ปาณะที
2. เด็กหญิงจิราพร    เทโวขัติ
1. นางสาววธิดา    ลือชา
2. นางสาววลัยลักษณ์    ตั้งเจียมศรี
25 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกาบสกาย    กันจินะ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    จันทร์แก้ว
1. นางจารุนันท์    กันชนะ
2. นางสาวเจนจิรา    หมูหล้า
26 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูชิสส์    ต่อมหล้า
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ถุงทรัพย์
1. นางชยาภรณ์    กาวิต๊ะ
2. นางรัตนันต์ภรณ์    ทะจันทร์
27 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครพนธ์    ทิพย์ชัย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    แสนศรีเลิศ
1. นางกาญจนา    วิเศษธร
ครูไม่ครบจำนวน
28 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิกร    สุทธนู
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    นิโรจน์
1. นางปราณปริยา    อุดสม
2. นางอัญชลี    ทวีศักดิ์
29 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ราชคม
2. เด็กหญิงฐิตารีย์    ตื้อหล้า
1. นายชัชวาล    ธีรชัยสกุล
2. นางหฤทัย    มนปัญญา
30 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    แสนริน
2. เด็กชายธนภัทร    ฝึกฝน
1. นายปิยชนม์    มินา
ครูไม่ครบจำนวน
31 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายนฤนาท    แซ่หวั่ง
2. เด็กหญิงชนาพร    แซ่โจ
1. นายพงศธร    ทรายปัญโญ
2. นางวาสนา    ต๊ะคำ
32 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายทยากร    ไมตรีทวีนิธิ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    คำแดง
1. นายมงคล    ดิลกอุดมฤกษ์
2. นายเมธัส    ไวยวงศ์
33 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายชนสิษฏ์    แซ่หลี
2. เด็กหญิงวิภาวดี    มาเยอะ
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์    มั่นอ่วม
ครูไม่ครบจำนวน
34 โรงเรียนปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมพล    ดวงดี
2. เด็กชายปัณณวิชญ์    ท้าวทิ
1. นางสาวทองนวล    คำแก้ว
2. นางสาวประภาศรี    พรรยา
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    ทาเต็ม
2. เด็กชายนัทธวัฒน์    ท้าวปัญญาทรัพย์
1. นางสาวมณีรัตน์    กันทะดง
ครูไม่ครบจำนวน
36 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจริญญา    ผัดแสง
2. เด็กหญิงนุศรา    อินต๊ะคำ
1. นางสาวปิยดา    น้อยหมอ
2. นางสาวรุ่งนภา    ธะนะ
37 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายชัชชนะ    แสนอินทร์
2. เด็กชายวรเทพ    พุ่มมะลิ
1. นายอุดร    บุญต่อ
ครูไม่ครบจำนวน
38 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอ่อง    ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วงค์ฝั้น
1. นางวจี    ชัยลี
2. นางสาวเจนจิรา    หาญพีระพันธ์
39 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญา    แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงรัชชาวศินี    ทรงชัยอิตรานนท์
1. นางสาวฐิติรัตน์    ถูกนึก
2. นางสุมาพร    จักรอินต๊ะ
40 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    นามยี่
2. เด็กหญิงชาลิณี    ณรงค์ฤทธิ์ไพศาล
1. นางสิริวัชญา    จันทะคุณ
ครูไม่ครบจำนวน
41 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหฤทัย    ยุวรัตน์
2. เด็กหญิงพรชนก    ทวีอภิรดีอุดม
1. นางสาวนิภารัตน์    กาวิล
ครูไม่ครบจำนวน
42 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายศักยฤทธิ์    อาวาสพรม
2. เด็กหญิงพิชญาภัค    ศักดิ์แสน
1. นายธีรยุทธ    มาถา
2. นายอรรณพ    คำมีสว่าง
43 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายจีรศักดิ์    มาเยอะ
2. เด็กหญิงณัฐฑิตา    ชุ่มมงคล
1. นางสาวอภัชนันท์    พากเพียร
ครูไม่ครบจำนวน
44 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายมาฬุต    วงค์เตปิน
2. นายเมธา    เครือศรี
1. นางปวีณ์สุดา    บุญเกิด
2. นางสาวมนาภรณ์    อุ่นบ้าน
45 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสัญญา    แซ่หาญ
2. เด็กหญิงบัณฑิตรา    คำตั๋น
1. นางสุภาภรณ์    คำบุญเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
46 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายฉัตรมงคล    ปงเมฆ
2. เด็กหญิงสุลักษณ์คณา    แตงสุข
1. นางกัลยา    มั่นคง
2. นายวัชรินทร์    สุหล้า
47 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมสุภาณัฐ    มูลลีสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัทรษา    ยะแสง
1. นางอภิญญา    จองรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
48 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายนนทพัทธ์    แซ่เล่า
2. เด็กชายพชรพล    มโนสมบัติ
1. นางสาวสุวลี    แสงเหม่
2. นางเยาวลักษณ์    ใจแก้ว
49 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายเอกรินทร์    แซ่ลี
2. เด็กชายพิสิษฐ์    ใจคำ
1. นายวุฒิพงษ์    รักแม่
2. นางสุวิมล    บุญคำ
50 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร์      พลห้า
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    อินพา
1. นางสาวธัญญา    หวังสินสุจริต
2. นางบุหงา    วิชา
51 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    แก้วตา
2. เด็กชายภูมินทร์    สุวรรณชาตรี
1. นางสาวรังสิมา    ใจวงศ์
2. นายไพฑูรย์    ปันทราช
52 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายอาทินันท์    แจ้งสว่าง
2. เด็กชายจักรรินทร์    พรมสี
1. นางสาวนิตยา    ปันทะนัน
2. นางสาวเบญจวรรณ    นันตาเครือ
53 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดลพร    สมควร
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    วงศ์นภาไพศาล
1. นางสาวกนกวรรณ    ปริมิตร
2. นางสาวอนุสรา    อุ่นคำ
54 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์    งามเอกอุดมพงศ์
2. เด็กชายธัญเทพ    เทวะรัตน์
1. นางฉวีวรรณ    ศิริวงค์
2. นางภัสราวดี    เกตุนะ
55 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโศภา    พรมคำปา
2. เด็กหญิงณัฐพร    อินใจ
1. นางศิริมาต    วนารักษ์
ครูไม่ครบจำนวน
56 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    แซ่ซ้ง
2. เด็กชายพีรพล    เตชะกสิกรพาณิชย์
1. นายดรัณภพ    กำจัด
2. นางสาวภิรัญญา    เหล็กราช
57 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจณิสตา    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงณิชากร    จิรนากุล
1. นายวัฏจักร    ผัดกันตุ้ย
2. นายวิทยา    นาติ๊บ
58 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรพงษ์    ไชยศรี
2. เด็กหญิงโยษิตา    สติหมั่น
1. นายพลากร    ขายเครื่องเทศ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................