งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    ด้วงกระยอม
2. เด็กหญิงสารินธิดา    เรือนแก้ว
1. นางสาวพพรรธน์    มณีรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณาวุธ    สุขเมือง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ทาคุณ
1. นางวรรณพร    เพ็ชรนิล
2. นายวุฒิพงษ์    เพ็ชรนิล
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    มหาวรรณ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    วรรณโน
1. นายวิทยา    เกิดพันธุ์
2. นายสุพัฒนา    เทพภิบาล
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อิสรานุเจริญ
2. นางสาวทาริกา    พรมขัดดุก
1. นางสาวณัฐริกา    จินตรารักษ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิธิวัฒน์    ดีปาละ
2. เด็กชายธนเดช    ม่วงเกตุ
1. นายชูเกียรติ    วิชัยทา
2. นายสัตยา    กุลดี
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัฐ    ชัยชนะ
2. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วเปี้ย
1. นายจำนอง    อาษา
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติอร    ปราจักร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ใจนวล
1. นายนิกร    ก้อนแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุบิน    เสาร์ฟอง
2. เด็กหญิงวิลาสินี    บุญมาก
1. นายอนุชา    กาบสนิท
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารินทร์    จันทะนี
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ่พวงคำไพโรจน์
1. นายสุทัศน์    สายตรง
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกานต์    น้อยเพ็ง
2. เด็กหญิงปริยภัทร    วังหาญ
1. นางสาวฉันทรีย์    สวามิวัศดุ์
2. นายพนม    อินต๊ะ
11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กมลสิทธิ์สิริกุล
2. เด็กชายสิรชัย    ภูดิน
1. นางสาวมนต์นิภา    กันทะสุข
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธุ์เทพ    ประพันธ์กูล
2. เด็กหญิงศิริวิมล    หงษ์นวล
1. นางสาวรัตติกาล    สบบง
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอังศนา    ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงณัฐสินี    พรภูเวียง
1. นายประหยัด    แก้วบุดดา
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรแก่น    จอมแสง
2. สามเณรสายเดือน    ใจเย็น
1. พระสัภยา    สิริรตนเมธี
2. พระครูใบฎีกาทศพล    ลกฺขสุวณฺโณ
15 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. สามเณรวชิรวิทย์    สุขทรัพย์
2. สามเณรชัยยุทธ    สุขป้อ
1. นางสาวนฤมล    สุวรรณมามูล
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    จุมปู
2. เด็กหญิงศุพัฒน์ตา    ใจเปี้ย
1. นายวิโรจน์    ทองดีโลก
ครูไม่ครบจำนวน
17 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    รักษามั่น
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ    เปียงตั้ง
1. นายณัฐพงศ์    โยแสง
2. นายสมศักดิ์    โอฐเจริญชัย
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายฝน    เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงธัญสุดา    ปัญญา
1. นางสาวพิสมัย    วังหมื่น
2. นางสมจิตร    สุจริต
19 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัยญดา    กล่องชู
2. เด็กหญิงมาลี    วุยยือ
1. นายมนัส    ประทุมมา
2. นายเจริญ    แสงจันทร์
20 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตสุภา    แซ่ลิ่ว
2. เด็กหญิงนภัส    ลุงคำ
1. นายธนพล    ด่านวิวัฒน์วงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเรวัตร์    สุเมธาลังการ
21 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงแพทชรินธร    ศรีนวล
1. นายชัยพร    สินันตา
2. นายพิษณุ    ปันพรม
22 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระเดช    จอมแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นมณี    มีใจ
1. นายชญัปติ์    ชุมมัธยา
2. นายยุทธชัย    สวนดับภัย
23 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณวดี    แดมา
2. เด็กหญิงอุ้มทอง    จันทร์มะโน
1. นายภานุรังสรรค์    หมื่นจันทร์
2. นายศิริชัย    ฝอยทอง
24 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ภัยญาราช
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    พุทธวงค์
1. นายอรรถพงษ์    คำวิลัย
ครูไม่ครบจำนวน
25 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรัชยา    มะลิวัน
2. เด็กหญิงพิชญากรณ์    วังเหลิม
1. นายชยณัฐ    เสาร์ปา
2. นายศรชัย    กาวิต๊ะ
26 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิพล    มะโนนยาง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร    คำทา
1. นางสาวจุฑาลักษณ์    ไชยมะงั่ว
2. นายสมพล    อรุณเบิกฟ้า
27 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภูประภัสสร    ชัยวงค์
2. เด็กชายพงศกร    คำก้อแก้ว
1. นายนางสาวสุภาภรณ์    ทองเบ้า
2. นายวิบูลยื    ถิ่นวนาศิริ
28 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันตธี    ยานมณี
2. เด็กหญิงวรัชยา    แสนคำหมี
1. นายวิทยา    อุตมะ
2. นายศราวุฒิ    มูลกลาง
29 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายศตวรรษ    วรเวณุธม์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ฝึกฝน
1. นายกิตติศักดิ์    ศรีจันทร์
2. นายบดินทร์    กองเมือง
30 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบูส่า    อาซอง
2. เด็กหญิงชนิกานต์    หวู่แหม๊ะ
1. นายธีรพล    ทาใหม่
2. นายสมพร    แสนก่อ
31 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญชนก    วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงจินดาพร    แซ่ย่าง
1. นายศักดา    วันเพ็ญ
2. นายโกศล    คำเงิน
32 โรงเรียนปิยะพรพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมนฑากาน    เทพสิทธิ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ต่างใจ
1. นายจิรวัฒน์    เทพสุรินทร์
2. นางสาวรัชนันท์    วงศ์หลวง
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    พินา
2. เด็กหญิงวราภรณ์    บัวสรส
1. นางสาวกนกพร    สมพันธ์
2. นายเสกสรร    ศรีวงษ์วรรณ์
34 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    บัวจี๋
2. เด็กหญิงพรศรี    ไทยใหญ่
1. นายอนุทิน    ทันหล้า
ครูไม่ครบจำนวน
35 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    ก้างยาง
2. เด็กหญิงคีตรัตน์ชา    คำงาม
1. นางสาวนลินี    ไชยลังกา
2. นางสาวรัตติกาล    ภูกองชัย
36 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอัมพร    จันทร์แก้ว
2. นายอนุชิต    สอนหนูน้อย
1. นายกฤติณัฐฏ์    กิติพัฒนเจริญกุล
2. นายสุรชัย    วัชระภาสร
37 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    มหาวงศ์เงิน
2. นางสาวเกศรินทร์    แสนศักดิ์หาญ
1. นายดวงแก้ว    ดวงตะวัน
2. นายไชยภพ    เวียงคำ
38 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชนีกร    รุ่งโรจน์ประชาชื่น
2. เด็กหญิงกฤตยา    เจริญทั้งเอกภาพ
1. นายทินกร    สวนทะ
2. นายสันติ    ภูสีคุณ
39 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานชนก    ปัญญากาศ
2. เด็กหญิงสุนิตา    สันธิ
1. นายรวี    คิดอ่าน
ครูไม่ครบจำนวน
40 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรปรียา    เพียรธรรม
2. เด็กหญิงภาวิณี    พนมศักดิ์สิทธิ์
1. นายปฐมพงษ์    บุญเที่ยง
2. นายสรวิชญ์    วิคี
41 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิทย์ศิริ    พรมเนตรกาศ
2. เด็กหญิงดวงกมล    แซ่เฉิน
1. นายกมล    กล้าหาญ
2. นายสุเมธี    ไชย์วงค์
42 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฉันทิศา    ถั่งเจริญ
2. เด็กหญิงกชพร    ธันยากรธาดา
1. นายนัฐวุฒิ    ผัดเรือน
2. นายสมรรถนะ    มีปาน
43 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. สามเณรนวล    นามแสง
2. สามเณรจายนวล    ไทยใหญ่
1. นายจิรายุ    ชัยสมบัติ
2. พระครูวินัยธรเทพวัลย์    อิทธิญาโณ
44 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา    แซ่เล่า
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พวงมาลัย
1. นางสาวธิดารัตน์    ล่องหน
2. จ.ส.อ.วันทนา    บัลลังก์
45 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมุฑิตา    สร้อยสุมาลี
2. เด็กหญิงเกศสุดา    สืบสมบัติ
1. นายสมบัติ    สมแก้ว
2. นายอรรถวัฒน์    สุคำ
46 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทำทาน
2. เด็กหญิงปานไพลิน    สายบัว
1. นายศรีรุด    ใจวัง
2. นายอดุลย์    คำพลอย
47 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัชชานนท์    ขัติบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แซ่ม้า
1. นายประจักร    พิมพ์หอม
2. นายวรวรรธน์    วันยาว
48 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐวรรณ    เตจะขันธ์
2. นางสาวอรจิรา    ยงยืน
1. นายบุญเปล่ง    ค้าแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
49 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประวีณา    ธะนะ
2. นางสาวฐิติพร    บุญแก้ว
1. นายอาทิตย์    ราชใจผิด
ครูไม่ครบจำนวน
50 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกิตยา    แข่งขัน
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สุทานุกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์    อนันตสิทธิพงศ์
2. นายอัษฎากรณ์    เพ็ชรสุวรรณ์
51 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    ปัญญาภักดี
2. นางสาววุฒิพร    ทาเนตร
1. นายทองหลา    ตะนัยศรี
2. นายประเทือง    วงศ์กาไสย
52 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวีณ์กร    คำมะวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สันทัด
1. นายคมสัน    จันทร์ต๊ะ
2. นายเจษฎาวุธ    บุดดี
53 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เสนาวงศ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สัจจญาติ
1. นายธีรวุฒิ    คำแก้ว
2. นางสาวแพรวพันธ์    ภูวงค์ผา
54 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อภิธะนัง
2. นางสาวกนกพร    เป็งแก้ว
1. นายมณฑป    นามบุญ
2. นางสาวสุวีรยา    แสงโยจารย์
55 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอิสริยา    จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    พรมตัน
1. นายดรัณภพ    กำจัด
2. นายสุรชัย    ศิริตา
56 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวสนิฎา    บุดดานาง
2. นางสาวคนิษดา    นวน
1. นายกิตติศักดิ์    เชื้อสะอาด
2. นางสาวอรกัญญา    ช่างเขียน
57 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรปรวุฒิ    ก่อเกิด
2. สามเณรจิราเจตน์    อุดมพันธ์
1. นางบรรยาย    ใจหนัก
2. นายสุริยา    ไชยชนะ
58 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรภัทรพล    บุญมา
2. สามเณรพรภวิษย์    สีคำ
1. นายบรรจบ    กำจัด
2. นายอุเทน    ไชยพิตร
59 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธวัลยา    แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์    แซ่หวู
1. นางพรวิจิตร    ทรงสันติ
2. นายยอดชัย    ชัยถึง
60 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโติกา    โรจนเมธากร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สุนทร
1. นายณรงค์ชัย    ทานัน
ครูไม่ครบจำนวน
61 โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. สามเณรเจนณรงค์    หล่อคำหล้า
2. สามเณรกิตติกร    สมบุญ
1. นายจีรายุทธ์    แสงคำมา
2. นายนพคุณ    ใจดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................