งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวชยาภรณ์    สุขัมศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์    ประสมสวย
3. นางสาวภัทรวดี    คชรักษ์
1. นางจำรัส    นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย    นันทฤทธิ์
2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกลวัชร    จันผ่อง
2. นางสาวเกศสุดาภรณ์    มูลกลาง
3. นางสาวจิดาภา    พึ่งราช
1. นางสาวปัทธวดี    บ่ายเที่ยง
2. นางพรพรหม    คำโมนะ
3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสายรุ้ง    ศรีพรม
2. นางสาวกัญญารัตน์    เนื่องชมภู
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    ชีหมื่อ
1. นายเจต    เพชราเวช
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    ปัญญาลาภสกุล
2. นางสาวรุ่งทิวา    ก้อนสุวัน
3. นางสาวกมลชนก    เขื่อนคัก
1. นางสาวดวงกมล    ไชยศิลป์
2. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวัชรพงษ์    ใจเร็ว
2. นางสาวนิชานาถ    วรรณรัตน์
3. นางสาวสุชาดา    สารพัตร
1. นายศักดา    ยารังษี
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. สามเณรกิตติภูมิ    แก้วน้อย
2. สามเณรเอกพล    ลุงจิงต๊ะ
3. สามเณรเอกพันธ์    ลุงจิงต๊ะ
1. พระสมชาติ    เครือน้อย
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวมัณธิการ์    วงค์ภูพาน
2. นายนนทชัย    วันตานาม
3. นางสาวทรัพย์ศิริ    เครื่องสีมา
1. นายฐานันดร    กันธวงศ์
2. นางสุณี    ศรีมูล
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวนิภาพร    ชื่นดี
2. นางสาวเนาวรัตน์    เยเบียงกู่
3. นางสาวธัญรัตน์    อิวกาศ
1. นางอรุณ    เสมอเหมือน
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพัตรา    เรืองทอง
2. นางสาวจินตหรา    เคียงอมร
3. นางสาวอลิสา    บุญมา
1. นางสาวกนกวรรณ    กันทา
2. นายณรงค์    ดารารัตน์
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายภูรีภัทร์    ไป๋
2. นางสาวสุจิตรา    วิเศษพรงาม
3. นางสาวพิยดา    มงคลชัยนิธิ
1. นางสาวกายทิพย์    แจ่มจันทร์
2. นายก้อง    มาตรงามเมือง
11 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. สามเณรวันชัย    คำยงค์
2. สามเณรวินัย    อ้ายใส่
3. สามเณรกฤษดา    ยาหมอแจ้
1. พระมหาศิวะปรินทร์    ฐิติวฑฺฒโน
2. พระอาจารย์ธาร    ภูริจิตฺโต
12 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายปิยราช    เคหัง
2. นางสาวภัศรา    ชัดชรัตน์
3. นางสาวนันท์นภัส    วงษ์ภักดิ์
1. นายกนกทองศิลป์    จันทร์ฝั้น
2. นายนิรันดร์    วงศ์วุฒิ
13 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวมุกธิณี    วงศ์ปัญญา
2. นางสาวรัชนีกร    เตจะสิทธิ์
3. นางสาวเกศรินทร์    สมควร
1. นางพิชญ์สินี    สิทธิโน
2. นายสุริยนต์    แสนคำรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................