งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตินาฎ    ตันมาละ
2. เด็กหญิงสุวิชญา    แสงศรีจันทร์
1. นางมนัสชนก    ตามวงค์
2. นางสุนีย์    ยามี
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงปุณณิศา    อายุยืน
1. นางบงกช    บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา    ถมยา
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา    รักษาดี
2. เด็กหญิงวรัชยา    ศรีวิลัย
1. นางสาวชมพูนุท    กำลังชาญ
2. นายสุเมธ    ชาญวัฒนา
4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิษณุเทพ    อยู่บู่
2. เด็กชายธนาดล    แสนสล่า
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ลำดวง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรบดี    อภิคชฤทธิ์
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์    บัวสอด
1. นายปกรณ์กฤช    กันทะเลิศ
2. นางพัชรกันย์    กุลประภัสสร์
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกีรัตยา    ภูมิประหมัน
2. เด็กชายอนุพงค์    มาบุญเรือง
1. นายยงยุทธ    เดชะพงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์    กุลชัย
7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    สมสุด
2. เด็กชายนพนันท์    จอมแก้ว
1. นางสาวกลอยใจ    สุทธิทรัพย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ    ปงรังษี
8 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    แก้วพร้อมฤกษ์
2. เด็กชายอาเยอะ    เชอมือ
1. นายสมควร    ธรรมากาศ
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาดานันท์    ใจสมัน
2. เด็กหญิงโชติกาญจน์    คำต่อ
1. นายพงศกร    ประสม
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายโอบนิธิ    กันธิพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา    อินต๊ะปัญญา
1. นางสาวดาราทอง    เลิกการ
2. นางวัลภา    สุธาพจน์
11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรรวี    ปัญญาโลหิต
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ก้างยาง
1. นายกรกช    กาวิ
2. นางสาวอรวรรณ    ่ส่งศรี
12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายทินกร    นามยอด
2. เด็กชายอาหมิง    แซ่หว่าง
1. นายพงศธร    สายใจ
2. นางลดาวัลย์    คำปวน
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายหมอแสงสว่าง    แซ่เล่า
2. เด็กชายทันทัย    แซ่ว่าง
1. นายสุรศักดิ์    คุ้มถนอม
2. นางสาวเพ็ญนภา    มะโนใจ
14 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมผกา    หมีขำ
2. เด็กหญิงศลิษา    มูลมาวัน
1. นายคุณวุฒิ    สืบสม
2. นางมาลี    มนาคม
15 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ป้อมฟู
2. เด็กหญิงอัยลดา    คำฟู
1. นางสาวชลิตตา    คำมูล
2. นางสาวอัชรา    ราชคม
16 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    แสงงาม
2. เด็กหญิงศุภมาส    อ้ายบุญเรือง
1. นายปฏิเวธ    อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา    วงค์ชัย
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เงินท๊อก
2. เด็กหญิงพิชญา    พันสุภะ
1. นางสาววรรณี    ถาหล้า
2. นายโกสินทร์    ไชยชมภู
18 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุดี    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงเข็มมิกา    บุญเจิง
1. นางบานเย็น รู้ธรรม    รู้ธรรม
2. นายสุทิวัส    ของดีงาม
19 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชาริสา    สุธรรมแปง
2. เด็กหญิงจันจิรา    ตันวิสิทธิ์
1. นายนิรุด    ไชยเกษม
ครูไม่ครบจำนวน
20 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธีร์วรา    อ่วงตระกูล
2. เด็กหญิงรัชชาภา    เรือนมูล
1. นางสาววรรณภา    ยะแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................