สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัติชาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางแสงหล้า  ใสสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหมี่จะ  เยส่อ
 
1. นางจุไรรัตน์  พงศ์สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฏณิชา  ทัพธานี
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรพรรณ  เตมีศักดิ์
 
1. นางเบญจพร  สันตา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิสรา  คลังดงเค็ง
 
1. นางปริศนา  นิเท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 54.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาววรรณกนก  กะมูลเพชร
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขัดสุรินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงผกามาศ  กันธิพร้าว
 
1. นางสาวอรรัมภา  อ่อนน้อม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหมี่ยา  แลเชอ
 
1. นายบรรจง  ใจมุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  ทรัพย์ไพรบูรณ์
 
1. นางกมลรัตน์  คำโมนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรวิชญ์  อาจอ
 
1. นางจุไรรัตน์  พงศ์สุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นายมนตรี  ใจสาม
2. เด็กหญิงเมริสา  กาญจนชูวงศ์
 
1. นางแสงหล้า  ใสสะอาด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  มูลทาศรี
2. นางสาวอภิชญา  ลาหู่นะ
 
1. นายปารมี  วชิรปทุมมุตต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สืบใจยศ
2. เด็กหญิงลิปิการ์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวณัฐฉรา  ปากูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิปปกร  พุทธสาร
 
1. นางสาวณัฐฉรา  ปากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์   สิทธิสุรินทร์
 
1. นายอัญชลี  ประวัง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมศักดิ์  แสงคำ
 
1. นางพรรณี  สาระตา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันธพิน  นาครักษ์
2. เด็กชายลาภิศ  ยารังษี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พินิจตรง
 
1. นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่
2. นางสาวเปรมกมล  อินหลี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  แซ่เติ๋น
2. นางสาวนริศรา  มาเยอะ
3. นางสาวปิยฉัตร  ปันปิน
 
1. นางสาวอัญชลี  ประวัง
2. นางสาวสุภารัตน์  เลาเหล็ก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  ชนันธร
2. เด็กหญิงปาริษา  จรูญโกศลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรชนก  ชัยศิริ
 
1. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร
2. นางสาวณฐมน  ทาแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤมล  ชุ่มมงคล
2. นางสาววรัญญา  ธรรมเสน
3. นางสาวเกษศิริน  สิทธา
 
1. นางพัชรินทร์  มณี
2. นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  จันทาพูน
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ประจักษ์ทรัพย์
 
1. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
2. นายการุณ  จอมจรรยงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพฤกษณิษา  นามโส
2. นายอานนท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวณฐมน  ทาแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อาเคอ
 
1. นางสาวอุบล  นิ่มนวล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  อาซือ
 
1. นางพัชรินทร์  มณี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงณัฐฑิตา  ชุ่มมงคล
 
1. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นายวรพจน์  ตาสาย
 
1. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 8 1. เด็กชายปภังกร  เชื้อชาติสิงขร
 
1. นางสาวณิชานันทน์  ศูนย์กลาง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นายปฐมภูมิ  ใหม่กัน
 
1. นางสาวณิชานันทน์  ศูนย์กลาง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีรัตน์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เลาเหล็ก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชูฤกษ์
2. เด็กหญิงนารี  เมธีกิตติคุณ
3. เด็กหญิงพลอย  นามใส่
 
1. นางสุภาลี  ปาสาจัง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสไบแพร  หมอลำสา
2. นางสาวอัญชลีพร  สืบใจยศ
3. นางสาวอุไรรัตน์  เสาร์แก้ว
 
1. นางสิรินุต  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวภัทรนันท์  มูลสัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณละออง  เลิศเกียรติรัชตะ
3. เด็กหญิงแสงระวี  วิบูลจิตเจริญ
 
1. นางสาวอรจิรา  ศรีสุข
2. นางสาวสุมารินทร์  นิโรจน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา  หะสิตะ
2. นางสาวณัฐนิชา  ชุ่มเมืองเย็น
3. นางสาวทิพานัน  แก้วรากมุข
 
1. นางสาวบุณณดา  ยอดแก้ว
2. นางกานดา  ช่วงชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  คำจันทร์
2. เด็กหญิงอติกานต์  หม่องศรี
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เตอะสกุล
 
1. นางเกศินี  ทองอ่ำ
2. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนสิษฏ์  ท่าดีสม
2. นายธีรพัฒน์  จันทิมา
3. นายศิวกร  คำสุ
 
1. นายอติคุณ  นมเนย
2. นางเกศินี  ทองอ่ำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงปณิดา  บุญประเทือง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรเช
 
1. นางศุภาลัย  ช่างศิลป์
2. นางปัทมภรณ์  ปัญญาวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาวีร์  ปัญญารส
2. นางสาวกุลธิดา  ชัยนิสงค์
3. นางสาวปาลิตา  เขื่อนเพชร
 
1. นางศุภาลัย  ช่างศิลป์
2. นางปัทมภรณ์  ปัญญาวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาพิงค์
2. เด็กหญิงสุธิมา  คำแดง
 
1. นางสาวชนิสรา  จิณะไชย
2. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 6 1. นายพิสิฏฐ  นามนวล
2. นายเกียรติศักดิ์  คักกันหา
 
1. นางธิดา  จินะศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  เครือต๊ะ
2. เด็กหญิงนภศร  รวงผึ้ง
 
1. นายไพวุฒิ  ขุนซาง
2. นายรชานนท์  นันต๊ะสี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายอาทิตย์  สิงห์นี
2. เด็กชายเมธิชัย  มูลมั่ง
 
1. นายไพวุฒิ  ขุนซาง
2. นายรชานนท์  นันต๊ะสี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานติมา​  หล้ามา​
2. เด็กหญิงฐานิดา  ชุ่มมงคล
3. เด็กหญิงณิชา  ซาบือ
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ยูริ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  วิริยะ
 
1. นางสิงห์ทอง  ชาวคำเขต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาพรม
2. นางสาวดาราวลี  แซ่ลี
3. นางสาวธนพร  โคตรมะณี
4. นางสาวนภารัตน์  เยอส่อ
5. นางสาวเนาวรัตน์  แซ่ใฉ
 
1. นางทัศนีย์  ปุรณะพรรค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มิโน
2. เด็กหญิงณิชากุญ  จันโย
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์ตา
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  หมอกใหม่
5. เด็กชายอภิวิชญ์  พรมแจ้
 
1. นายวัศพล  พรมตัน
2. นางสาวมัลลิกา  คูสีวิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาพร  มูลกาศ
2. นางสาววาสนา  มหาอินทร์
3. นายศักรินทร์  กันแก้ว
4. นางสาวอรวรรณ  เตมีศักดิ์
5. นางสาวอรอนงค์  จินดาธรรม
 
1. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
2. นางสาวศุทธ์นัชชา  สารนันต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณชญาดา  เกียรติลานทอง
2. เด็กหญิงปภัสสร  แก้วนาติ๊บ
3. นายวรเมธ  จันทะกุล
4. เด็กหญิงสุธิมา  คำแดง
5. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ใจอารีย์
 
1. นายกฤษขจร  ฟ้าเลิศ
2. นายธวัชชัย  ยะถา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวรัชนีพร  นาพรม
2. นางสาววราพรรณ  กัปโก
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำเงิน
4. นายสิทธิชัย  สีหมอก
5. นางสาวสุชานันท์  จำปาแก้ว
 
1. นายประชัน  ปันมิตร
2. นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐฐา  กัลยกรเฟื่องฟู
 
1. นายเอกชัย  อ้ายม่าน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.75 เงิน 6 1. นางสาวรัตนติกานต์  วุฒิ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  คำปัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายกฤตพจน์  สุเลียมมา
2. เด็กหญิงภัทรพร  โกเสนตอ
 
1. นางอัญชลี  ขาเลศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นางสาวธนารีย์  ประพันธ์วงค์
2. นายวันเผด็จ  ขัติวงค์
 
1. นางสาวนฤมล  สารขัติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นันตาวงศ์
2. เด็กหญิงทิชากร  เนติประวัติ
3. เด็กหญิงน้ำตาล  นายสาม
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สุภาศรี
5. เด็กหญิงภคมน  หะวัน
6. เด็กหญิงมลนภา  แสงคำ
7. เด็กหญิงรัชนีพร  สาธรรม
8. เด็กหญิงวรัญญา  ขันคำกาศ
9. เด็กหญิงสุภาพร  พูลศิลป์
10. เด็กหญิงอรัญญา  มูลงาม
 
1. นางทิพวรรณ  บุญหวาน
2. นายสนธยา  อินทัฏฐาน์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรปรียา  เพียรธรรม
2. เด็กหญิงภาวิณี  พนมศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายปฐมพงษ์  บุญเที่ยง
2. นายสรวิชญ์  วิคี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งดาว  สอนสุกอง
2. นางสาวเกศินี  นุ่นยวง
 
1. นายกิตติพงษ์  โฆทวี
2. นายสมชาย  สมบูรณ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชานิสา  ก้างอ่อนตา
 
1. นายธนกร  พันธะเกษม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุวรรณเดช  บุญศรี
 
1. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุพิชญา  วิระชัย
 
1. นายธนกร  พันธะเกษม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอกนิษฐ์  ผาลาด
 
1. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายภาคิน  ลังกานิน
 
1. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวอกนิษฐ์  ผาลาด
 
1. นายธนกร  พันธะเกษม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญญา  โยธาภักดี
 
1. นายธนกร  พันธะเกษม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุวรรณเดช  บุญศรี
 
1. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญญา  โยธาภักดี
 
1. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุข  แปแสกู่
 
1. นายธนกร  พันธะเกษม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงแสง
2. เด็กชายธนพงศ์  ต่อมตุ้ย
3. เด็กชายธนเดช  จาตามหาอินทร์
4. เด็กชายนิธิศ  ก๋าหะ
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ร้องคำ
6. เด็กหญิงอชิรญา  แว่นนันท์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
2. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกรวรรณ  สุขสละ
2. นายพิเชษฐ์ชัย  ลือชา
3. นางสาวมารีย์  แซ่ลี
4. นายสิรภพ   แก้วนำ
5. นายเกียรติศักดิ์   จันคีรี
6. นายไกรสร   เชอหมื่อ
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
2. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ภาวี  เบ็ญจา
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงแสง
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวใหม่  อ่วยเยอะ
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายนิธิกร  แจ้งเกษม
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกันต์  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลัลลักษณ์  สมปาละ
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราพรรณ  กัปโก
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นายชนกันต์  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรันต์ญา  ศรีโลเพี้ยน
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวชนาภา  เชอหมื่อ
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กชายชำนาญยุจร์  คำอิ่น
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกันต์  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธ์ศรีสุวรรณ
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาววราพรรณ  กัปโก
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชรพล  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงณัฐมล  แยเปียง
3. เด็กหญิงณัฐริดา  ทะสุยะ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงแสง
5. เด็กชายธนพงศ์  ต่อมตุ้ย
6. เด็กชายนิธิศ  ก๋าหะ
7. เด็กหญิงนิรมล  ไชยยนต์
8. เด็กหญิงพรรณิษา  จรุงเดช
9. เด็กหญิงมี่ชู  มาเยอะ
10. เด็กชายรัฐภูมิ   สมวันดี
11. เด็กหญิงอชิรญา  แว่นนันท์
12. เด็กหญิงแพรวภรรณ์  หมอโป๊ะกู่
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
2. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรรพวัฒน์  ปินทรายมูล
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  นามชัยยา
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาโณทัย  พ้นภัย
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรวรรณ  สุขสละ
2. เด็กหญิงญาดารัตน์   พันธุ์ทอง
3. เด็กหญิงญาโณทัย   พ้นภัย
4. เด็กหญิงตองไหมเจิ้น  ทอง
5. เด็กชายทัศนัย  มณีชัย
6. เด็กชายธนเดช  จาตามหาอินทร์
7. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จันทาคำ
8. เด็กชายนิธิกร  แจ้งเกษม
9. นายพีรพล  นันทะวิชัย
10. เด็กชายภควัต  ซาวคำเขต
11. เด็กหญิงวรัญญา  นามชัยยา
12. เด็กชายวาโย  วงค์สุวรรณ์
13. เด็กหญิงวิจิตรานันท์   ชัยวงค์
14. เด็กหญิงศิราลักษณ์  คุณดอย
15. นายสรรพวัฒน์   ปินทรายมูล
16. นางสาวสุธิดา  พินัยเสนาะ
17. เด็กหญิงหทัยชนก  ธรรมใจ
18. เด็กหญิงอนุชรา  ติ๊บเดชา
19. เด็กชายอภิวัฒน์   อุ่นนันกาศ
20. เด็กหญิงอาราดา  ปัญโยใหญ่
21. เด็กหญิงอุบลวรรณ   ชัยวุฒิ
 
1. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
2. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
3. นางสุกันยา  อินทิม
4. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
5. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
6. นายธนกร  พันธะเกษม
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ทาแกง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิสัยเลิศ
3. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
4. เด็กหญิงณัชนิชา  น้ำใจดี
5. เด็กชายธนภัทร   แสงเกร็ด
6. เด็กชายธนากร  เมอและ
7. เด็กชายพงศ์เพ็ชร  กะมล
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สมใจดี
9. เด็กชายศุภชัย  สมบุญไชย
10. เด็กชายเมษณี  เมฆะ
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนารา  ธิโปธา
2. นายณัฐพงศ์  แก้วปราบ
3. นายธนกร  วงค์สูง
4. นางสาวธมลพร  พุทธวงค์
5. นางสาวนัชชา  ขันอุระ
6. นายพิทักษ์  สมบูรณ์ใจ
7. นายพีระพงษ์  ภิญโญฤทธิ์
8. นายวชิรภัทร  คำเงิน
9. นางสาววรานุช  ศิริคูณ
10. นางสาวอลิชา  ชุ่มมงคล
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
2. เด็กหญิงจุฑามาส  ขันอุระ
3. เด็กชายธนภัทร   แสงเกร็ด
4. เด็กหญิงน้ำตาล  ทาแกง
5. เด็กชายพงศ์เพ็ชร  กะมล
6. เด็กหญิงศศิกานต์  สมใจดี
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนารา  ธิโปธา
2. นางสาวนัชชา  ขันอุระ
3. นายพีระพงษ์  ภิญโญฤทธิ์
4. นายวชิรภัทร  คำเงิน
5. นางสาววรานุช  ศิริคูณ
6. นางสาวอลิชา  ชุ่มมงคล
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิสัยเลิศ
2. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
3. เด็กหญิงจุฑามาส  ขันอุระ
4. เด็กหญิงน้ำตาล  ทาแกง
5. เด็กหญิงวันวิสา  จุลโพธิ์
6. เด็กหญิงศศิกานต์  สมใจดี
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ขันอุระ
2. นางสาวณัฐนารา  ธิโปธา
3. นางสาวธมลพร  พุทธวงค์
4. นางสาววรานุช  ศิริคูณ
5. นางสาวอลิชา  ชุ่มมงคล
6. นางสาวเกวลิน  คิดเลิศล้ำ
 
1. นางสุกันยา  อินทิม
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ปัญญาชัยเจริญ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หม่อโป๊ะกู่
 
1. นางสาวณัฐกมล  ฝีปากเพราะ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายรีวัฒน์  เมืองสุริยา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงเมริสา  กาญจนชูวงศ์
 
1. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสีวิกา  อาจอ
 
1. นางณัฐมล  เชยบาน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงจินตนา  ปาระกา
3. เด็กหญิงภัทรกานต์  คงวานิชกุล
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  ตามี่
5. เด็กหญิงสุธาสินี  จักแก้ว
 
1. นางสาวพิลาวัลย์  จันทร์กอง
2. นางสาวณัฐกมล  ฝีปากเพราะ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนลินนิภา  สุเรียมมา
2. นางสาวนันทกร  แก้วเงิน
3. นางสาวพลอยไพลิน  เนตรยอง
4. นายภูชนะ  ยะสุกิม
5. นางสาวอังคณา  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวอารีย์  กองแก้ว
2. Mr.Jaypee  Cabrera
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  สมศรี
2. เด็กหญิงไหมแก้ว  ถิ่นวงค์ม่อม
 
1. นางสาววารินทร์  อินต๊ะ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาววิลาวัลย์  ขันคำกาศ
 
1. นางวารินทร์  อินต๊ะ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรยิ่ง  สกุลยืนยงยิ่ง
2. เด็กหญิงเอสเธอร์  แจ้งกิตติคุณ
 
1. นางปิยธิดา  ปินตาแก้ว
2. นางสาวมัณฑนา  ดอยบรรเจิด
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกันทรลักษณ์  ทับทิมทอง
2. นางสาวพิมพ์วิภา  วิชัยรัตน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
2. นางสาวหฤทัย  พรมด้วง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อผกา  คำลือ
2. นางสาวอภิรดา  หมื่นพัวะ
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เตชะคฤหะ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาพร  โอ่คำ
2. นางสาวสุทธิกานต์  พรหมสุรินทร์
 
1. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
2. นายธิติพงศ์  ชมภู
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาพร  ตั้งสกุลวัฒนา
2. นางสาวธัญชนก  จันทาพูน
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
2. Mr.Zhang  Ziwei
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนุช  อภิเรืองฤทธิ์
2. นางสาววรรณภา  จักรแก้ว
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เตชะคฤหะ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพงษ์  ภิญโญฤทธิ์
2. นายสิทธิพล  มณีภาวัต
 
1. นายธิติพงศ์  ชมภู
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาดา  จ๋าว
2. นางสาวดา  แซ่จาง
3. นายทัศน์พล  แซ่จาง
4. นางสาวศไรลักษณ์  แซ่หล้อ
5. นายเกษม  แซ่ลิ่ว
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
2. Mr.Zhang  Ziwei
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวณัชชา  ขันอุระ
3. นางสาวปาริชาติ  พรถาวรกุล
4. นายยศพันธ์  ปัญญาธิ
5. นางสาวอรพรรณ  เอกคุณปัญญา
 
1. นายธิติพงศ์  ชมภู
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัทธนันท์  แสงบุญ
2. นางสาววิชุดา  โรจน์จุฑารัตน์
3. นางสาวสุชาดา  แซ่ลี
4. นางสาวอินทิรา  อุดใจ
5. นางสาวเทวิกา  มาเยอะ
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เตชะคฤหะ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 4 1. นางสาวศิริประภา  ทะสุด
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  คำเงิน
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เตชะคฤหะ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคงศักดิ์   จินดาธรรม
2. นายณัฐพงศ์    พานทอง
3. นายณัฐวุฒิ   พุทธโจทย์
4. นายธนวัฒน์   เยาว์ธานี
5. นายนราวิชญ์   บุญรสศักดิ์
6. นายพานทองแท้   พูลเพิ่ม
 
1. นายเทวราช  กรกฏกำจร
2. นายณัฐพันธ์  อิสระดำรง
3. นายไพวุฒิ  ขุนซาง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  เครือต๊ะ ม.3/2
2. เด็กหญิงชาลินี  เครือต๊ะ ม.3/1
3. เด็กหญิงปนัดดา  กันทะ ม.3/3
 
1. นางสาวธัชกร  จับใจนาย
2. นางสาวประภาพร  อัตมะ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  จับใจนาย ม.5/4
2. นางสาวพัชริดา  คำหล้าทราย ม.5/4
3. นางสาวอนัญญา  คำห่อ ม.5/4
 
1. นางสาวธัชกร  จับใจนาย
2. นางสาวประภาพร  อัตมะ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณ
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
2. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณิช  เช่อเม๊าะกู่
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คักกันหา
3. เด็กหญิงนันธิญา  จันทาพูน
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐภรณ์  โชตินันท์
2. นายวัชระ   มาเยอะ
3. นางสาวเปมิกา  คำโมนะ
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวจิราพรรณ  สิทธิกัน
2. นางสาวศศิพิมพ์  โกแสนตอ
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
2. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรชัย  เผื่อขัน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อุ่นนันกาศ
 
1. นายอานนท์  เทพกัณฑ์
2. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ ลำปาง
2. นางสาวสายฝน  ใจสิทธิ์
 
1. นายอานนท์  เทพกัณฑ์
2. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพัฒน์  ฤทธิ์บัว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชัยยะ
 
1. นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวจตุพร  จาจอบ
2. นางสาววริศรา  พิลาไลย
 
1. นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายศรีบุญ  คำแก้ว
2. นางสาวศิริเนตร  พิชวงค์
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
2. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  กุนัน
2. นางสาวปาจรีย์  จันติ๊บ
3. นางสาวอังคณา  คำเงิน
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพรรดิ์  จันทาพูน
2. นายพุธแดง  ยามะ
3. นางสาวแสงดาว  อยู่ลือ
 
1. นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง
2. นายภานุพงษ์  ชมภูติ๊บ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสนแปง
2. เด็กหญิงวรรณรีรัตน์  และเชอ
3. เด็กชายอธิยุต  เกเย็น
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ปาคำวัง
2. นางสาวณัฐฐินันท์  กันแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ภัทรพาณิชย์กุล
 
1. นายฤทธิกร  เกียรติกุลภักดี
2. นายภานุพงษ์  ชมภูติ๊บ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมแจ้
2. นายรัฐศาตร์  ต๊ะต้องใจ
3. นายวรัญชิต  มงคลดี
 
1. นายสุพจน์  พึ่งวงศ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวสันต์  แชหมื่อ
2. นายสิทธิชัย  ไกรฤทธิ์
3. นายอาตา  เชอหมื่อ
 
1. นางนิรมล  ปิ่นทอง
2. นางปรารถนา  คำยวง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกล้วยไม้  ซอหย่า
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สมการ
3. เด็กหญิงพาฝัน  ชมภูเมืองชื่น
4. เด็กชายภาคิน  ลังกาพิน
5. เด็กหญิงวรรณวิไล  ดวงติ๊บ
6. เด็กหญิงศิรินันท์  กาหะ
 
1. นางแว่นแก้ว  สินมณี
2. นางนางขวัญวิไล  บุญยอด
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณีรนุช   เยลูกุ
2. นางสาวพัชรีภรณ์   ภัทรเรืองเมธา
3. นางสาวพิชชาพร   นิธิวรกมล
4. นางสาวยุรดา   แซ่ซ้ง
5. นางสาวสุภาพร    เยเปี่ย
6. นางสาวเสาวนีย์   แลเชอ
 
1. นางวิมล   ปัญญานันวงศ์
2. นางสาวศิริเพ็ญ  ดอนน้อยหน่า
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   มงคลโรจน์กุล
2. เด็กหญิงพัชริกา   ชัยวงค์
3. เด็กหญิงภูษณิศา  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวกายทิพย์  แจ่มจันทร์
2. นายพงษ์สิทธิ์  นันทญา
 
133 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยดา  มงคลชัยนิธิ
2. นายภูรีภัทร์  ไป๋
3. นางสาวสุจิตรา   วิเศษพรงาม
 
1. นายก้อง  มาตรงามเมือง
2. นางสาวกายทิพย์  แจ่มจันทร์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สมการ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นาทะสัน
3. เด็กหญิงเกศกนก  แอ่นกาศ
 
1. นางสาวกายทิพย์  แจ่มจันทร์
2. นายพงษ์สิทธิ์  นันทญา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกฤติมา  ไอ่ใส่
2. นางสาวณัฐนิชา  ชุ่มเมืองเย็น
3. นางสาวพักตร์พริ้ม  สุเทพ
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  นันทญา
2. นายก้อง  มาตรงามเมือง
 
136 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงขิมไท  สิทธิการ
2. เด็กหญิงจารวี  สิงห์ตา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุหฤกยา
 
1. นางวิลาวัลย์   วิเศษโวหาร
2. นางสาวศิริเพ็ญ  ดอนน้อยหน่า
 
137 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤณี  แซ่เติ๋น
2. นางสาวนาจู   สุภาพพจนา
3. นางสาววันเพ็ญ   มาเยอ
 
1. นางวิลาวัลย์   วิเศษโวหาร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงณัฐธศร  ป่านอุดม
3. เด็กหญิงอริสา  นายขัน
 
1. นางแว่นแก้ว  สินมณี
2. นางขวัญวิไล  บุญยอด
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสร   เกเย็น
2. นางสาวรักษพรรณ   ศรีธิ
3. นางสาวเพ็ญนภา    ผิวดี
 
1. นางวิลาวัลย์   วิเศษโวหาร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำปาแปง
2. เด็กหญิงชนาพร  เสามั่น
3. เด็กหญิงศศิธร  หมื่นจี้
 
1. นางแว่นแก้ว  สินมณี
2. นางขวัญวิไล  บุญยอด
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา   ซาสุทธะสี
2. นายซิ่งมิ่ง   แซ่เจอว
3. นางสาววันวิสาข์   พึ่งนคร
 
1. นางวิลาวัลย์   วิเศษโวหาร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  ธิน้อมธรรม
2. เด็กชายวีรภัทร  น้อยหมอ
3. เด็กชายเปรมธารินทร์  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางแว่นแก้ว  สินมณี
2. นางขวัญวิไล  บุญยอด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาววนิดา   โชคากุ
2. นางสาววิรัญญา  ปุกคำ
3. นางสาวสุพรรษา   ศรีใจ
 
1. นางวิมล   ปัญญานันวงศ์
2. นางศิริเพ็ญ  ดอนน้อยหน่า
 
144 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบรรณวิชญ์  คำแปง
 
1. นางนิรมล  ปิ่นทอง
 
145 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชลกานต์   กองมา
2. นายอติชาติ  จำปาทราย
 
1. นางนิรมล  ปิ่นทอง
2. นายฤทธิกร   เกียรติกุลภักดี