สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ปริญ
 
1. นางธารทิพย์  ศรีพิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวเนลิน  ชัยชนะ
 
1. นางธารทิพย์  ศรีพิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ทะนันไชย
 
1. นางธารทิพย์  ศรีพิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวอรนภา  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ปันชัย
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรพรรณ  ราวิชัย
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพฤกษา  วงษา
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณิชาภัทร  จองคำ
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โคสารคุณ
 
1. นายอัษฎาพงศ์  เวียงสี่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธะ
2. เด็กหญิงรุจิฬา  กูลต๊ะ
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัสสร   เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   ใจแจ่ม
 
1. นายอัษฎาพงศ์  เวียงสี่
2. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูนุท  โนสาร
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชญานิศ   วงค์จักร
 
1. นางสาวศิริเดียว   วงศา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรัตนวดี   ศรีมา
 
1. นางสาวศิริเดียว  วงศา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงเฌอกาญจน์  ปัญญาสุ
2. นางสาวเอื้ออังกูร  หลีใจ
3. เด็กชายไทยทัศน์  ภูนสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิริเดียว   วงศา
2. นางสาวธัญญา  หวังสินสุจริต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวธัญญา  หวังสินสุจริต
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนิธินันท์   ยะเกตุ
 
1. นางสาวศรันย์พร    จอมมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อินพา
2. เด็กชายธีรภัทร์    พลห้า
 
1. นางบุหงา  วิชา
2. นางสาวธัญญา   หวังสินสุจริต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวชิรวิทย์   วงค์คม
 
1. นางสาวศรันย์พร   จอมมงคล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   พิยะใหญ่
 
1. นางบุหงา  วิชา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 6 1. นางสาวชมพูนุท  โนสาร
 
1. นางบุหงา  วิชา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชา  มาศกิตติวงศ์
 
1. นางสาวศรันย์พร    จอมมงคล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   พุทธวงค์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัญญาอิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงภูมินัฐดา   ธนสิทเทพธิฤทธิ์
 
1. นางทัศนีย์   จันทร์ลา
2. นายชัยกาญจน์   นวลกำแหง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา   ร่วมวงษ์
2. นายวรชิต   พรมธิ
3. นายเกียรติ์ชนะ   แปงชิด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ตอโนนสูง
2. นายก่อกุล   วิลังคะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์   เมธีสิทธิกุล
2. เด็กชายวรากร   ธรรมวงค์
 
1. นายกีรติ     ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.24 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภากร  ผัสวี
2. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่หลี
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนุสรณ์  โนสาร
2. นายพัชกร  จันตา
3. นายรัฐพงศ์  กองฟู
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริษญา  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ต่อมคำ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  เจิงชัยภูมิ
 
1. นางทัศนีย์   จันทร์ลา
2. นายชัยกาญจน์   นวลกำแหง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชนะภัย  มารินี
2. นางสาวชนาภา  ภูนสุวรรณ์
3. นายณัฐภัทร  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาววรัญญา  จันทร์พรมมา
2. นางสาวสุจิตรา  สอนบุญมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  เอกชีวะ
2. เด็กชายนพดล  คำใจ
 
1. นางทัศนีย์   จันทร์ลา
2. นายชัยกาญจน์   นวลกำแหง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายคชาพล  บรรเลง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วระกา
 
1. นายจีระศักดิ์  คำนิล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวชลิดา  แซ่ย่าง
2. นายพงศกร  เชอมื่อ
3. นางสาวพรธิตา  ญาติวานิชรุ่งเรือง
4. นางสาวพิยดา  จตุโชคอุดม
5. นางสาวสุกัญญา  ยียุง
 
1. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงช่อแก้ว  ลาสา
2. เด็กหญิงสุธิมา   พบครุฑ
3. เด็กหญิงอภิษฎา   มั่งมีทรัพย์ไพศาล
4. เด็กชายเจตพล   แจขจัด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะสอน
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
2. นางสาวภัสวรลักษณ์  วรรณรัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชนาพร  ภูนสุวรรณ์
2. นางสาวชลิตา  อินต๊ะนิล
3. นางสาวฤทัยรัตน์  เขื่อนแก้ว
4. นางสาววรนุช  กาคำ
5. นายวิชัยดิษฐ์  แปงกลาง
 
1. นางสาวพรรณภา  ชิมโพธิ์ครัง
2. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกรวิกา  ทะนันไชย
2. นางสาวกัญญณัฐ  เรือแก้ว
3. นางสาวพรไพลิน  วรรณวงศ์กา
4. นางสาวรวิภา  คงทน
5. นายเสริมศิริ  วิมลรัตน์
 
1. นางสาวพรรณภา  ชิมโพธิ์ครัง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร   จินคำตุ้ย
2. เด็กหญิงรุจิรดา   ฑิฒฝั้น
 
1. นางสาวพรรณภา  ชิมโพธิ์ครัง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง 4 1. นางสาวจันทิมา  ธรรมขันทา
2. นายณัฐนันท์   อุปคุตฆ์
 
1. นางสาวพรรณภา  ชิมโพธิ์ครัง
2. นางสาวอภิรดา  ผ้าเจริญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดวงจินดา
2. นางสาวกัญญาพิชญ์  คำงาม
3. นางสาวจิดาภา  อนันตมี
4. เด็กหญิงนิภาภัทร   พรมจิโน
5. เด็กหญิงพินิตนันท์   ปงลังกา
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พบครุฑ
7. นางสาวศุจินธร  กองฟู
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นวลใส
9. เด็กหญิงอนันตญา  ก๋าทองทุ่ง
10. นางสาวอภิสรา  วงษ์มหาวรรณ์
 
1. นายณัฐชัย  ฐานะราช
2. นายภูริสนันท์  แก้วประภา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ปัญญาอิ่นแก้ว
2. เด็กชายปราบปกป้อง  ถาแหล่ง
3. เด็กชายพงศ์พล  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพัชราภา  ขวัญอยู่
5. เด็กชายรัชชานนท์   คำเขียว
6. นายศาศวัต  พลยุทธศาสตร์
7. เด็กชายไกรวิชญ์  วงค์แอ
 
1. นางสาววราพร  พรมมี
2. นายอาทิตย์  ราชใจผิด
3. นายพีระ  โสประดิษฐ์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. นางสาวฐิติพร  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงประวีณา  ธะนะ
 
1. นายอาทิตย์  ราชใจผิด
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวรัตนาพร  จินะแก้ว
2. นางสาวอนัญญา  ไชยชาย
 
1. นางสาววราพร  พรมมี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันต๊ะ
2. เด็กหญิงวิภาพร  กิ่งแก้ว
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาววิลาสินี   ไกรนรา
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงปริษญา  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพัทธ์​ธีรา  ต่อมคำ
4. เด็กหญิงภัทรมน​  ไชยแก้ว
5. เด็กหญิงวิภาวี   อุตตะมา
6. เด็กชายเทอดศักดิ์  วงศ์ชัย
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นายวิชัย  อุ่นมหาวรรณ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยภัส  พาลพล
2. นายธีรพัฒน์  มาลัย
3. นายภัครดนัย  อรัญวาส
4. นายศุภกินห์  ธิกุล
5. นางสาวสุชาดา  เยซอ
6. นางสาวเรณุกาณต์  ยาโน
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นายปวันรัตน์  ไชยคำวัง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกรกฎ    หมอกมุงเมือง
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปราญชลี  เมืองใจ
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวชลิดา  แซ่ย่าง
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกรกฎ    หมอกมุงเมือง
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงปราญชลี  เมืองใจ
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวสุชาดา  เยชอ
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิตรพิบูล   ซุ้ยทา
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายประสิทธิ์  เมอแลกู่
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวี   อุตตะมา
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 9 1. นางสาวสิริพร  เมือแล
 
1. นายปพนธนัย  อินต๊ะอ้อม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายกรกฎ  หมอกมุงเมือง
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปราญชลี  เมืองใจ
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรธิตา   ญาติวานิชรุ่งเรือง
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฎ  หมอกมุงเมือง
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยภัส  พาลพล
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  อินต๊ะสอน
2. นายศรายุธ  รานะเรศ
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
2. นางสาวภัสวรลักษณ์  วรรณรัตน์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 56.25 เข้าร่วม 12 1. นางสาววิลาสินี  ไกรนรา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ฤทธิ์กล้า
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จู
2. เด็กชายศิวกร     ซาตี
 
1. นายปพนธนัย     อินต๊ะอ้อม
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 -    
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประสิทธิ์   เมอเลกู
2. นางสาวศิริลักษณ์    กมลาสน์กมุท
3. นางสาวสิริพร   เมือแล
4. นายสุรพล   แซ่หยาง
5. นายอาทิตย์    จางสิริพิทักษ์
 
1. นางอุทุมพร    ปัญญาบุญ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 21.98 เข้าร่วม 4 1. นางสาวศิรินทรา  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางสาวอุทุมพร    ปัญญาบุญ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร    พงศ์พชร
2. เด็กหญิงปริยากร    จองรัตน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิชา
 
1. นางสาวภัสวรลักษณ์    วรรณรัตน์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวภาวินี   แจขจัด
2. นางสาววิชิต   ถิ่นสุช
3. นางสาวสิริกานต์   ครุฑแก้ว
 
1. นางสาวภัสวรลักษณ์    วรรณรัตน์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 6 1. เด็กชายกรภัทร์  ฟองจามร
2. เด็กชายกิตติเดช   นิลคง
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์   อัครเสียรพงศ์
 
1. นางสาวภัสวรลักษณ์    วรรณรัตน์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอังค์กริช  พระธานี
2. นางสาวเบญญภา   ซุ้ยทา
 
1. นายพิบูลย์     แสงทอง
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิณณวัตร   ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  แปงชิด
3. เด็กชายเทอดศักดิ์   วงศ์ชัย
 
1. นางหทัยชนก    ถาแหล่ง
2. นางสาววรดา   ผะก่าคำแหลง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายทักษ์ดนัย  สุกาโก
2. นายวิธวิทย์  มาลัย
 
1. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอิ่นแก้ว
2. นายพิบูลย์  แสงทอง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศตวรรษ   อาษายศ
2. นายอดิศักดิ์   พุฒอิ
 
1. นายพิบูลย์     แสงทอง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวจิราวรรณ   เรียนภาร
2. นางสาวจุฑาทิพย์   ยะถาคำ
 
1. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอิ่นแก้ว
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรมน     ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑิตา     บัวเสี้ยว
 
1. นางหทัยชนก    ถาแหล่ง
2. นางสาววรดา   ผะก่าคำแหลง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญาภรณ์  กุมกัน
2. เด็กหญิงจิรภิญญา   ปัญญาอิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอิ่นแก้ว
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  แสนทายก
2. เด็กชายธาราเทพ   ยูตะ คาชึรายามา
3. เด็กชายสงกรานต์  สิริภูมิ
 
1. นายสง่า  วิชา
2. นายปวันรัตน์  ไชยคำวัง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพัฒน์  อุุปสุ
2. นายพงศกร  สุยาละ
3. นายวัชพล  เลิศศรีไทย
 
1. นายปวันรัตน์  ไชยคำวัง
2. นายสง่า  วิชา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เทวินทร์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   กอง
3. เด็กหญิงสุนิษา  แปงชิด
 
1. นายสง่า  วิชา
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  กันทะนิด
2. นางสาวมาลี  อาหยี
3. นางสาวสร้อยฟ้า  ทาแกง
 
1. นายสง่า  วิชา
2. นายอุดม  สมบูรณ์