สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ชะมือ
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวพรสุดา  วรรณโล
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ธีรดนย์
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เนตรธานี
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงหน่อย  นามแสง
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวสุทัตตา  เมืองลือ
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงอัญชลี   จิววุฒิพงศ์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 1. นางสาวกาญจนา  สุระเรืองชัย
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพื่อธงสา
2. เด็กชายพีรภัทร  ไอสาม
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดุษณียา  จิตวิลัย
2. นางสาวลดาวัลย์  ดวงแก้ว
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายหลงทอง  นามแสง
 
1. นางธัญชนก   ปริญญาเจริญกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิไลพร   เจ่ป่า
2. นางสาวสุธิมา  จะหมื่อ
 
1. นางธมนต์   บุญเรือง
2. นางธมนต์   บุญเรือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นายเจริญศักดิ์  คำลือ
 
1. นายสมเดช   สิงทะนะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายพนุเดช  จะที
 
1. นางสมเดช  สิงทะนะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. นางสาวนิภาพร   ศรีวรรณ
 
1. นายสมเดช   สิงทะนะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพุธโชคชัย   บุญมา
 
1. นางธัญชนก  ปริญญาเจริญกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพฤกษา   คณานันท์สิน
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ   พูเมีย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แซ่เค้า
 
1. นางสาวสุกัญญา   ผกาภิวัฒน์
2. นายวีระ   โวงคำ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 12 1. นางสาวธัญญลักษณ์   เนตรธานี
2. นางสาวมาลี  เชมือ
3. นายอรรถวุฒิ  ปัญญารัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทนันชัย
2. นายณัฐวุฒิ   วันเงิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอย   พื่อเมี่ย
2. เด็กชายพุธโชคชัย   บุญมา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    ปัญญาเสน
 
1. นางสาวสุกัญญา   ผกาภิวัฒน์
2. นายวีระ   โวงคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ   วงค์ษา
2. นางสาวสโรชา   อ่อนแก้ว
3. นางสาวอนุธิดา   เปเชกู่
 
1. นางสาวอรวรรณ   ทนันชัย
2. นายณัฐวุฒิ   วันเงิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงใจ   พรสุทธิธรรม
2. เด็กหญิงบูเดอ   เบเซ
3. เด็กหญิงอรรยา   ลาเซ
 
1. นางสาวอรวรรณ   ทนันชัย
2. นายณัฐวุฒิ   วันเงิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 1. เด็กชายวริศรันต์   แก้วเขื่อน
2. เด็กชายสรวิศ   เจริญธรรมอักษร
3. เด็กชายอนันทวัฒน์   ชมพูแดง
 
1. นายประจวบ   ธรรมเทศ
2. นายดุสิต   ขุมคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงดวงใจ  พรสุทธิธรรม
2. เด็กหญิงบู้เดอ  เบเช
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทนันชัย
2. นายณัฐวุฒิ  วันเงิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุพงศ์   พาสว่าง
2. เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วสาร
 
1. นายบุญลือ   ดอนชัย
2. นางสาวศรัญญา  ใจมีสุขพงศ์พันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายนัฐพล   พรสมประสงค์
2. เด็กชายภานุพงศ์   พาสว่าง
 
1. นายบุญลือ   ดอนชัย
2. นายดุสิต   ขุมคำ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานดา   อาซอง
2. เด็กหญิงญาดา   อาจ่อ
3. เด็กหญิงบุญนาง   เชอหมื่อ
4. เด็กหญิงสุดา   จี่เบียกู่
5. เด็กหญิงสุภาพร   พูเมีย
 
1. นางอรุณี   ใจกล้า
2. นายศิริศักดิ์   แสนปัญญา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุทธิดา   แยลู่กู่
 
1. นายศิริศักดิ์   แสนปัญญา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.25 เงิน 7 1. นางสาวบัวทิพย์   วันอ่อน
 
1. นางอรุณี   ใจกล้า
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสมชาย   หมอผี
2. เด็กหญิงอารยา  เดือนอิน
 
1. นางอรุณี   ใจกล้า
2. นายศิริศักดิ์   แสนปัญญา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายธีรพงค์   สุขใส
2. นางสาวเพ็ญพรรณ   ดวงคำ
 
1. นางอรุณี   ใจกล้า
2. นายศิริศักดิ์   แสนปัญญา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จือเปาะ
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวสาริกา  ปุยคำ
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงหมี่แผ่   เหว่ยซือ
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกรณิกา  แสงทอง
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แซ่เค้า
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 6 1. นางสาวบัวทิพย์   วันอ่อน
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบู้ฉู่   เบเซ
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายธนพงษ์   โต๋วตระกูล
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา   แสงคำ
2. เด็กหญิงวาสินี   รักปรางค์
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
2. นางจีราพร   ขำกนก
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายชิตู  ฉ่วยแน
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรีวัน  จงรักษ์
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงทวีติยา   โวยแมกู่
2. เด็กหญิงวิไล   แบแจ่
3. เด็กหญิงอาภรณ์   มาเยอะ
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
2. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิกร  อาจา
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิชุดา  รักษาภักดี
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนวฒน์  ไอแปง
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  พูเมีย
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 5 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายพีรภัทร  ไอสาม
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายณัฐสิทธิ์  โต๋วตระกูล
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรธิวา  ใจปัน
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ดวงแก้ว
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายสุวิทย์  จะนู
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายพิพัฒนพงศ์  พันธ์เศรษฐ์
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพฤกษา  คณานันท์สิน
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วงศ์ษา
 
1. นายมาโนช   อรัญญะวงค์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิไกร   ไชยพรม
 
1. นายพิเชฎฐ์   ปิ่นคำ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรชัย   ต๊ะวงศ์
 
1. นายพิเชฎฐ์   ปิ่นคำ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี วงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สมจิต
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เชอหมื่อ
3. นายธนพงษ์   โต๋วตระกูล
4. เด็กหญิงนันทิกา   อนันตวิศิษ
5. เด็กหญิงนิชนันท์   ย่างระวีไพรศาล
6. เด็กหญิงพรพนา  ศรีโยหะ
7. เด็กหญิงพฤกษา   คณานันท์สิน
8. เด็กหญิงพิชัญญา   ชะยูเดิน
9. เด็กชายวรชัย   ต๊ะวงศ์
10. นายวุฒิไกร   ไชยพรม
11. เด็กหญิงอารญา   เดือนอิน
12. เด็กหญิงอารยา   มูลเทียม
 
1. นายพิเชฎฐ์   ปิ่นคำ
2. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
3. นางสาวบุญฑริกา  ทารักษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิไกร   ไชยพรม
 
1. นายพิเชฎฐ์   ปิ่นคำ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  เบิกบานดี
2. นางสาวนิภาพร   ศรีวรรณ
3. นายยุทธนา  โนจา
4. เด็กชายวุฒิชัย  อริยะสุกริม
5. นางสาวสุวรรณา  อาสือ
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
2. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอังกา   จะผึ
 
1. Missโชติพิช  ดีแก้ว
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 1. นายวุฒิไกร   ไชยพรม
 
1. Ms.โชติพิช  ดีแก้ว
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารยา   มูลเทียม
 
1. นางพรสวรรค์   ปัญญาแหลม
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 8 1. นางสาวอนุธิดา   เปเชกู่
 
1. นางพรสวรรค์   ปัญญาแหลม
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  อภิรัตนชัย
2. เด็กหญิงสุณี  แซ่หมื่อ
 
1. นางสาวรักไพร  สันป่าแก้ว
2. นางสาวบุญฑริกา  ทารักษ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิตติมา  เมอเลกู่
2. นางสาวปิยะดา  สุดดี
 
1. นางสาวจีราพร   ทะลิ
2. นางสาวจีราพร   ทะลิ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงบู้ฉู่  เบเช
2. เด็กหญิงหมี่แผ่  เหว่ยซือ
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวโชติพัช  ดีแก้ว
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวบัวทิพย์   วันอ่อน
2. นางสาวภาวิณี   ดวงคำ
3. นางสาวศิรินทรา   ไชยชมพู
 
1. นางโชติพิช  ดีแก้ว
2. นางโชติพิช   ดีแก้ว
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวมธุรส   แก้วแสง
2. นางสาวสุวรรณี  ศรีวรรณ
 
1. นายรัฐเขต   เต่านันท์
2. นายดุสิต   ขุมคำ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวจรวยพร   ลุงคำ
2. นางสาวพรสุดา   วรรณโล
 
1. นายรัฐเขต   เต่านันท์
2. นายดุสิต   ขุมคำ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉันท์ชกร   ชลแสง
2. เด็กชายวุฒินันท์  จะลอ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ   พูเมีย
 
1. นายนายรัฐเขต   เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาววิสุตา  พรมเมือง
2. นางสาวศศิธร   จันทร์สมัคร
3. นายโยธิน   ไทยใจอุ่น
 
1. นายรัฐเขต   เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา   ผกาภิวัฒน์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารวี  ทิมรอด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนซี
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุพรรณไพรศรี
 
1. นายดุสิต  ขุมคำ
2. นายวรวุฒิ   ไชยชมภู
 
77 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์   แอซอ
 
1. นางรตนพร   ตุ้ยยวง
 
78 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชลี   จิววุฒิพงศ์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์   อย่าลืมดี
 
79 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์พาพร   จะนู
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู
 
80 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนากร   แก้วทา
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา   เผ่าภานุวัฒน์
3. เด็กหญิงสุภาพร   ดอนชัย
 
1. นางรตนพร   ตุ้ยยวง
2. นางสุคนธ์ทิพย์   อย่าลืมดี
 
81 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  ไลวรรณ
2. นายชัยวัฒน์   ดอนชัย
3. นายนิราศ   โพธิปัญญา
 
1. นางรตนพร   ตุ้ยยวง
2. นายนายวรวุฒิ   ไชยชมภู
 
82 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชลี   จิววุฒิพงศ์
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
83 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  จ่าเงิน
 
1. นางจีราพร   ขำกนก
 
84 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์   แอซอ
 
1. นายมาโนช   อรัญญะวงค์
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิกร  อาจา
 
1. นายมาโนช   อรัญญะวงค์
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา   เลิศนิมิตร
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
87 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุลชน   พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช   อรัญญะวงค์
 
88 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุณี  จะทอ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  แอซอ
 
1. นายรัฐเขต  เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์
 
89 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
2. นางสาวเขมกร  กันธุระ
 
1. นายรัฐเขต  เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์
 
90 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ทอนคำ
2. เด็กหญิงมะเซ่  ลอสือ
 
1. นายดุสิต  ขุมคำ
2. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์