สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจะโบ   มูเซอ
 
1. นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวิชาดา   ใจเร็ว
 
1. นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ขวัญวิไล
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสวรินทร์  แลเชอะ
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชวัลนุช  กิจจาพัฒนากุล
 
1. นายธนภูมิ  มะลิกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอัจชรีย์  เวียงบรรพต
 
1. นายธนภูมิ  มะลิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทัดดาว  นันแก้ว
 
1. นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายรักชาติ  เฟื่องฟุ้งสกุณา
 
1. นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   มาตขาว
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 6 1. นางสาวน้ำฝน   เบียข่อง
 
1. นางแววดาว  ตนะทิพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมศักดิ์  ซือหมื่อ
2. เด็กชายสุรศักดิ์   แลเชอ
 
1. นายจตุพงษ์  สอนศรี
2. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิราภรณ์  แซ่ย่าง
2. นางสาววราภรณ์  สุภาพ
 
1. นายจตุพงษ์  สอนศรี
2. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงยุวรินทร์  พิทยาธำรง
2. เด็กชายวีรพงษ์  แซ่ย่าง
 
1. นายจตุพงษ์  สอนศรี
2. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจินดา  แซ่หวาง
 
1. นายจตุพงษ์  สอนศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เหอตระกูล
2. เด็กหญิงนภสร  แซ่ซุ่ย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นาเย
 
1. นายคมศร  ขันตี
2. นางสาวปานชีวา  เทพา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุจิรางค์  แซ่เจอว
2. นางสาวอาซามะ  หมู่เกีย
3. นางสาวอาหลู่  แซ่เจ้า
 
1. นายคมศร  ขันตี
2. นางธัญธิชา   ปัญญา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติยา  แซ่ลิ่ว
 
1. นางอุบลรัตน์   คำแก่น
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายเสถียร  โคอิดะ
 
1. นางอุบลรัตน์   คำแก่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชัชนันท์  พนาอุดมสุข
2. เด็กชายบุญรอด  ลุงจอ
 
1. นางธัญธิชา   ปัญญา
2. นายกรวิชญ์  ผัดแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นายกิตติสิทธิ์  เชาว์พีรกุล
 
1. นางธัญธิชา   ปัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 1. เด็กชายนพดล  แซ่ลู่
 
1. นายกรวิชญ์  ผัดแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 9 1. นางสาวสุณี  โกวิทย์วงศ์ชัย
 
1. นางสาวปานชีวา  เทพา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปรีชาแก้วการ
2. เด็กหญิงมาริสา  ใจสมบัติ
3. เด็กหญิงอารดา  จะมู
 
1. นายสุชาติ  สมงาม
2. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวฉันทพิชญา  สิรินันท์สมบูรณ์
2. นายทำนุรัฐ  ทัศน์ภัคสิทธิ์
3. นางสาวอรัญญารักษ์  ขวัญอรัญ
 
1. นายสุชาติ  สมงาม
2. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมัยธร  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงมารีย์  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  พัชรมงคลสกุล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
2. นางวันวิสาห์  ประกาสิทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษณา   เเจ่มเจริญ
2. นางสาวพิมพิกา  อาชอง
3. นางสาวอรัญญา  ประโอ
 
1. นายสุชาติ  สมงาม
2. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายทศพล  แซ่ล่อ
2. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่จาง
 
1. นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์
2. นายวสันต์  สุภี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายสรวิทย์  รักพนาลี
2. เด็กชายเอกวัฒน์  จะอู
 
1. นายวสันต์  สุภี
2. นางวันวิสาห์  ประกาสิทธิ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  ลุงติ
2. เด็กหญิงกิ่งลดา  ปัญญา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีไทย
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ย้อเบี้ยว
5. เด็กหญิงพิชญา  อามอ
 
1. นางสาววรรณภา  ทะอินทร์
2. นายวิรุตน์  เตรียมทนะ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวชลันดา  นทีทัศนา
2. นางสาวชุติภัทร  แลเชอะ
3. นางสาวบุญทริกา  กาญจน์คณาสิน
4. นางสาวพิมพา  จูเปาะ
5. นางสาวเจนจิรา  จู่ปอ
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดลพร  โชคทรัพย์อนันต์
2. นางสาวฟาติมา  เทพจักร
3. นางสาวสุมาลี  อายิ
4. นางสาวอิสริยา  ไทยใหม่
5. นางสาวเรณุกา  เกรียงไกรหิรัญ
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัชพล  ลิ่วอุดม
2. เด็กหญิงสกุณา  เบอเชกู่
 
1. นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน
2. นายเอกพล  อุโมงค์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นายชาติชาย  ศีลเจริญธรรม
2. นางสาววิชญา  ไคล้สา
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
2. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ่ว
2. เด็กหญิงนภัส   ลุงคำ
 
1. นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเรวัตร์  สุเมธาลังการ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวมะลิวัลย์  ยาเบียง
2. นางสาวสุธิมา  มาเยอะ
 
1. นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเรวัตร์  สุเมธาลังการ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาหมี่  แลเชอ
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฟาติมา  เทพจักร
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอามือ  เพียมือ
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  แซ่พ่าน
2. เด็กชายวรพล  รักยอดยิ่ง
3. เด็กชายสุชาติ  แยซอกู
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
2. นายวินัย  คำยันต์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐานิสร  แซ่หยี
2. นายมนูญ  แยซอกู่
3. นายอานนท์  แสงสุวรรณ
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
2. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายอามือ  เพียมือ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุณี  ปู่มู่
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวปณิดา  ไหมคำ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกสิณ  เสาร์แก้ว
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมัยธร  ศรีโพธิ์
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารพระพร  ดีมิตร
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายสมชาย  แซ่หม่อ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายวิโรจน์  ตุลชตโภคิน
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สามคำ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปณิดา  ไหมคำ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสมชาย  แซ่หม่อ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิโรจน์  ตุลชตโภคิน
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สามคำ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวธารพระพร   ดีมิตร
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไพโรจน์  แซ่หอ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนิลตา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.99 ทอง 6 1. นางสาววัชราภรณ์  ดอยวิไล
 
1. นางสาวกาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธิ์ธนา
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. นางสาวนาหย่อ  แสงจัง
2. เด็กหญิงบูรพา  ลาลี
 
1. นางสาวปานทิพย์  โปทา
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวธารพระพร  ดีมิตร
 
1. นางสาวชนากานต์  ทาก๋อง
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนวดี  เล่าป่า
2. เด็กหญิงสกุณา  เบอเชกู่
 
1. นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวเหมย  แซ่ฟุ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิดา  จารุทยากรกุล
2. นางสาวณัชชา  แซ่เกา
 
1. นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวเหมย  แซ่ฟุ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมิพัฒน์  ทรัพย์พนา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  รักยอดยิ่ง
 
1. นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวเหมย  แซ่ฟุ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชนิภา  กะป๋า
 
1. นางสาวเหมย  แซ่ฟุ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนิชารัตน์  มาเยอะ
3. เด็กหญิงบูบา   เชอมือ
 
1. นางแววดาว  ตนะทิพย์
2. นายธนภูมิ  มะลิกุล
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นางสาวกันยาพร  แสงลี่
2. นางสาวกาญจนา  จาโย่
3. นางสาวสุภัสสร  มาเยอะ
 
1. นางแววดาว  ตนะทิพย์
2. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติสิทธิ์  เชาว์นพีรกุล
2. นายพีรพงษ์  จองแหล่ง
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายพัทธพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอนุพนธ์  วิทยาประเสริฐพร
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตวิทย์  พันธ์หนองหว้า
2. เด็กชายธีรภาคย์  เชิดชูพนม
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  แซ่จู
2. นายภูริ  แซ่ย่าง
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรูญโรจน์  แซ่ยิ่ง
2. เด็กชายตี๋ตี๋  แซ่เจ้า
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นายธีรเดช  คำแก่น
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นายจิรดร  อัครชัยกุล
2. นายธเนศ  อาดำ
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  พงษ์พิชิตพร
2. นายพีรพัชร์  ทัศไนยเมธากุล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรีมล  ปะโอ
2. เด็กชายสมชาย  จิรนิมิตนันท์
3. เด็กชายสิทธิโชค  อาซอง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รินเที่ยง
2. นายโต้ง  หน่อแก้ว
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมชาย  ติ๊
2. นายสุวัฒน์  ไทยวัตเขตต์
3. นายอภิสิทธิ์  ชอบธรรมกุล
 
1. นายวสันต์  สุภี
2. นางสาวศิรินทิพย์  รินเที่ยง
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  สกลวัชรา
2. เด็กชายนวัติ  อาดำ
3. เด็กชายปกรณ์  แซ่ลี้
 
1. นายธีรเดช  คำแก่น
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติสิทธิ์  เชาว์นพีรกุล
2. นายทิวากร  สกุลเชาวน์
3. นางสาวบัวชมพู  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รินเที่ยง
2. นางสาวนัทธิณี  พรหมณี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซาลามา  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงหมี่ก๋า  แลเชอะ
3. เด็กหญิงอาหมื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภิศ  เชอมือ
2. นางสาวปิยะพร  ธนวัฒน์พัชร
3. นางสาววีรยา  แซ่เซีย
4. นางสาวสุนีย์  แซ่เจอว
5. นางสาวสุพัตรา  รักยอดยิ่ง
6. นางสาวเจนจิรา  มาเยอะ
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
3. นางสาวอรทัย  มีศิลป์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  แสงลี่
2. เด็กชายศักดา  จะสอ
3. เด็กชายอาหลู่  เชียว
 
1. นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์
2. นางสาวชุติมา  นุพอ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงฤดี  ทองอิน
2. นางสาวสุธิมา  แลเชอะ
3. นางสาวออย  มาเยอะ
 
1. นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์
2. นางสาววิภารัตน์  โยธาฤทธิ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อายี
2. เด็กหญิงนุชจิรา  คะหล่ากู่
3. เด็กหญิงภัทชราพร  ดวงสนิท
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 5 1. นางสาวพนิดา  โซคากุ
2. นางสาวพนิตสุภา  โสภา
3. นางสาวมาลี  เลิศวชิรกุลชัย
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์  จะทอ
2. เด็กหญิงชนาภา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงสุปราณี  กุลยงสุข
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายพงศธร  แซ่จิว
2. นางสาวอมรรัตน์  มอโป๊ะกู่
3. นายอรุณชัย  แซ่ลี้
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม