งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมไร้พรมแดน 19 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมไร้พรมแดน 20 ก.ย. 2562 09.00-16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานไทร หลังอาคาร 1 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานไทร หลังอาคาร 1 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.30-17.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา 20 ก.ย. 2562 08.30-17.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานไทร หน้าอาคาร 2 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานไทร หน้าอาคาร 2 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนาม อบจ.ริมปิง 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนาม อบจ.ริมปิง 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา สนามฟุตบอลโรงเรียนวัชรวิทยา 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]