::sm-kpt41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัปสร ลาภอินทรีย์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมภพ วัดพานโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางทองสุก ศิลปศาสตร์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกนกอร กันไชยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสุภา อิ่มเนยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธเนตร ถาวรโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย สุขุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทิมแพรโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางนิชรา พรมประไพโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนก คลังเงินโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายวัฒนา กระต่ายทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางปฐมรัตน์ จำรัสโรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายศิริชัย เลี่ยมทองโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหมาย นารถพินิจโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาบูล นิลรัตน์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางปวีร์รักษ์ สบายเมืองโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ทองตันโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนี บุญแผ่ผลโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายลิขิต ศิลาเงินโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน ไชยสอาดโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. สิบเอกอรพินท์ แจ้งเจนโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ สุขสบายโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะ แสงคำโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายปฏิญญากร กำเนิดโรงเรียนวัชรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ คงสิบโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรจักร คำบุญเรืองโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สืบวงษ์รอดโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กรรมการ
3. นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางปวริสา วาปีโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา โพธิ์ขาว โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรียาวัลย์ สูงสันเขตต์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ปะละใจโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพัชร์ มาสี โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางอภิญญา ด่อนดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ อุดมสุขโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทับทิม วงษ์อ่องโรงเรียนพิไกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล คชเถื่อนโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชูเกียรติ สุยะลังกาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธรโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางฐิติมา โพธิ์ทองโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหฤทัย เทพปันโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประทุม เอมแย้มโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ม่านมูลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนิสา คีรีรมย์โรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรชา บุรุษศรีโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปันโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา แย้มเจริญโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายทศพล สุดดีโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปนัดดา ด้วงนาคโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พลอาจโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐานิดา โคสุวรรณ์โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุษา เรืองวุฒิโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางมณีรัตน์ ธรรมสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปันโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์โรงเรียนวังแขมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุรชา บุรุษศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล สุดดีโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
6. นางสาวสุชาดา แย้มเจริญโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ พลอาจโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิดา โคสุวรรณ์โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ด้วงนาคโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีทรัพย์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ธรรมสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
6. นางสาวอุษา เรืองวุฒิโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่มโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิลาพร รามันพงษ์โรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย พานิชย์วิไลโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวธนิษฐา อาลัยโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผา ทุ่งพรวญโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา สิงห์โตโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ อยู่นครโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมีนาพร อนันตศิริโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวพรหทัย คงสิบโรงเรียนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ร้อยแสงจันทร์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ธาระทานโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนินโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
7. นายวัชร กล่อมเสียงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม่โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
9. นางสาวนริศรา น้อยพงษ์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
10. นางสาวปาริฉัตร ปั้นบุญโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวน้ำฝน เขมะสุนะโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
12. นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ มีสกุลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทมา แป้นพุดเย็นโรงเรียนหนองกองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรวดี จันทะคุณโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุษา บัวบานโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมาลี แช่มช้อยโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย ตานะกุลโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
7. นายขวัญชัย พรมเจียมโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
8. นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
9. นายทองคูณ เพี้ยมูลโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
10. นางสาวกฤติกา กาศเจริญโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
11. นางสาวนิตศรา โงนรีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
12. นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วงโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ต้นบุตรโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ตาวุ่นโรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค กองแกนโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาวกันธิยา เส้าเปาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นายมงคล โพธิ์ม่วงโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ภู่แฟงโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
7. นายกฤษณพล ศรีประมัยโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
8. นางโสภา ร่มพิกุลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายกิรพัฆน์ บรรพตธรรมโรงเรียนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทองโรงเรียนพิไกรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพชรมัย อาทรโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทวัส หมูคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ใส้พงษ์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
6. นายกฤษณพล ศรีประมัยโรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
7. นางสาวจินตนา วงศ์อาสาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายคมศิลป์ ขันลุยโรงเรียนระหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิภา ศรีสมโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนู เนียมก้อนโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเพชราภรณ์ ดินแดงโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย เครือสิงห์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ บุญยืนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิตติมา ฟักทองโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฝนแก้ว กาฬภักดีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสุริพร กิติโยธีโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุขเปล่งโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์รัตน์ ผลบุญโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรำไพ วันเทพโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิติกรณ์ มาลาโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย เจริญสุขโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา บุตรดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวโชติรส แห้วเพ็ชรโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
7. นางสุวรรณา ป้อมใยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววราพรรณ สุกมากโรงเรียนคลองคลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกล ทาโวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ประเทศ โรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวชญาพิชชา ย่านสากลโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุวรรณ เนื่องเกิดโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายวันเฉลิม คำสุขโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวเอื้อมดาว แก้วเทพ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวภาสินี นภาศิริปกรณ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
8. นายภาษกร แจ่มหม้อโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิภาวดี น่วมอินทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางปิยมาศ สิงห์ทอง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายหิรัญ บุญสมโรงเรียนสลกบาตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สาลีเจริญโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีดโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
3. นางสาวเบนฤณ ชูภู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาวใจ อยู่สุขโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
5. นายครรชิต กอเฮงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
6. นางราตรี พงษ์เสือโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุมโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์ โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
9. นางอรษา อภิรมย์วิไลชัยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางจินตนา สุหงษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางสุภาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร น่วมเลิศโรงเรียนโกสัมพีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานัด คำดำโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ส่องแสงโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ บุญรอดโรงเรียนนาบ่อคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ ถาวรโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล กรรมการ
6. นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
7. นางสาวอนาวิล สินสิงห์โรงเรียนวังไทรวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
9. นางนิรดา ราชบุรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
11. นางกาญจนา ธรรมมีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวรธรรม ศรีอำไพ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แก้วขาว โรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวสายยนต์ สีมาโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นายมณตรี สิงห์วีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวกมลฉัตร ทองโชติโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายกิติชัย ธนะทิพากรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรนิภา สีหาบงโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
8. นายปราโมช เครื่องต้นโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กรรมการ
9. นางดวงดาว บดีรัฐ โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางชญาภา นิวาสประกฤติโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนลินี พิลึกโรงเรียนสลกบาตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช ชีวะโต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สุริตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมลทริญา สุจจะชารีโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉรา ไชยโย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพนาถ เสดแสนโม้โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
7. นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
8. นางสาววิรัตดา วิชาพรโรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการ
9. นางชญาภา นิวาสประกฤติโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางดวงดาว บดีรัฐโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
11. นางรัตนากร ศรีนากรุงโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวปฐมา ใจแสนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวภคมนต์ เอิบลาภ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายอาคม มูลสาโรงเรียนลานกระบือวิทยา กรรมการ
4. นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยมโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้มโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นางกมลรัตน์ ช่างตีทองโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายอานนท์ พุ่มพิศโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
8. นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
9. นายธีรวิทย์ เนียมโภคะโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ศรีพาราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
11. นางศิริรักษ์ บำรุงเวชโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อินสว่างโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
3. นายธนากร แตงอ่อนโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม มูลสา โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
6. นางธิดารัตน์ จันทิมาโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
7. นางสาววันแรม หมอนอิงโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
8. นางสาวจันจิรา ล้อมสุภาโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
9. นางสุวิมล กาแก้วโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
10. นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ละน้อยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เมฆีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาววรมิดา จิตติวัฒนากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายฝน ซุ่นขวัญโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางสาวนาตยา สุขเอม โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
7. นางเกศินี พงษ์พันธุ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นางสาวณิชาภา สมพร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวมรกต ทับโพธิ์โรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทร รอกลาง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แก้วขาวโรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
3. นายชินปภัท ชวนัธปัญญาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุริยัน เชื้อบุญมีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นายเนตร ธรรมมีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
6. นายวรรลภ สายแดงโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
7. นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสุภาภรณ์ เกตุมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายมนัสชัย แจ่มจรโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนุกร ชั่งเกวียนโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ทรา หลีสกุลโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา กมุทชาติโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
6. นายอชิรสิทธิ์ ไชยสิงห์ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการ
8. นายรุ่งกมล พะโยมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พิมพา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจนภพ กาเทียมโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางนาฏชนก สิงห์วีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยภากรรมการ
5. นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา หลวงปวนโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
9. นางจุตติ อึ่งเส็งโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายดนุพัทธ์ เชื้อฆโนบลผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกประธานกรรมการ
2. นายสามารถ วงศ์สาครผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกกรรมการ
3. นายชาตรี ศรีม่วงวงค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางวัลลภา อินหลวงโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญนสรณ์ หลาแก้วโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
6. นายสุทัศพล เข็มสุวรรณผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพโรงเรียนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ แจ้งดีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางพรประภา คุ้มโตนดโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกตัญญู สุวรรณกิจโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ์ จิตมณีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราริชาติ น่วมอินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเขษมสร โข่งศรีโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
5. นายปรัญญา บุญทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็งโรงเรียนระหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อุตมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพูโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรคนางค์ โสภณโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา แก้วศรีโรงเรียนพิไกรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางกิติภา โสทะโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นายปลวัชร พุ่มพวงโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโปษัณ หนองหลวงโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภีมพล เหมภูมิโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล พระสิริไพบูลย์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางสาวสุดสวาท ฐานะโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโปษัณ หนองหลวงโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภีมพล เหมภูมิโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาล พระสิริไพบูลย์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางสาวสุดสวาท ฐานะโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมาน ปลั่งกลางโรงเรียนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกิ้อกูลโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายวรรณชัย มงคลศรีโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอธิชัย ชมมณีโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมาน ปลั่งกลางโรงเรียนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกิ้อกูลโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายวรรณชัย มงคลศรีโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอธิชัย ชมมณีโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถาวร ุ้คุ้มคงโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งภาณี ปิติยะโรงเรียนโกสัมพีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ เที่ยงแท้โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางปารีณา แสงแก้วโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายอมรเทพ พุกนัดโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายก่อพงศ์ จัดวานิลโรงเรียนคณฑีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ กองช้างโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุสุมา ศรีสำโรงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรนิภา ยุติธรรมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นลิน พุ่มพวงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางนงนุช โฉมนาคโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ พงศ์ศิริธนานนท์โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตตินันท์ นทีประสิทธิพรโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิตภา ถมอินทร์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายบรรดิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันลดา สังข์ยกโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางอารี พินิจชัยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสายฝน ดีเลิศโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางบุษบา เสียงสุขสันติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติโรงเรียนวังไทรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ โรจนศิลป์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นางธนพรรณ ปรางโท้โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจรโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพิศาล คชฤทธิ์โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
3. นายคงคา โล่ห์ทองโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นางสาวอานิสา มหิเมืองโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร กรรมการ
5. นายอัครัช นิจโกรทม โรงเรียนลานกระบือวิทยา กรรมการ
6. นายธนโชติ เกษประทุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ถมทองโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศศินันท์ ประมูลโรงเรียนระหานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายรังสรรค์ ไพฑูรย์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายประทวน บดีรัฐโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิเชียร วารินินโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายไพเราะ ขัดสุขโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ เรือนคำโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ แจ่มหม้อ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพเราะ ขัดสุขโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กรรมการ
3. นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้วโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ เรือนคำโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการ
5. นายศุภากร โฉมนาทโรงเรียนหนองกองพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายไพเราะ ขัดสุขโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะพงศ์ จำรัสโรงเรียนคลองลานวิทยาคมกรรมการ
3. นายประทวน บดีรัฐโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ แจ่มหม้อ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้วโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. นายวันโชค วารินินโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นายอุปถัม ปาณะกุลโรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
4. สิบเอกสวรินทร์ เสือโตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลฤดี มีสวนโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไฉไล แก้วประสิทธิ์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นางนงนุช ไชยโยกาศโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบัติ แป้นตระกูลโรงเรียนลานกระบือวิทยา กรรมการ
5. นายสนธยา จุฑาเทพโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อินทะนะโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน พิลึกโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อินทะนะโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน พิลึกโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรณภพ ยศบันเทิงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรณภพ ยศบันเทิงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวีศิลป์ สายคำธรโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
5. นางวรวีร์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวีศิลป์ สายคำธรโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
5. นางวรวีร์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ โสรัตน์โรงเรียนสลกบาตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ป้อมเสมาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฏร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ โสรัตน์โรงเรียนสลกบาตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศรีอุทัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ป้อมเสมาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฏร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ จารุจิตรโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรัติ ช่างย้อมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประทีป ขันกสิกรรมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ สังเกตโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. นายจิรพัฒน์ ยืนยงโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สิงห์ทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำเพชร บัวสำลีโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทนง คงรอดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายศราวุธ บัวผันโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สิงห์ทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำเพชร บัวสำลีโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทนง คงรอดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายศราวุธ บัวผันโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วุฒิพันธ์โรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้วโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ระฆังโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดนัย ผ่องจิตรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วุฒิพันธ์โรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนขาณุวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้วโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ระฆังโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดนัย ผ่องจิตรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรชฎ รังสิมาภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ บุญครอบมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายเสวก จินดาวงษ์โรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
4. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต1กรรมการ
5. นายภาณุพงษ์ ชูชื่นโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายรชฏ รังสิมาภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ บุญครอบมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายเสวก จินดาวงษ์โรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
4. นายภาณุพงษ์ ชูชื่นโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รียนกรรมการ
5. นายภูมินทร์ นามคงโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ สุรายโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
4. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต1กรรมการ
4. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย สารมะโน โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายนายธงชัย สารมะโนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีอนันท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ พงษ์มาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนไตรตรึงษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ด่าน สนง.ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภรัตน์ สุรายโรงเรียนโกสัมพีวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนันท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ พงษ์มาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนไตรตรึงษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ด่านสนง.ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พลอาจโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ไทยตัน โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำพล กอบธัญกิจโรงเรียนไตรตรึงษ์วิทยากรรมการ
4. นายปริญ กระต่ายทองโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พลอาจโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ไทยตันโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำพล กอบธัญกิจโรงเรียนไตรตรึงษ์วิทยากรรมการ
4. นายปริญ กระต่ายทองโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรางค์ พลบำรุงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศุภรัตน์ สุรายโรงเรียนโกสัมพีวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนันท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ พงษ์มาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนไตรตรึงษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ด่านสนง.ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ทับประดิษฐ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเรืองวิทย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรางค์ พลบำรุงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องโรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายสุกรี อุดคนดีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ยาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตโรงเรียนวชิรปราการวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายคมสันต์ สุวรรณนุชโรงเรียนบ้านโนนจั่น สพป.กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ศรีจันทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ ชูชื่นโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอำพล กอบธัญกิจโรงเรียนไตรตรึงษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตโรงเรียนคณฑีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทังหิรัญโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.กำแพงเพชรกรรมการ
3. นายศรัทธา อินพหลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สพม.38 ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล นันทวงศ์โรงเรียนหนองกองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนวัต ทัพชุมพลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นายสราวุฒ มนัสสาโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล นันทวงศ์ โรงเรียนหนองกองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนวัตร ทัพชุมพลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นายสราวุฒ มนัสสาโรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต1กรรมการ
3. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเรืองวิทย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต1รองประธานกรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหา โรงเรียนอบจ.กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเรืองวิทย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต1กรรมการ
2. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนอบจ.กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเรืองวิทย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชรกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนอบจ.กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณา นามคงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณา นามคงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณา นามคงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณา นามคงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายอรรถพล สุยะวงศ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายอรรถพล สุยะวงศ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณา นามคงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอนุลักษณ์ อาสาสู้อาจารย์ประจำโปรแกรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย ชูศิลป์ศิลปินผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อิสสะอาดครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณา นามคงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุระเดช ภักดีพงษ์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
2. นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรภิชา เตียวตระกูลโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นายสุระเดช ภักดีพงษ์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก บัวแย้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิกา ทรัพยประภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ สังเที่ยงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวสาวิกา ทรัพยประภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สร้างนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรภิชา เตียวตระกูลโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สังเที่ยงโรงเรียนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางวารินทร์รัตน์ แตงกวาน้อยโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวัฒนา วิโรจน์โยธินโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางนัฐพร ชาวด่านโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ พึ่งชูโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางจรรยา บุญเนรมิตรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะสรวง กุลมาลาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางโมนา ชัยกฤตทองกุลโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
6. Mr.Sean Boyceโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา รุ่งเรืองชัยทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายมั่นชัย ไม้หอมโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติก้อง ศรีทรรศนีย์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นางสราวุฒิ ทองทีโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร มั่นเกษตรกิตโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Lewis Tannerโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวังโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลัดดาวัลย์ จุลกระวงค์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวดารัตน์ แอธนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพร แสงแก้วโรงเรียนหนองกองวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวดโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง แก้วปันโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ สมศรีโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทพร แช่มจุ้ยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.David Philip Georgeโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรัตนาวดี ปลื้มใจโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุวดี ฮามคำฮักโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯกรรมการ
3. นายยศศักดิ์ สุขเกษมโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ เวียงนิลโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสินีนาฎ นิลสนธิโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐญา สาระนิตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา บัวปลีโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ใจหงอกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นายภิธาร คำสีทาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา คำดำโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้วโรงเรียนหนองกองวิทยากรรมการ
6. นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่ำโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดวงหทัย ใจเที่ยงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Klaus Alfred Hueberโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ เข็ญคำโรงเรียนสักงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯกรรมการ
3. นางสาวบงกชกร มาศชนานันต์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นางจิตรานนท์ อินทพงษ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนทร อุตมหาราชโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
6. นางนีออล นุมัติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชยา ศิริวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
9. MissMiji Kwonโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ชาญเชี่ยวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญาภรณ์ ศรีม่วงวงค์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา เกิดพงษ์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรษมล หงษ์คงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายภพ ฝั้นสายโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงศธร เชียงสีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
7. นางสาวภนิตา อนุสนธิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรรณฉัตร เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางณริศร นาสมใจโรงเรียนนาบ่อคำประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ตรีโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศริญญา ประพัตรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา นาคน้อยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชิต อินทเสนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
6. นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯกรรมการ
7. Mr.Andres Barrangon Lahozโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ วัดพ่วงแก้วโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัตชา จำปามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. MissFeng Jiaxinมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. MissYu Rumengโรงเรียนนนาชาติภู่ขจรกรรมการ
4. นางสาวประสานใจ หุตะเสวีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา รุ่งเรืองชัยทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. MissAi Xueมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. MissYang Mengtianโรงเรียนนนาชาติภู่ขจรกรรมการ
4. Mr.Te Yangโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ วัดพ่วงแก้วโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ม่อนคำดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Takuya Sanoโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัณณธร ปรียะธีราโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Han Deok Heeโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติยาภรณ์ รุ่งรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Victor Bambzakโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. MissKang Chiong-Wenมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้าโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. MissRui Huaโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนางสาวรัตนาวดี ปลื้มใจโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภนิตา อนุสนธิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ม่อนคำดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Takuya Sanoโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัณณธร ปรียะธีราโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Han Deok Heeโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติยาภรณ์ รุ่งรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Victor Bambzakโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรษวัลย์ วงศ์กำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. MissXie Mengyuanโรงเรียนนนาชาติภู่ขจรกรรมการ
3. MissJian Yingโรงเรียนนนาชาติภู่ขจรกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณฉัตร เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ม่อนคำดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Takuya Sanoโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติยาภรณ์ รุ่งรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Victor Bambzakโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Artem Norkinโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัณณธร ปรียะธีราโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Han Deok Heeโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพีรพัฒน์ พวงจิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. MissDai Zhongchunโรงเรียนนนาชาติภู่ขจรกรรมการ
3. MissBao Zengyanโรงเรียนนนาชาติภู่ขจรกรรมการ
4. นายบุญชัย กัณตวิสิฐโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐญา สาระนิตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ม่อนคำดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Takuya Sanoโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัณณธร ปรียะธีราโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Han Deok Heeโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุขมลสมาคมสโมสรลูกเสือ จ.กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ อินทร์สำเภาสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายพินิจ ทองดีสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายวิชาญกรณ์ พันธ์จันดีโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
6. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
7. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
8. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
9. นางวิไล สิละบุตรโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
10. นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
11. นายสรวุธ พิทยะพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ สุขมลสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ อินทร์สำเภาสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายพินิจ ทองดีสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายวิชาญกรณ์ พันธ์จันดีโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
6. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
7. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
8. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
9. นางวิไล สิละบุตรโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
10. นางสาวนงค์ลักษณ์ สุขสมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
11. นายสรวุธ พิทยะพงษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ดร.พระจันทร์ หมั่นบำรุงโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็นโรงเรียนบ้านหนองผักหนามรองประธานกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
4. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
5. นางเกศิณี บึงมุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางภานุรัตน์ เดชะผลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชนิดา วนสินธุ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา หลับภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวปรีดาภรณ์ สารบุญมาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางภานุรัตน์ เดชะผลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดลยา เฉื่อยฉ่ำโรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชนิดา วนสินธุ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา หลับภา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวปรีดาภรณ์ สารบุญมาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร หุตะเสวีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชกร ศรีวิชัยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ แสนทิโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิชา ขำปานโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทานโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายนพดล อถมพรมราชโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร หุตะเสวีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชกร ศรีวิชัยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ แสนทิโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐณิชา ขำปานโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทานโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นายนพดล อถมพรมราชโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร แว่นแก้วห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางภนิดา นาคมูลโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ จารุเมธีชนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายอนุชา พวงผกาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูลโรงเรียนคณฑีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเกษร น้อยระแหงโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรภี กุยสุวรรณโรงเรียนนาบ่อคำวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิตานันต์ สุขมากโรงเรียนวัชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา อินทะเรืองศรโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปุณธิชา มาเนตรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายนลทวัฒน์ พันธ์เฮงโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ระถาพลโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. ดร.ณิชชชัญ ชัยฤทธิ์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกังสดาล พานิชเจริญโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ จันทร์ต้นโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาด พันทองโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำโรงเรียนวังไทรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลฎา นนทะภาโรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอริสรา แสนแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา ซังคะนาคโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ยอดนครจงโรงเรียนโค้งไผ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนุชนารถ ขุมเพ็ชรโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางธิดามาศ สถิตย์อยู่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศรีท้วมโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพรโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา บุญนิตย์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววนิดา ยอดฉัตรโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายคุณากร อิ่มเนยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย ขันทะโรงเรียนสลกบาตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปราการ รุ่งโพธิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร แก้วเทพโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นายเสาวนีย์ ตาคำโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา วิชัยโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แสงเรืองโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิจารณ์ อุตส่าห์กิจโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา แก่งศิริโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัชญาพร มะยมหินโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชามญช์ วรางกูรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤติดา รัตถาโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง รุ้งกระดี่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดาวเรืองโรงเรียนโกสัมพีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์โตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายสุเมธ อยู่แก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายชานนท์ พุทธรักษาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสำเริง รุ้งกระดี่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดาวเรืองโรงเรียนโกสัมพีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์โตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
4. นายสุเมธ อยู่แก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายชานนท์ พุทธรักษาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา นากรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุถาภรณ์ ดีธรรมมาโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤตญกร กลำพบุตรโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดลนภา มั่นแก้วโรงเรียนสลกบาตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพพล วิบูลวงค์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ อินหาญโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
5. นายวันเผด็จ โมทะนีโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภาสิณี บุตรพลอยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์โรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพา วรรณสมัยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัช เมฆประยูรโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สอนนิลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเมธ อยู่แก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สอนนิลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเมธ อยู่แก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางกันตพร ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
3. นางกันตพร ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ สิงโตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ สิงโตโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรหมโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริชาด พันทองโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรหมโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริชาด พันทองโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อ่ำสุพรรณโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิษฐ์ กันชาติโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สงเชื้อโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิตโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐภัทร์ ปุกลางดอนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสถาพร คำบุญมีโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ สงเชื้อโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิตโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอธิษฐ์ กันชาติโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อ่ำสุพรรณโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐภัทร์ ปุกลางดอนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสถาพร คำบุญมีโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร จิระเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร อุยตระกูลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นายพันธมิตร แตงอ่ำโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรี จุฬพันธ์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประยูร จิระเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร อุยตระกูลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นายพันธมิตร แตงอ่ำโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรี จุฬพันธ์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ศรีใสโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัศราวรรณ ชุมเสนโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิเดช น้อมนวลโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกโรงเรียนปางศิลาทองกรรมการ
6. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ศรีใสโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัศราวรรณ ชุมเสนโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิเดช น้อมนวลโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกโรงเรียนปางศิลาทองกรรมการ
6. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรประภา งามประดับเลิศโรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนุช ผลแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันวิสา พวงสุมาลีโรงเรียนระหานวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมโภชน์ แก้วเทียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรประภา งามประดับเลิศโรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนุช ผลแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ทับจากโรงเรียนระหานวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เจดีย์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมโภชน์ แก้วเทียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ นาคอนโรงเรียนทุ่งโพธิ์ืทะเลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุโรงเรียนบ่อแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ กุณณะกันโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางทีศนีย์ เต็กสุวรรณโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสุพิน โจ้กุลโรงเรียนสลกบาตรกรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ อภิชาตยานนท์โรงเรียนปางศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เทพ นาคอนโรงเรียนทุ่งโพธิ์ืทะเลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุโรงเรียนบ่อแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ กุณณะกันโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายสุพิน โจ้กุลโรงเรียนสลกบาตรกรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ อภิชาตยานนท์โรงเรียนปางศิลาทองกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรพีภัทร ขันตีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางดรุณี คำสีสังข์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางจิตติมา เปียมาลย์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนคณฑีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรพีภัทร ขันตีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางดรุณี คำสีสังข์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางจิตติมา เปียมาลย์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ บุตรเกตุโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางเรณู โพธิ์จันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางโสภนา ปรักมานนท์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางจิตรา มีสวนทองโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ บุตรเกตุโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางเรณู โพธิ์จันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางโสภนา ปรักมานนท์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
6. นางจิตรา มีสวนทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภรัตน์ รัตนประภาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางละเอียด โชติน้อยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
6. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภรัตน์ รัตนประภาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางละเอียด โชติน้อยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์โรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
6. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ สงคุ้มโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัธน์ จันทรสกุลโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สมศรีโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์รพัส ทุ้ยแปโรงเรียนวชิรปราการวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ สงคุ้มโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัธน์ จันทรสกุลโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สมศรีโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์รพัส ทุ้ยแปโรงเรียนวชิรปราการวิทยากรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา แก้วตา โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา แก้วตา โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา แก้วตา โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา แก้วตา โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา แก้วตา โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา โตนาค ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสรพิชชา พานไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางปณิดา พนมวันโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา โตนาค ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสรพิชชา พานไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางปณิดา พนมวัน โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ศรีวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ศรีวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ศรีวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ศรีวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ศรีวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอำพร โคสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ สีดาพรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ แพโพธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล แสงทอง โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญาพัชญ์ กัลป์พฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ไทยเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางเกษกนก สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญาพัชญ์ กัลป์พฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ไทยเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางเกษกนก สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญาพัชญ์ กัลป์พฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ไทยเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางเกษกนก สุขแก้ว โรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]