สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 133 436 206
2 003 โรงเรียนขาณุวิทยา 101 220 150
3 004 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 58 143 79
4 005 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 111 245 173
5 006 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 35 85 56
6 007 โรงเรียนคลองลานวิทยา 104 282 175
7 014 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 89 193 127
8 015 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 82 165 125
9 017 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 68 127 95
10 018 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 74 159 119
11 019 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 38 114 65
12 020 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 44 99 64
13 021 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 92 185 135
14 022 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 103 251 165
15 023 โรงเรียนพิไกรวิทยา 71 181 112
16 025 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 79 147 104
17 026 โรงเรียนระหานวิทยา 71 236 118
18 027 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 37 75 60
19 029 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 71 176 108
20 030 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 114 307 177
21 032 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 36 71 43
22 031 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 46 98 70
23 033 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 27 59 39
24 034 โรงเรียนวัชรวิทยา 86 212 129
25 035 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 72 163 113
26 036 โรงเรียนสักงามวิทยา 53 95 70
27 037 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 46 94 64
28 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 48 135 78
29 028 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 66 131 98
30 002 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 49 118 75
31 008 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 42 96 65
32 016 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 49 107 72
33 011 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 14 1 0
34 012 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 18 32 22
35 013 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 12 23 14
36 039 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 0 0 0
37 024 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 18 28 18
38 010 โรงเรียนชากังราววิทยา 37 68 54
39 038 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 50 149 74
รวม 2344 5506 3511
9017

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]